Biuletyn Polonistyczny

Konkurs

Zdj. Andrea Piacquadio z Pexels | Pexels
Data dodania: 07.10.2022
Termin zgłoszeń: 20.12.2022

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w programie, którego celem jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym.

Program jest realizowany we współpracy z instytucjami z krajów objętych umowami i porozumieniami międzyrządowymi i międzyresortowymi, zwanymi dalej instytucjami partnerskimi (np. ambasady, instytuty kultury, agencje).

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem może być:

1) odbycie studiów częściowych;

2) odbycie studiów wyższych (II stopnia lub doktoranckich);

3) odbycie stażu naukowego;

4) wizyta naukowa (tj. krótki pobyt studyjny);

5) uczestnictwo w szkole letniej języka i kultury kraju partnera (tj. letnie kursy językowe);

6) prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;

7) inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, wykładów, przygotowaniem pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

We wniosku Wnioskodawca przedstawia jedno lub więcej wskazanych powyżej działań, które zamierza zrealizować w zagranicznym ośrodku goszczącym, wskazując ich cele, znaczenie dla jego studiów lub rozwoju kariery naukowej oraz uzasadniając wybór ośrodka goszczącego dla planowanych działań.

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby fizyczne:

1) odbywające w polskich uczelniach studia drugiego stopnia, studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie (minimum drugi rok studiów – za wyjątkiem letnich kursów językowych, o udział w których mogą ubiegać się również studenci I roku studiów);

2) kształcące się w szkołach doktorskich lub odbywające studia doktoranckie w polskich:

a) uczelniach, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zw. z art. 279 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

b) instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, działających na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk,

c) instytutach badawczych, działających na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,

d) instytutach działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, działających w oparciu o ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz,

e) międzynarodowych instytutach naukowych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzonych na podstawie odrębnych ustaw.

3) będące absolwentami studiów wyższych, które uzyskały dyplom po 2 października 2020 r. oraz które planują wyjazd do kraju, z którym współpraca przewiduje wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą;

4) będące nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi instytucji wymienionych w pkt 2.  

Program otwarty jest dla wyżej wymienionych osób reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, chyba że dana umowa międzynarodowa stanowi inaczej.

Nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login

Informacje

Słowa kluczowe:
Data dodania:
7 października 2022; 17:43 (Piotr Bordzoł)
Data edycji:
7 października 2022; 17:43 (Piotr Bordzoł)

Zobacz także

05.04.2019

Polonista – Program dla studentów polonistyki i studiów polskich

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór w nowym Programie skierowanym do obcokrajowców. Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie oraz wspieranie obcokrajowców studiujących w ramach studiów i programów polskich realizowanych w zagranicznych ośrodkach akademickich przez umożliwienie im semestralnego lub dwusemestralnego pobytu na wybranej uczelni publicznej w Polsce. 

14.03.2023

Polonista NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła kolejny nabór w programie „Polonista”. Jest to program dla studentów i naukowców z zagranicznych uczelni, a od tego roku także dla polskich naukowców – polonistów, którzy chcieliby prowadzić działalność naukową i dydaktyczną na zagranicznych uczelniach prowadzących studia polonistyczne.

11.03.2024

Zawacka NAWA 2024/25

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w Programie, którego celem jest pogłębienie międzynarodowej współpracy akademickiej poprzez przyjazdy studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz naukowców do polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, na podstawie umów międzynarodowych zawartych pomiędzy Polską a wskazanymi w ogłoszeniu krajami partnerskimi.

29.11.2019

„Diamentowy Grant” – IX edycja konkursu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejną edycję konkursu skierowanego do wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.