Полонистический бюллетень

Конкурс

Дата размещения: 29.11.2019
Подача завок до: 26.01.2020

„Diamentowy Grant” – IX edycja konkursu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejną edycję konkursu skierowanego do wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania.

W konkursie mogą wziąć udział wybitnie uzdolnieni:

- absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu;

- studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę. 

Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), zwanym dalej „systemem”, dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://osf.opi.org.pl, na udostępnionym w nim formularzu. Wniosek składa kierownik wnioskodawcy. Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, składa się w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia konkursu.

Ocena projektów jest dwuetapowa. W pierwszym etapie zespół ocenia osiągnięcia naukowe lub artystyczne wybitne uzdolnionej osoby. Osiągnięcia naukowe/artystyczne wybitnie uzdolnionej osoby obejmują: 

- autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki,

- udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnie, lub we współpracy z innymi instytucjami badawczymi lub partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego,

- autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,

- wystąpienia na konferencjach naukowych,

- nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym,

- aktywny udział w pracach w kole naukowym,

- udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy naukowej lub dydaktycznej między uczelniami,

- udział w praktykach zagranicznych,

- inne

Osiągnięcia artystyczne (dotyczą kierunków studiów artystycznych):

- nagrody w konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym, udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi instytucjami badawczymi lub instytucjami kultury,

- autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego, autorstwo lub współautorstwo utworu artystycznego, w tym plastycznego, muzycznego i słowno-muzycznego, scenicznego, sceniczno-muzycznego, choreograficznego i pantomimicznego oraz audiowizualnego (w tym filmowego), o krajowym lub międzynarodowym znaczeniu,

- udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy naukowej, dydaktycznej lub artystycznej między uczelniami, udział w praktykach zagranicznych,

- inne.

O przyznanie środków finansowych w ramach programu może ubiegać się następujący podmiot:

  1. uczelnia, która na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wstąpiła w ogół praw i obowiązków jej podstawowych jednostek organizacyjnych, posiadających kategorię naukową A+, A lub B,
  2. jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183) posiadająca kategorię naukową A+, A lub B,
  3. instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350) posiadający kategorię naukową A+, A lub B,
  4. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadający kategorię naukową A+, A lub B,

    – w którym osoba, o której mowa w ust. 2, będzie realizować badania naukowe w ramach programu i – w przypadku studentów – będzie kontynuować naukę.

Po dokonaniu oceny osiągnięć naukowych/artystycznych, zespół rekomenduje do oceny w drugim etapie nie więcej niż 70% najwyżej ocenionych wniosków. Lista rankingowa wniosków ocenionych w pierwszym etapie przedkładana jest ministrowi do zatwierdzenia.

Информация

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах