Biuletyn Polonistyczny

Edukacja i praca

Oferty edukacyjne

Promowane

07.09.2017

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Instytut Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie we współpracy z Biblioteką Główną Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Biblioteką Miejską im. Dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie zaprasza wszystkich zainteresowanych dokształcaniem się lub zdobyciem nowej specjalności do studiowania w ramach studiów podyplomowych z zakresu Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

13.07.2017

Humanistyka dzisiaj (film i nowe media, literatura, teatr oraz sztuka krytyczna)

Instytut Filologii Polskiej serdecznie zaprasza do podjęcia studiów podyplomowych: Humanistyka dzisiaj ( film i nowe media, literatura, teatr oraz sztuka krytyczna). Studia rozpoczną się w październiku 2017 roku i trwać będą dwa semestry (140 godz.). Ich program skonstruowany został z myślą  o przekazaniu słuchaczowi najnowszej wiedzy z zakresu nauk humanistycznych. Pozwoli mu ona głębiej zrozumieć zjawiska współczesnej kultury oraz stworzy podstawy do wnikliwszej analizy i interpretacji różnorodnych tekstów (filmu, najnowszej literatury polskiej i światowej, form teatralnych, popkulturowych oraz kontrowersyjnych propozycji sztuki krytycznej). Studia mają formułę dokształcającą. Przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać i świadomie uczestniczyć w kulturze oraz dla tych, którym wiedza o najnowszych zjawiskach rozwijającej się humanistyki jest niezbędna zawodowo, czyli nauczycielom pracującym w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych i innych jednostkach prowadzących działalność edukacyjną młodzieży oraz pracownikom instytucji kultury.

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

18 września 2017 roku mija termin składania dokumentów rekrutacyjnych na Studia Doktoranckie w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rozmowy kwalifikacyjne na studia zostaną przeprowadzone w ostatnim tygodniu września. O konkretnych terminach spotkań z komisją rekrutacyjną kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową.

Ostatnio dodane

15.05.2018

Logopedia ogólna (VI edycja)

Właśnie rozpoczęliśmy zapisy na VI edycję naszych hitowych studiów podyplomowych – logopedii ogólnej. Jako jedyni w województwie oferujemy prestiżowe studia na poziomie uniwersyteckim. Zapisz się już dziś, a atrakcyjna opłata zostanie dla Ciebie utrzymana na pewno. Już kilkuset absolwentów ukończyło naszą logopedię i ci, którzy się zdecydowali, pracują w poradniach, szkołach, prowadzą własne praktyki oraz zajęcia ze studentami.

27.04.2018

„Humanistyka cyfrowa. Studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych”.

Czteroletnie (ośmiosemestralne) studia doktoranckie o profilu ogólnoakademickim, i charakterze międzyobszarowym: w obszarze nauk humanistycznych (dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina literaturoznawstwo) i  obszarze nauk ścisłych (dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina informatyka).

05.04.2018

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na III edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych kwalifikacyjnych Nauczanie języka polskiego jako obcego.

03.01.2018

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO W OŚMIOKLAOSWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Nabór na kurs dokształcający: nauczanie języka polskiego w ośmioklasowej szkole podstawowej. REKRUTACJA DO 31 STYCZNIA 2018 R.

03.01.2018

STUDIA PODYPLOMOWE BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA

Nabór na studia podyplomowe BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA Rekrutacja do 31 STYCZNIA 2018 r.

Stypendia

Ostatnio dodane

27.11.2017

VII Kon­kurs Sty­pen­dialny im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego dla mło­dych dziennikarzy

Do 8 grudnia 2017 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach  VII kon­kursu sty­pen­dialnego im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego dla młodych dziennikarzy. Do konkursu mogą zgłaszać się młodzi dziennikarze, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Wysokość stypendium wynosi 30 000 zł.

27.11.2017

NAWA: Oferta stypendialna na rok 2018/2019

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej opublikowała ofertę stypendialną na wyjazdy zagraniczne dla studentów, doktorantów i naukowców na rok akademicki 2018/2019. W przypadku dużej części państw, do których można wyjeżdżać, obowiązuje termin wnioskowania do 15 grudnia 2017 r.

21.09.2017

Stypendia dla najlepszych doktorantów UAM

Od 10 lat Fundacja UAM realizuje program stypendialny, w ramach którego kilkunastu najlepszych doktorantów UAM otrzymuje comiesięczne wsparcie finansowe. Rekrutacja do kolejnej edycji rusza 15 września. Brane pod uwagę są osiągnięcia naukowe zdobyte podczas studiów I, II i III stopnia.

21.09.2017

Szwajcarskie stypendia rządowe dla naukowców i artystów

Za pośrednictwem Federalnej Komisji Stypendialnej dla Studentów Zagranicznych, Konfederacja Szwajcarska będzie przyznawać zagranicznym badaczom i artystom stypendia na pobyty badawcze, studia doktoranckie i postdoktoranckie na szwajcarskich uniwersytetach, politechnikach i w szwajcarskich wyższych szkołach zawodowych.

29.08.2017

Bawaria - stypendium na studia podyplomowe i doktoranckie

Oferty pracy

Ostatnio dodane

19.06.2018

DOKTORANT-STYPENDYSTa w projekcie badawczym NCN

WYMAGANIA wobec potencjalnych kandydatów: • ukończone studia magisterskie z filologii obcej lub/i: lingwistyki, socjologii, psychologii, kognitywistyki, informatyki, nauk o układach złożonych, kierunków pokrewnych (może być student ostatniego roku z wyznaczonym terminem obrony), • doskonała znajomość języka angielskiego (C1/C2), • umiejętność pisania tekstów naukowych w języku angielskim, potwierdzona np. dorobkiem publikacyjnym i/lub pracą dyplomową, • zobowiązanie do napisania i złożenia rozprawy doktorskiej (preferowana jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej; mile widziani będą kandydaci zamierzający rozpocząć studia doktoranckie w ILS w październiku 2018 r.) w ciągu najpóźniej 48 miesięcy od przyjęcia na stanowisko, • silna motywacja do prowadzenia ambitnych badań i zainteresowanie tematyką projektu, • ciekawość poznawcza, umiejętność analitycznego, nieschematycznego myślenia i stawiania nowych pytań, entuzjazm do brania udziału w nowatorskich projektach, • znajomość metod ilościowych i narzędzi statystycznych, • umiejętność pracy samodzielnej jak i współpracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym, • zaangażowanie i dyspozycyjność w trakcie trwania całego projektu. Dodatkowo pod uwagę brane będą: • publikacje naukowe, • wystąpienia na konferencjach naukowych, • uczestnictwo w projektach badawczych,  • doświadczenie w badaniach ilościowych,  • średnia z toku studiów II stopnia.

19.06.2018

Asystent w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko asystenta w INSTYTUCIE POLONISTYKI STOSOWANJE w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu

15.06.2018

Profesor nadzwyczajny UŁ

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 1. posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie językoznawstwa lub literaturoznawstwa 2. odpowiedni dorobek naukowy z zakresu nauczania języka polskiego jako przedmiotu (literatury i/lub kształcenia językowego), 3. kilkuletni staż pracy w jednostce (zakład, katedra, pracownia) dydaktyki/metodyki, 4. doświadczenie w organizacji praktyk śródrocznych oraz praktyk ciągłych, 5. zainteresowanie nauczaniem języka polskiego jako ojczystego, 6. preferowany kilkuletni staż pracy w szkole, poświadczone zdolności organizacyjne oraz umiejętność kierowania pracą zespołu  

15.06.2018

Profesor zwyczajny

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, z późn. zmianami) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:   Wymagania: - tytuł profesora nauk humanistycznych (w zakresie językoznawstwa), - udokumentowany dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa ogólnego lub konfrontatywnego (w szczególności w odniesieniu do języków słowiańskich), - dorobek w zakresie kształcenia kadr naukowych, - czynny udział w konferencjach naukowych, - doświadczenie dydaktyczne w zakresie językoznawstwa teoretycznego lub ogólnego oraz konfrontatywnego (w szczególności w odniesieniu do języków południowosłowiańskich i bałkańskich) - doświadczenie w prowadzeniu seminariów dyplomowych

15.06.2018

Asystent w Instytucie Literatury Polskiej

Wymagania: - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa polskiego; - dorobek naukowy w zakresie teorii literatury; - kompetencje i doświadczenie: e-learning i narzędzia multimedialne; - doświadczenie we współpracy międzynarodowej

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.