Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 08.04.2019 g.10:00 - 08.05.2019 g.14:30
Added on: 08.05.2019

Sympozjum ekolingwistyczne

Type of the event:
Conference
City or town:
Zielona Góra

8 kwietnia 2019 r. w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbędzie się Sympozjum Ekolingwistyczne. Przedsięwzięcie jest częścią projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Sonata Bis pt. "Lingua receptiva czy lingua franca? Praktyki językowe na pograniczu polsko-czeskim w obliczu dominacji angielszczyzny (ujęcie ekonlingwistyczne)". Projekt jest realizowany w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim. 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, sala multimedialna

10.00 – 11.00 prof. zw. dr hab. Marian Bugajski, Polityka językowa w kontekście polsko-czeskich kontaktów językowych

11.00 – 11.30 dr hab. prof. UZ Magdalena Steciąg, Lingua receptiva. Wyzwania wielojęzycznej komunikacji receptywnej w Europie

11.30 – 12.00  Dyskusja

12.00 – 12.30 Przerwa na kawę

12.30 – 13.00 dr Lukáš Zábranský, Stereotypy narodowościowe a kształt praktyk językowych na polsko-czeskim pograniczu w perspektywie etnolingwistycznej

13.00 – 13.30 mgr Piotr Nieporowski, Wybór modelu komunikacji językowej na polsko-czeskim pograniczu (na podstawie wyników badań ankietowych)

13.30 – 14.00 mgr Anna Karmowska, Badanie porównawcze krajobrazu polsko-czeskiego pogranicza – problemy metodologiczne

14.00 – 14.30  Dyskusja i podsumowanie

Information

Address:
Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.