Polish Studies Newsletter

Contest

Zdj. Andrea Piacquadio z Pexels | Pexels
Added on: 07.10.2022
Deadline for applications: 20.12.2022

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w programie, którego celem jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym.

Program jest realizowany we współpracy z instytucjami z krajów objętych umowami i porozumieniami międzyrządowymi i międzyresortowymi, zwanymi dalej instytucjami partnerskimi (np. ambasady, instytuty kultury, agencje).

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem może być:

1) odbycie studiów częściowych;

2) odbycie studiów wyższych (II stopnia lub doktoranckich);

3) odbycie stażu naukowego;

4) wizyta naukowa (tj. krótki pobyt studyjny);

5) uczestnictwo w szkole letniej języka i kultury kraju partnera (tj. letnie kursy językowe);

6) prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;

7) inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, wykładów, przygotowaniem pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

We wniosku Wnioskodawca przedstawia jedno lub więcej wskazanych powyżej działań, które zamierza zrealizować w zagranicznym ośrodku goszczącym, wskazując ich cele, znaczenie dla jego studiów lub rozwoju kariery naukowej oraz uzasadniając wybór ośrodka goszczącego dla planowanych działań.

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby fizyczne:

1) odbywające w polskich uczelniach studia drugiego stopnia, studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie (minimum drugi rok studiów – za wyjątkiem letnich kursów językowych, o udział w których mogą ubiegać się również studenci I roku studiów);

2) kształcące się w szkołach doktorskich lub odbywające studia doktoranckie w polskich:

a) uczelniach, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zw. z art. 279 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

b) instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, działających na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk,

c) instytutach badawczych, działających na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,

d) instytutach działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, działających w oparciu o ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz,

e) międzynarodowych instytutach naukowych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzonych na podstawie odrębnych ustaw.

3) będące absolwentami studiów wyższych, które uzyskały dyplom po 2 października 2020 r. oraz które planują wyjazd do kraju, z którym współpraca przewiduje wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą;

4) będące nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi instytucji wymienionych w pkt 2.  

Program otwarty jest dla wyżej wymienionych osób reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, chyba że dana umowa międzynarodowa stanowi inaczej.

Nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.