Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 29.11.2019
Deadline for applications: 26.01.2020

„Diamentowy Grant” – IX edycja konkursu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejną edycję konkursu skierowanego do wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania.

W konkursie mogą wziąć udział wybitnie uzdolnieni:

- absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu;

- studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę. 

Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), zwanym dalej „systemem”, dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://osf.opi.org.pl, na udostępnionym w nim formularzu. Wniosek składa kierownik wnioskodawcy. Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, składa się w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia konkursu.

Ocena projektów jest dwuetapowa. W pierwszym etapie zespół ocenia osiągnięcia naukowe lub artystyczne wybitne uzdolnionej osoby. Osiągnięcia naukowe/artystyczne wybitnie uzdolnionej osoby obejmują: 

- autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki,

- udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnie, lub we współpracy z innymi instytucjami badawczymi lub partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego,

- autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,

- wystąpienia na konferencjach naukowych,

- nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym,

- aktywny udział w pracach w kole naukowym,

- udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy naukowej lub dydaktycznej między uczelniami,

- udział w praktykach zagranicznych,

- inne

Osiągnięcia artystyczne (dotyczą kierunków studiów artystycznych):

- nagrody w konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym, udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi instytucjami badawczymi lub instytucjami kultury,

- autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego, autorstwo lub współautorstwo utworu artystycznego, w tym plastycznego, muzycznego i słowno-muzycznego, scenicznego, sceniczno-muzycznego, choreograficznego i pantomimicznego oraz audiowizualnego (w tym filmowego), o krajowym lub międzynarodowym znaczeniu,

- udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy naukowej, dydaktycznej lub artystycznej między uczelniami, udział w praktykach zagranicznych,

- inne.

O przyznanie środków finansowych w ramach programu może ubiegać się następujący podmiot:

  1. uczelnia, która na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wstąpiła w ogół praw i obowiązków jej podstawowych jednostek organizacyjnych, posiadających kategorię naukową A+, A lub B,
  2. jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183) posiadająca kategorię naukową A+, A lub B,
  3. instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350) posiadający kategorię naukową A+, A lub B,
  4. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadający kategorię naukową A+, A lub B,

    – w którym osoba, o której mowa w ust. 2, będzie realizować badania naukowe w ramach programu i – w przypadku studentów – będzie kontynuować naukę.

Po dokonaniu oceny osiągnięć naukowych/artystycznych, zespół rekomenduje do oceny w drugim etapie nie więcej niż 70% najwyżej ocenionych wniosków. Lista rankingowa wniosków ocenionych w pierwszym etapie przedkładana jest ministrowi do zatwierdzenia.

Information

See also

20.11.2019

Program imienia Iwanowskiej (NAWA)

W ramach programu doktoranci mogą realizować trwający od 3 do 12 miesięcy pobyt w uznanych ośrodkach naukowych na całym świecie. Doktoranci mogą odbyć część studiów doktoranckich, prowadzić badania naukowe, pozyskiwać materiały do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej, zrealizować część programu „Doktorat wdrożeniowy”, prowadzić zajęcia dydaktyczne lub realizować inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją pracy doktorskiej.

04.09.2019

Nabór wniosków w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło komunikat o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” oraz uruchomiło nabór wniosków do konkursów w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty.

14.01.2020

Polskie Powroty– III edycja Programu

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w programie „Polskie Powroty”. Program umożliwia polskim naukowcom powrót do kraju i zatrudnienie na uczelniach lub w innych instytutach, a także zdobycie grantu startowego na badania naukowe z zakresu badań podstawowych finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

16.12.2019

13. edycja Nagrody Literackiej m. st. Warszawy

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur na najlepszą książkę roku 2019. Propozycje mogą zgłaszać wydawcy, księgarze, bibliotekarze i czytelnicy.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.