Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 11.03.2024
Deadline for applications: 30.09.2024

Zawacka NAWA 2024/25

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w Programie, którego celem jest pogłębienie międzynarodowej współpracy akademickiej poprzez przyjazdy studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz naukowców do polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, na podstawie umów międzynarodowych zawartych pomiędzy Polską a wskazanymi w ogłoszeniu krajami partnerskimi.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie składają wnioski do instytucji partnerskich w swoich krajach zgodnie z ich zasadami i terminami.

O udział w Programie mogą ubiegać się:

a)      absolwenci szkół średnich, posiadający w momencie rozpoczęcia realizacji kształcenia w Polsce, świadectwo ukończenia szkoły, dające im prawo do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa na dowolnym kierunku i typie uczelni;

b)      studenci;

c)      absolwenci studiów wyższych ubiegający się o przyjęcie na kolejny stopień kształcenia, którzy uzyskali dyplom nie wcześniej niż w 2022 roku;

d)      osoby posiadające status doktoranta zgodnie z zasadami systemu szkolnictwa wyższego i nauki swojego kraju;

e)      naukowcy i nauczyciele akademicy prowadzący badania lub dydaktykę w kraju biorącym udział w Programie, niemający zatrudniania w polskiej instytucji sytemu szkolnictwa wyższego i nauki.

W ramach Programu uprawnione są przyjazdy, których celem jest:

a) odbycie studiów pełnych lub częściowych w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

b) kształcenie w szkole doktorskiej;

c) pobyt naukowy, czyli np.: staż naukowy, wizyty studyjne, pozyskanie materiałów do pracy naukowej, prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych, inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

Program otwarty jest dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni oraz instytutów badawczych, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, chyba że dana umowa międzynarodowa stanowi inaczej.

We wniosku wnioskodawca przedstawia jedno lub więcej działań, które zamierza zrealizować w polskim ośrodku goszczącym. Wskazuje ich cele, znaczenie dla podejmowanych studiów lub rozwoju kariery naukowej oraz uzasadnia wybór ośrodka goszczącego dla planowanych działań.

Information

Added on:
11 March 2024; 15:29 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
11 March 2024; 15:29 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.