Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 06.09.2019
Deadline for submitting applications: 29.09.2019

Adiunkt w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa

Cities/towns:
Rzeszów
Fields:
językoznawstwo

DZIEKAN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. i w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz spełniają następujące wymogi kwalifikacyjne:
- posiadają stopień naukowy doktora,
- wysoką ocenę pracy doktorskiej,
- dorobek naukowy z zakresu językoznawstwa (ze szczególnym uwzględnieniem lingwistyki medialnej)
- udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym.

Dodatkowe wymagania:
- poświadczona praktyka w redakcjach radia, telewizji i prasy,
- znajomość języka migowego (przynajmniej na poziomie podstawowym),
- biegła znajomość języka angielskiego.


Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego;
2. Odpis dyplomu doktorskiego;
3. Życiorys naukowy oraz kwestionariusz osobowy;
4. Autoreferat o przebiegu pracy zawodowej, osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych;
5. Dwie pozytywne opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o dorobku naukowym i
dydaktycznym;
6. Oświadczenie wymagane zgodnie z art. 113 ww. ustawy;
7. Oświadczenie, że Uniwersytet Rzeszowski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO),

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 29 września 2019 r. (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania dokumentów.

 

A D R E S:
Uniwersytet Rzeszowski
Dziekanat Wydziału Filologicznego
al. mjr. W. Kopisto 2b, pok. nr 30
35–315 Rzeszów
tel. +48 17 872 1204, dziefil@ur.edu.pl

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.