Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 08.06.2020
Deadline for submitting applications: 22.06.2020

Asystent w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych

Cities/towns:
Wrocław
Fields:
filologia polska

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Instytutu Filologii Polskiej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

Podjęcie pracy w uczelni przewidziane jest od 1.10.2020 r.


I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:
1. tytuł zawodowy magistra filologii polskiej;
2. dorobek naukowy w zakresie badań sztuk widowiskowych w powiązaniu z literaturą;
3. doświadczenie we współpracy z instytucjami kultury i organizacji wydarzeń kulturalnych;
4. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej o charakterze uniwersyteckim;
5. doświadczenie i kompetencja w zakresie prac edytorskich i wydawniczych (np. redakcja techniczna, korekta wydawnicza, skład tekstu);
6. doświadczenie w realizacji zadań organizacyjnych na uczelni wyższej;
7. komunikatywna znajomość języka angielskiego lub innego języka kongresowego.


II. Kandydaci powinni przedłożyć następujące dokumenty:
1. podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
2. życiorys;
3. kwestionariusz osobowy;
4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych działań na polu organizacji nauki;
5. spis publikacji naukowych;
6. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę, która posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej;
7. dyplom magistra;
8. autorski konspekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z obszaru odpowiadającego profilowi Zakładu Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych w zakresie sztuk widowiskowych, przeznaczonych dla studentów kierunku filologia polska lub antropologia literatury, teatru i filmu;
9. oświadczenie stwierdzające, że w wypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
10. ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.
Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Nankiera 15b, pok. 111. Dokumenty można złożyć w formie elektronicznej (skany) na adres ifp@uwr.edu.pl. Po ogłoszeniu wyników konkursu wskazany przez komisję kandydat jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia oryginałów dokumentów.

Termin składania upływa 22.06.2020 r. o godz. 10:00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23.06.2020 r. *
*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.