Polish Studies Bulletin
Theses per page:
Sort by:
15.11.2015

Polskie pisarki w Izraelu. Z zagadnień autobiografizmu w literaturze

Katarzyna Olszewska Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Wydział Humanistyczny UWM

Rozprawa zatytułowana "Polskie pisarki w Izraelu. Z zagadnień autobiografizmu w literaturze" poświęcona jest twórczości pisarek, które łączy podobieństwo biografii oraz tematyki podejmowanej w utworach Idy Fink, Haliny Aszkenazy-Engelhard, Haliny Birenbaum, Miriam Akavii, Irit Amiel, Marii Lewińskiej, Renaty Jabłońskiej i Violi Wein.

03.11.2015

Kategoria prawdy w twórczości Stanisława Witkiewicza

Agnieszka Michniewicz Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Wydział Humanistyczny UWM

Kategorię prawdy autorka przedstawia w wielu aspektach: etycznym, estetycznym i epistemologicznym. O ile pierwsza część pracy poświęcona została poglądom na temat prawdy w szeroko rozumianej sztuce (prawda w literaturze, w malarstwie, w krytyce artystycznej), o tyle część druga prawdę rozpatruje w kontekście biograficznym Witkiewicza (prawda a wychowanie, prawda a wiara, prawda a mit, prawda a życie). Autorka nie zawęża zatem badań tylko do literatury, lecz rozpatruje całość życia i twórczości Witkiewicza, starając się pokazać związek biografii twórcy z jego dziełami, skonfrontować głoszone idee z praktyką.

13.10.2015

"Są Poezyja z Muzyką rodzone (…)". Studium spotkania słów i dźwięków w wybranych madrygałach Claudia Monteverdiego i utworach poetyckich Jana Andrzeja Morsztyna

Aleksandra Charczyńska-Plomteux Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences PAN

                    

13.10.2015

Pisarz w czasach zmiany. Relacja do sacrum (na podstawie twórczości debiutantów lat 90. XX w. Jacka Podsiadły z Polski i Georgiego Gospodinova z Bulgarii)

Anelia Radomirova Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences PAN

         

13.10.2015

Listy Antoniego Edwarda Odyńca do Aleksandry z Chomętowskich Borkowskiej z lat 1865 - 1884. Wydanie krytyczne

Monika Myszor-Ciecieląg Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences PAN

Korespondencja Antoniego Edwarda Odyńca z Aleksandrą Borkowską z lat 1865-1884

13.10.2015

"Ja" epistolarne w listach polskich pisarzy: Miłosz, Gombrowicz, Wat

Paweł Maria Bem Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences PAN

    

24.09.2015

„Dzieci” - ostatnia ukończona powieść Bolesława Prusa. Edycja krytyczna

Agata Grabowska-Kuniczuk Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences PAN

Praca jest edycją krytyczną powieści Bolesława Prusa Dzieci, opublikowanej w formie książkowej w 1909 r. To pierwsze wydanie, które porządkuje kwestie związane z bogatą historią tekstu oraz jego różnymi, licznymi wersjami czy wręcz zmienionymi i uzupełnionymi wydaniami. Umożliwiła to głównie wnikliwa kwerenda i dotarcie do wszystkich przekazów, wydrukowanych za życia autora.

22.06.2015

Ciało i ubiór człowieka w literaturze polskiego oświecenia

Natalia Rezmer-Mrówczyńska Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Wydział Filologiczny UMK

Celem rozprawy było ukazanie kategorii ludzkiego ciała, nagiego i ubranego, a także różnorodnych sposobów wyrażania cielesności w literaturze polskiego oświecenia na tle kultury Europy. Badanie cielesności ludzkiej w kulturze tej epoki obejmowało przede wszystkim literackie opisy sfery cielesnej człowieka, a także stój, erotykę, problematykę dbałości o ciało, zdrowie, higienę, postrzeganie brudu, czystości, ujmowanie kanonów piękna i brzydoty.

21.06.2015

Pokolenie wielkiej zmiany. Proza wybranych debiutantów schyłkowego PRL-u wobec historii i teraźniejszości

Katarzyna Buszkowska Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences PAN

  Pokolenie wielkiej zmiany. Proza wybranych debiutantów schyłkowego PRL-u wobec historii i teraźniejszości

05.06.2015

Podróże epistemologiczne, podróże metafizyczne.O wczesnych powieściach Samuela Becketta

Małgorzata Janik Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences PAN

Celem pracy jest dokonanie wieloaspektowego oglądu pierwszych czterech powieści Samuela Becketta ("Sen o kobietach pięknych i takich sobie", "Murphy", "Watt" i "Mercier i Camier") wraz z powiązanym z pierwszą z nich zbiorem opowiadań "More Pricks than Kicks". Praca składa się z czterech rozdziałów, w których omawiam każdą z czterech, będących jej zasadniczym przedmiotem powieści, w kolejności chronologicznej względem ich powstawania, albowiem chronologia ukazywania się powieści drukiem znacznie różni się od kolejności ich pisania. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.