Polish Studies Newsletter

Contest

Zdj. cottonbro z Pexels | Pexels
Added on: 22.11.2021
Deadline for applications: 30.11.2021

SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi program, którego głównym celem jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki.

Cele szczegółowe programu:

- wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i/lub doktorantów;

- wzrost udziału zagranicznych studentów i/lub doktorantów w programach kształcenia na polskich uczelniach;

- poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule hybrydowej lub zdalnej.

Przez intensywny międzynarodowy program kształcenia (IMPK) należy rozumieć krótką (trwającą nie krócej niż 30 godzin i nie dłużej niż 150 godzin dydaktycznych) formę kształcenia przeznaczoną dla studentów lub doktorantów z zagranicy.

IMPK może być realizowany m.in. w formie:

1)      szkoły letniej lub zimowej,

2)      kursów specjalistycznych,

3)      szkoleń,

4)      wizyt studyjnych (w tym zagranicznych),

5)      zaangażowania profesorów z zagranicy,

6)      dodatkowej oferty dydaktycznej dla uczestników studiów,

7)      innej formie podnoszenia atrakcyjności studiów międzynarodowych.

Wnioskodawca zobowiązany jest, aby w Projekcie uczestniczyło łącznie (tj. w jednym lub w kilku IMPK) co najmniej 40 studentów i/lub doktorantów zagranicznych, przy czym – w ramach Projektu – jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym IMPK.

Studenci i/lub doktoranci polscy mogą uczestniczyć w zajęciach w ramach IMPK, prowadzonych w Polsce lub prowadzonych w formule zdalnej, jednakże Wnioskodawca nie może zakładać w Projekcie żadnych kosztów związanych z udziałem studentów i/lub doktorantów polskich.

Wnioskodawca nie może pobierać opłat tytułem udziału studentów i/lub doktorantów zagranicznych w IMPK.

IMPK powinny charakteryzować się:

1)      umiędzynarodowieniem, tj. opracowaniem i realizacją w języku innym niż język polski oraz udziałem studentów i/lub doktorantów zagranicznych;

2)      elastycznością, tj. możliwością realizacji programu w formule zdalnej w części lub w całości;

3)      użytecznością, tj. zaleca się, aby program umożliwiał nabycie punktów zaliczeniowych (np. w ramach Europejskiego Systemu Transferu Punktów lub innych systemów, np. US College Credit Hours);

4)      atrakcyjnością dla studentów i/lub doktorantów zagranicznych, tj. program powinien prezentować interesującą tematykę;

5)      intensywnością, tj. kształcenie powinno odbywać się w sposób ciągły, a jeśli program przewiduje przyjazd studentów i/lub doktorantów zagranicznych do Polski, to może zakładać on tylko jeden ciągły pobyt danej osoby w Polsce.

IMPK powinny:

1)      zawierać moduł/-y specjalistyczny/-czne oraz elementy popularyzujące kulturę polską
i promujące Polskę jako kraj atrakcyjnych możliwości edukacyjnych;

2)      być dostosowane do potrzeb studentów i/lub doktorantów z niepełnosprawnościami (w tym m.in. poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających z wytycznych WCAG 2.0).

IMPK nie mogą przewidywać wyjazdów polskich studentów i/lub doktorantów na zagraniczne programy.

W jednym projekcie Wnioskodawca może uwzględnić więcej niż jeden IMPK lub kilka edycji tego samego IMPK.

Formy dokumentowania zakończenia udziału w projekcie:

1)      w przypadku studentów i/lub doktorantów: udział w IMPK musi zakończyć się uzyskaniem przez każdego studenta i/lub doktoranta, będącego uczestnikiem danego IMPK, certyfikatu potwierdzającego udział w kształceniu;

2)      w przypadku kadry dydaktycznej uczestniczącej w szkoleniach podnoszących kompetencje dydaktyczne: udział w szkoleniu lub innej formie kształcenia musi zostać potwierdzony odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem).

O udział w Programie mogą ubiegać się instytucje posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostki naukowe prowadzące kształcenie posiadające doświadczenie w przyjmowaniu cudzoziemców na studia I i/lub II i/lub III stopnia.

Information

Added on:
22 November 2021; 12:34 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
22 November 2021; 12:34 (Piotr Bordzoł)

See also

09.01.2021

Staże zagraniczne NAWA i NCN

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej i Narodowe Centrum Nauki zapraszają do składania wniosków w programie umożliwiającym realizowanie zagranicznych staży doktorskich (NAWA PRELUDIUM BIS 1). 

05.04.2019

Polonista – Program dla studentów polonistyki i studiów polskich

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór w nowym Programie skierowanym do obcokrajowców. Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie oraz wspieranie obcokrajowców studiujących w ramach studiów i programów polskich realizowanych w zagranicznych ośrodkach akademickich przez umożliwienie im semestralnego lub dwusemestralnego pobytu na wybranej uczelni publicznej w Polsce. 

20.11.2019

Program imienia Iwanowskiej (NAWA)

W ramach programu doktoranci mogą realizować trwający od 3 do 12 miesięcy pobyt w uznanych ośrodkach naukowych na całym świecie. Doktoranci mogą odbyć część studiów doktoranckich, prowadzić badania naukowe, pozyskiwać materiały do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej, zrealizować część programu „Doktorat wdrożeniowy”, prowadzić zajęcia dydaktyczne lub realizować inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją pracy doktorskiej.

11.03.2021

Polonista NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do trzeciej edycji programu POLONISTA NAWA. Celem programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie przez umożliwienie obcokrajowcom zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą podjęcia studiów lub realizacji projektów badawczych w Polsce.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.