Biuletyn Polonistyczny

Artykuł / wywiad

21.07.2023

Kilka pytań o ... Światowe Kongresy Polonistów

Tydzień temu, 14 lipca, zakończył się VIII Światowy Kongres Polonistów, obradujący pod hasłem “Filologia - od/nowa”.

O historię, ideę i rolę Kongresów, przemiany polonistyki na przestrzeni ostatnich lat oraz wyjątkowość tegorocznego Kongresu zapytaliśmy Panią Profesor Magdalenę Popiel z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych i członkinię Rady „Biuletynu Polonistycznego” oraz współorganizatorkę Światowych Kongresów Polonistów, Konkursu im. Jana Kochanowskiego i cyklu Wykładów Jagiellońskich im. Czesława Miłosza.

„Biuletyn Polonistyczny”: Od organizacji pierwszego Światowego Kongresu Polonistów mija 25 lat. Jak zrodził się pomysł Kongresu? Na jakie problemy i potrzeby miał wówczas odpowiedzieć?

Prof. Magdalena Popiel: Ostatni VIII Światowy Kongres Polonistów ma bliższą i dalszą genealogię. Ta dalsza sięga początków XX wieku, kiedy to nasiliła się potrzeba nauczania literatury i języka polskiego poza niepodległą Polską i zaczęły powstawać na uniwersytetach europejskich pierwsze katedry, zazwyczaj jako dopełnienie studiów slawistycznych.  Przez całe dekady przed i po II wojnie światowej kontakty indywidualne między polonistami były wynikiem wspólnych zainteresowań naukowych i zazwyczaj  związków przyjacielskich. Okres PRL był naznaczony piętnem groźnej infiltracji polonistycznego środowiska naukowego przez służby bezpieczeństwa. Dopiero po transformacji ustrojowej w 1989 roku zaczęto starania o to, aby żywe kontakty polonistów pracujących w Polsce i tych prowadzących Polish Studies za granicą przybrały formę  instytucjonalną. I Kongres Polonistyki Zagranicznej odbył się we wrześniu 1998 roku w Warszawie i został  zorganizowany przez Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN (przewodniczyła mu prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa), Wydział Polonistyki UW przy współudziale IBL PAN, UJ i UMCS.

Starania  polonistów wielu specjalizacji: historyków literatury, językoznawców i glottodydaktyków  zaowocowały  powołaniem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych mającego na celu wspieranie i promocję polonistyki zagranicznej. Stowarzyszenie miało za zadanie  współtworzyć tradycję cyklicznych spotkań kongresowych, których gospodarzami były  przez poszczególne ośrodki uniwersyteckie.

W jaki sposób ewoluowała idea Kongresów? Co zmieniło się w stosunku do ubiegłych lat?

Kolejne Kongresy odbywające się w Poznaniu, Krakowie, Opolu, Katowicach, Wrocławiu stały się polem wymiany doświadczeń dotyczących studiów polonistycznych i praktyki dydaktycznej w różnych kręgach kulturowych. Polemiki i dyskusje zmierzały także do pokonywania różnych barier między dyscyplinami, przede wszystkim językoznawcami i literaturoznawcami oraz między strukturami polonistyki krajowej i zagranicznej. Doskonałymi świadectwami przemian historii  międzynarodowego środowiska polonistycznego są publikacje wydawane po każdym Kongresie, m.in. Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych pod redakcją Małgorzaty Czermińskiej, Katarzyny Meller i Piotra Flicińskiego (Poznań 2007), Polonistyka bez granic, pod redakcją Ryszarda Nycza, Władysława T. Miodunki i Tomasza Kunza (Kraków 2010), czy Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy, pod redakcją naukową Jolanty Tambor (Katowice 2018).

Pod pewnym względem Kongres krakowski przed 15 laty był przełomowy; uświadomił on zmierzch epoki polonocentryzmu we wspólnych badaniach i wskazał priorytet nowego komparatystycznego ujęcia relacji w wielokulturowym środowisku polonistów w świecie. To zadecydowało o wprowadzeniu nowych wspólnych tematów wiodących w ostatnich Kongresach we Wrocławiu – o archiwach i Krakowie – o nowej filologii.

Jak zmieniła się polonistyka od czasu, kiedy organizowane są Kongresy?

Sytuacja polonistyki zagranicznej w świecie jest bardzo dynamiczna. Wynika to z wielu czynników, głównie koniunktury ekonomicznej w danych społecznościach. Zmiana struktury finansowania  szkolnictwa, kryzys i oszczędności  czynione przez uczelnie często powodują cięcia etatowe bądź likwidacje kierunków, z drugiej strony widoczny jest też brak zainteresowania dla kultury polskiej po boomie solidarnościowym lat 80. i 90. To wszystko sprawia, że obniża się liczba kandydatów na studia.

Przemiany w funkcjonowaniu Polish Studies inaczej przebiegają w Europie, Azji czy Amerykach. Zupełnie inne są tradycje istniejących tam polonistyk. Niektóre europejskie ośrodki znikają z mapy w zastraszającym tempie, mimo że historia niektórych ma ponad sto lat (np. czeskiej i słowackiej, którą fetowaliśmy na VIII Kongresie w Krakowie), z kolei   azjatyckie, przede wszystkim chińskie, powstają jak przysłowiowe grzyby po deszczu. Te fakty mówią nie tylko o ilościowych zmianach geopolonistyki, ale przede wszystkim o zmianach jakościowych. Zainteresowanie Polską w Chinach ma dość partykularne polityczne motywacje, co ma znaczący wpływ na profil i poziom studiów polonistycznych; dominuje  tu glottodydaktyka i ogólna, często powierzchowna, wiedza o polskiej kulturze.

Aktualnie dokonuje się też znacząca  wymiana pokoleniowa wśród polonistów zagranicznych.

Odchodzenie mistrzów,  często twórców, organizatorów i animatorów studiów polonistycznych na danych uniwersytetach niekiedy przyczynia się do likwidacji kursów i katedr. Dlatego warto wspierać prestiż polonistyk zagranicznych oddając hołd zasłużonym badaczom i dydaktykom. Podczas Kongresu zostanie wręczony Medal „Merentibus” dla znakomitego polonisty z Universidade de Brasília, profesora Henryka Siewierskiego. Do tradycji Kongresów należy wyróżnianie wybitnych przedstawicieli środowiska: w ostatnich latach doktoraty honorowe otrzymali m.in. profesorowie Constantin Geambaşu (Uniwersytet w Bukareszcie), Maria Delaperrière (Paryż INALCO), Luigi Marinelli (Uniwersytet Rzymski La Sapienza), Alois Woldan (Uniwersytet w Wiedniu).

Staramy się też wspierać autorytet naukowy młodych badaczy: temu służy inicjatywa MSSP - Konkurs im. Jana Kochanowskiego na najlepszą pracę monograficzną poświęconą polskiej literaturze i szerzej, całej kulturze, napisana przez polonistę pracującego poza Polską. Podczas VIII Światowego Kongresu wręczone zostały dwie Nagrody ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (po 20 000 zł każda); Laureatami zostali Kris Van Heuckelom za książkę Polish Migrants in European film 1918–2017 (Cham: Palgrave Macmillan, 2019), w wydaniu polskim: Nostalgia, solidarność, (im)potencja. Obrazy polskiej migracji w kinie europejskim (od niepodległości do współczesności) (Warszawa: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny; Kraków: Universitas, 2022) i Stanley Bill za książkę Czesław Miłosz’s Faith in the Flesh. Body, Belief & Human Identity (Oxford, New York: Oxford University Press, 2021).

Jaką rolę pełnią tego typu spotkania wobec reform szkolnictwa wyższego, dyskusji o potrzebie i zakresie polonistyki jako dyscyplinie nauczanej i badanej?

Ewolucja studiów polonistycznych w Polsce jak i za granicą ma niewątpliwie także swoje źródła merytoryczne dotyczące nowych  tendencji metodologicznych, współczesnej refleksji humanistycznej oraz wejścia w dominację kultury cyfrowej. Nie trudno zauważyć, że literaturoznawstwo ostatnich trzech dekad zostało zdominowane przez studia kulturowe. Jest to tendencja światowa; w Polsce rozkwit  kulturoznawstwa  czy nowej humanistyki jest równie widoczny jak w USA czy Francji i Niemczech. Nie będę mówić o dobrodziejstwach płynących z innowacyjności metodologicznej studiów kulturowych, którym polskie literaturoznawstwo wiele zawdzięcza, ale też, jak się wydaje, nie wszedł do naszej debaty naukowej w dostatecznym stopniu problem kontrowersyjnych skutków dominacji perspektywy kulturoznawczej. Należy do nich między innymi marginalizowanie zarówno samej historii literatury jak i badań nad literaturą narodową. Przekonanie o tym, że naukowe ośrodki narodowe mają pozostać centrami badań nad literaturami narodowymi,  a ośrodki akademickie mają być centrami kształcenia wyższego w tej materii, nie jest chyba jeszcze zupełnym anachronizmem. Czy już tylko w atawistycznym odruchu będziemy poszukiwać źródeł wiedzy o Dantem we Włoszech, Virginii Woolf w Anglii a o Kochanowskim i Zagajewskim w Polsce? Historia literatury narodowej powoli rozmywa się w mnożących się nurtach badań humanistycznych zdominowanych z jednej strony przez postawę prezentystyczną, z silnym poczuciem konieczności odpowiadania na aktualne problemy kultury, z drugiej strony podatnych głównie na inspiracje płynące z wszelkich ościennych nauk społecznych, biologicznych, ścisłych. Każde z pojęć składających się na formułę historii literatury narodowej, a więc i historia, i literatura, nie mówiąc o tym, co „narodowe”, tak łatwo ześlizgujące się semantycznie w „nacjonalistyczne”, niesie dziś w polskiej rzeczywistości ogromny ciężar ryzyka wykorzystania w doraźnych celach politycznych. Trzy słowa i trzy kłopoty…

Te właśnie problemy stały się m.in. tematami wiodącymi w dyskusji jaka rozgorzała w krajowym środowisku po wprowadzeniu polonistyki jako dyscypliny do struktury nauki akademickiej. Na naszym krakowskim Kongresie mówił o tych problemach prof. Ryszard Koziołek, Rektor Uniwersytetu Śląskiego, ponieważ to tam, od 17 do 18 kwietnia odbyła się w na Wydziale Humanistycznym Konferencja Programowa „Ku Nowej Polonistyce”. W efekcie licznych polemik sformułowano także rekomendacje dotyczące zasad współpracy z polonistykami zagranicznymi. Postulowano m.in. tworzenie międzynarodowych grup badawczych w sieciach naukowych, wspieranie długofalowych programów  badawczych, przygotowywanie programów finansujących badania komparatystyczne języka polskiego, literatury i kultury w skali całego świata. 

Czym różnił się tegoroczny kongres od poprzednich?

Krakowski Kongres różnił się od poprzednich nie tylko tematem wiodącym, ale także trybem obrad. Tematem była „Filologia - od/nowa. Język – literatura - kultura w epoce cyfrowej”. Uznaliśmy, że ożywiona dyskusja jaka toczy się w ostatnich dekadach wokół dziedzictwa filologii może zainspirować także nasze międzynarodowe środowisko. Znane kanoniczne już  publikacje Jamesa Turnera, Hansa Ulricha Gumbrechta Sheldona Pollocka, Benjamina A. Elmana, Ku-ming Kevin Changa, Harriego Lönnrotha, Jerome McGanna, Edwarda Saida , a także polskie z Biblioteką Nowej Filologii XXI wieku wydawanej przez IBL PAN na czele, zachęcają do stawiania pytań o to, w jaki sposób podejmowana dziś problematyka badawcza oraz zaangażowanie w kulturę i rozmaite praktyki społeczne korzysta z dziedzictwa filologii, w jaki sposób je przekształca, kwestionuje czy kontestuje, w jaki sposób konfrontuje z nowymi zjawiskami kultury (funkcjonującej często w środowisku cyfrowym), wreszcie w jaki sposób pojmuje samą filologię. 

Zaproponowaliśmy także dwie zasadnicze formy wystąpień: wykłady mistrzowskie i panele z ograniczonymi do 12 minut wystąpieniami. Dyskusje w panelach dotyczyły np. takich zagadnień jak: nowoczesna komparatystyka, nowoczesna glottodydaktyka, sfera przekładu, językowy obraz świata, retoryka, proces twórczy, biohumanistyka, autobiografistyka, badania nad Zagładą, krytyka literacka, historia literatury w jej poszczególnych fazach od najdawniejszej po współczesną, i wiele innych.

Kongresowi towarzyszyły wydarzenia kulturalne, m.in. zaproszenie do Cricoteki, Muzeum Narodowego we wszystkich jego filiach. Partykularnym wydarzeniem Kongresu było uczczenie stulecia urodzin Wisławy Szymborskiej. Recepcja jej poezji we Włoszech była przedmiotem osobnego panelu prowadzonego przez Michała Rusinka. W czasie Kongresu można było korzystać z różnych imprez towarzyszących Jubileuszowi Poetki, np. właśnie otwartego Parku literackiego Wisławy Szymborskiej.

Trzydniowy Kongres, określany tradycyjnie i nie bez racji wielkim Świętem Polonistyki zakończył się zaproszeniem na kolejne tego rodzaju spotkanie za cztery lata. Jego gospodarzem będzie Uniwersytet im. Mickiewicza w Poznaniu.

Bardzo dziękujemy za rozmowę.

Informacje

Rozmówca:
Magdalena Popiel

Opublikowała m.in.: Świat artysty. Modernistyczne estetyki tworzenia (2018), Wyspiański. Mitologia nowoczesnego artysty (2007), Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej (1999), Historia i metafora (1989), współautorka Kulturowej teorii literatury (2006, 2012). Redaktor naukowa serii „Biblioteka Narodowa” (2005-2009), współtwórczyni serii „Biblioteka Polska”, od 2012 roku prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych.

Autorka projektu cyfrowego Geopolonistyka, członek Rady Naukowej IBL PAN, Rady Programowej „Biuletynu Polonistycznego” i Redakcji „Przestrzeni Teorii”.

Wyróżnienia i nagrody:

  • Nagroda Ministra Oświaty, 1990
  • Nagrody Rektora UJ
  • Brązowy Krzyż Zasługi, 2007
  • Nagroda Indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2008
  • Medal KEN, 2009
Opublikował:
Data dodania:
21 lipca 2023; 20:02 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
21 lipca 2023; 20:05 (Mariola Wilczak)

Zobacz także

13.10.2021

Polonistyka naprawdę światowa

Tym razem poloniści z całego świata nie spotkają się osobiście we Wrocławiu. Nie będzie wymiany zdań w kuluarach ani powitalnych uścisków rąk. Pierwotnie VII edycja Światowego Kongresu Polonistów miała się odbyć we Wrocławiu w czerwcu 2020 roku, jednak ze względu na pandemię COVID-19 została ona przełożona na jesień 2021 roku. Z tego samego powodu wszystkie wydarzenia Kongresu będą się odbywać online. Mimo formy zdalnej wydarzenie pozostaje jednak niezwykle istotne dla polonistów, podobnie jak w latach ubiegłych. Zapraszamy do lektury artykułu dotyczącego idei i historii Światowego Kongresu Polonistów.

23.05.2022

XIX Dni Polonistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego

W dniach 19-20 maja br. na Uniwersytecie Wileńskim tradycyjnie odbyły się Dni Polonistyki.

21.11.2022

Wizyta studentów polonistyki rzymskiego Uniwersytetu Sapienza w Warszawie

Od 7 do 10 listopada włoscy studenci uczestniczący w projekcie NAWA promującym język polski przebywali w Warszawie, gdzie spotkali się z ukraińskimi kolegami z Uniwersytetu w Łucku i litewskimi kolegami z Uniwersytetu w Wilnie podczas warsztatów tłumaczenia literackiego i produkcji audiowizualnej. Zrealizowali także kilka podcastów i wideo, które wkrótce będą dostępne na blogu. Były to bardzo intensywne dni pracy, nauki, życia towarzyskiego i zwiedzania zabytków. Każdy uczestnik wybrał zdjęcie związane z chwilą lub miejscem, które zapisały się szczególnie w jego pamięci i napisał do niego komentarz. Mamy nadzieję, że powtórzymy to piękne doświadczenie w nadchodzących latach!

14.05.2019

Program dla studentów polonistyki i studiów polskich − wywiad z Kamilą Dębińską, Kierownikiem Pionu Języka Polskiego NAWA

Program Polonista realizuje jedno z zadań NAWA, polegające na upowszechnianiu języka polskiego w świecie. Jest adresowany do studentów zagranicznych uczelni, którzy studiują polonistykę (filologię polską) lub są studentami studiów polskich czy polonoznawczych, realizowanych w ramach slawistyk i są zainteresowani rozwijaniem wiedzy z zakresu języka i kultury polskiej. NAWA oferuje stypendium na semestralne lub dwusemestralne studia polonistyczne na wybranej uczelni w Polsce. Program Polonista uwzględniając specyfikę i różnorodność tzw. studiów polskich w zagranicznych ośrodkach akademickich daje beneficjentom możliwość zindywidualizowanego toku studiów, dostosowanego do ich naukowych zainteresowań i potrzeb.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.