Polish Studies Newsletter
offers per page:
Sort by:
22.07.2016
Olsztyn

Profesor zwyczajny w Instytucie Polonistyki i Logopedii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

22.07.2016
Lublin

Adiunkt w Zakładzie Kultury Książki i Nauk Pomocniczych Bibliologii

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

OPIS KRYTERIA KWALIFIKACYJNE: - posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii; - czynna znajomość języka polskiego i co najmniej jednego języka kongresowego; - doświadczenie dydaktyczne w szkole wyższej; - udokumentowany dorobek naukowy w zakresie bibliologii i informatologii; - udokumentowany udział w konferencjach naukowych; - udokumentowany dorobek organizacyjny.

22.07.2016
Lublin

Adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE: - posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych, w zakresie nauk o mediach; - posiadanie dorobku naukowego, organizacyjnego oraz osiągnięć dydaktycznych z zakresu nauk o mediach, ze szczególnym uwzględnieniem prasoznawstwa, a także uznanego dorobku naukowego w zakresie badań nad prasą polską przed I wojną światową; - udział w konferencjach i projektach badawczych krajowych i międzynarodowych; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, wymagana jest dodatkowo opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o perspektywach uzyskania habilitacji oraz predyspozycjach do pracy dydaktycznej; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego przedstawienie koncepcji rozprawy habilitacyjnej lub koncepcji badań naukowych pozwalających na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w wymaganym terminie; - doświadczenie w pozyskiwaniu grantów;  - biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych; - przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim oraz w języku angielskim. WARUNKI ZATRUDNIENIA: - zatrudnienie od dnia 1 października 2016 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy.

22.07.2016
Lublin

Adiunkt w Zakładzie Leksykologii i Pragmatyki w Instytucie Filologii Polskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE: - stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego; - co najmniej 4-letni okres pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego na wyższej uczelni; - dorobek naukowy w zakresie semantyki, lingwistyki kulturowej; - doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu leksykologii, lingwistyki kulturowej, lingwistyki porównawczej, pragmatyki; - dobra znajomość współczesnych teorii z zakresu semantyki kulturowej; - w związku z pożądanymi badaniami porównawczymi, znajomość języków zachodnioeuropejskich, zwłaszcza języka francuskiego i kultury Romańskiej; - aktywność organizacyjna w uniwersytecie i środowisku naukowo-akademickim (konferencje itd.); - dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia (studia podyplomowe, certyfikaty, ukończone kursy itd.) - publikacje z zakresu teorii i praktyki przekładu; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, wymagana jest dodatkowo opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o perspektywach uzyskania habilitacji oraz predyspozycjach do pracy dydaktycznej; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego przedstawienie koncepcji rozprawy habilitacyjnej lub koncepcji badań naukowych pozwalających na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w wymaganym terminie.  

22.07.2016
Lublin

Adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE: - posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego, logopedii; - dorobek naukowy w zakresie biologicznych uwarunkowań procesu mowy w tym szczególnie czynności w obrębie kompleksu twarzy,    przebudowy czynności prymarnych i powiązaniem tego z realizacją mowy; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, wymagana jest dodatkowo opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o perspektywach uzyskania habilitacji oraz predyspozycjach do pracy dydaktycznej; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego przedstawienie koncepcji rozprawy habilitacyjnej lub koncepcji badań naukowych pozwalających na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w wymaganym terminie; - posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego; - doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;  - udokumentowany udział w konferencjach naukowych związanych z prozodią mowy; - działalność organizacyjna

20.07.2016
Bydgoszcz

Starszy wykładowca w Katedrze Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w obszarze nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

20.07.2016
Bielsko-Biala

Profesor wizytujący w Akademii Techniczno-Humanistycznej

University of Bielsko-Biala

STANOWISKO: profesor wizytujący DYSCYPLINA NAUKOWA: literaturoznawstwo DATA OGŁOSZENIA: 18.07.2016 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.08.2016

18.05.2016
Katowice

Adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kandydaci powinni spełniać łącznie następujące wymagania:

31.03.2016

Asystent/Adiunkt w Pracowni Historii Bibliotek i Czytelnictwa do badań nad dziejami bibliotek i czytelnictwa w okresie nowożytnym

full-time Biblioteka Narodowa

Oczekiwania:

31.03.2016
Warszawa

Asystent/Adiunkt w Pracowni Historii Bibliotek i Czytelnictwa do badań nad dziejami bibliotek i czytelnictwa w zaborze pruskim

Biblioteka Narodowa

Oczekiwania:

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.