Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 25.10.2019 g.15:30 - 27.10.2019 g.15:00
Added on: 21.10.2019

XLIV Jubileuszowa Konferencja Naukowa : Trzydzieści lat konwersatorium „Język a Kultura” – próba bilansu i perspektywy.

Type of the event:
Conference

Konferencja zorganizowana z okazji jubileuszu trzydziestolecia istnienia konwersatorium „Język a Kultura”.

XLIV Jubileuszowa Konferencja Naukowa

Information

Address:
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej, pl. Nankiera15b, 50-140 Wroclaw, sala 22 - parter,

See also

21.03.2016

Tradycja po drugiej stronie lustra. Baśnie, mity, legendy i klasyka literacka w przestrzeni popkultury

Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster” ma zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową poświęconą obecności baśni, mitów, legend i klasyki literackiej w przestrzeni kultury popularnej. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnych rozważań na temat „kulturowego recyklingu”, w ramach którego transformuje się zakorzenione w masowej wyobraźni teksty. Chcemy zastanowić się nad fenomenem postmodernistycznej gry z tradycją i przyjrzeć rozmaitym tekstom kultury, eksploatującym interesujące nas motywy.

07.11.2018

Ogólnopolska konferencja naukowa: „Język nasz ojczysty – prawda, dobro, piękno”

Zakład Języka Polskiego Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z rzeszowskim odziałem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zapraszają na konferencję z cyklu Język nasz ojczysty”, która odbędzie się z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

13.02.2019

Obszary polonistyki 6: Internet a język, literatura, kultura i sztuka współczesna

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Koło Naukowe Polonistów  zapraszają młodych naukowców, doktorantów i studentów na kolejną cykliczną konferencję naukową OBSZARY POLONISTYKI 6, która odbędzie się na Uniwersytecie Rzeszowskim 3 kwietnia 2019 roku. Tematem tego spotkania chcemy uczynić związki Internetu – jako nowoczesnego kanału komunikacji – z językiem, literaturą i kulturą.  

07.11.2016

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Od adaptacji do remediacji"

Potrzeba powtarzalności i wizualizowania rozmaitych materii obecna we współczesnej kulturze skutkuje różnymi formami reinterpretacji dzieł literackich, filmowych, growych czy serialowych. Narzędzia teoretyczne dostarczane przez współczesne szkoły badawcze, w tym zwłaszcza postklasyczną teorię narracji, narratologię transmedialną i nowe orientacje w medioznawstwie (w szerokim znaczeniu, wykraczającym poza dominujący w Polsce paradygmat dziennikarski, a zatem obejmującym wszystkie reprezentacje medialne), umożliwiają wieloparametrowe analizowanie operacji intersemiotycznych i intermedialnych, pozwalające na transdyscyplinarną refleksję nad zagadnieniami adaptacji, gradaptacji, remediacji, renarracji czy retellingu. Mając to na uwadze, organizatorzy konferencji "Od adaptacji do remediacji" zachęcają do podjęcia refleksji nad: ● zmianami w rozumieniu kategorii adaptacji we wszystkich mediach i ujęciach medioznawczych (literaturoznawstwo, filmoznawstwo, seriolaznawstwo, groznawstwo, ludologia, komiskologia i innych); ● statusem adaptacji we współczesnych uniwersach transmedialnych (Star Wars: Kanon i Legendy, Marvel Cinematic Universe, DC Cinematic Universe, Pottermore etc.); ● odmianami adaptacji (np. adaptacja na motywach, gradaptacja, praktyki moderskie); ● wybranymi problemami z zakresu konfliktów wykładni prawa autorskiego z praktykami doby kultury konwergencji; ● kulturą remiksu i remiksologią; ● przekładoznawstwem i filozofią przekładu; ● zjawiskami spin offu, cross-overu, rebootu, remake’u, mashupu, patchworku; ● statusem i obecnością narracji zależnych (interquel, midquel, sequel, prequel); ● przekładem intersemiotycznym i intermedialną transpozycją (A. Hejmej); ● technikami multimodalnymi w narracjach literackich i nieliterackich; ● narracjami i światami transmedialnymi (w szczególności w zakresie relacji między treściami kanonicznymi i niekanonicznymi); Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres adaptacjairemediacja@gmail.com mija 5 grudnia 2016 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: ● abstrakt (max. 600 słów); ● notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy ● numer telefonu oraz korespondencyjny email. Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 PLN, którą należało będzie uiścić najpóźniej do 10.01.2017 r. Ośrodek Badawczy Facta Ficta przewiduje grant zwalniający z opłaty konferencyjnej (registration fee waiver). Warunki otrzymania grantu opisane są w regulaminie na stronie: factaficta.org/granty Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie elektronicznej (Open Access, na licencji CC BY 4.0) w ramach recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” (factaficta.org/pp) lub specjalnego wydania czasopisma „Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media” (udostępnionych w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numeru monograficznego punktowanego czasopisma naukowego, którego redakcja zdecyduje się na współpracę z organizatorami.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.