Biuletyn Polonistyczny

Oferta edukacyjna

Termin nadsyłania zgłoszeń:

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Kulturoznawczo-Metodyczne Nauczania Języka Kaszubskiego

Miasto:
Słupsk
Rodzaj oferty:
Studia podyplomowe

Studia podyplomowe kwalifikacyjne o profilu kulturoznawczo-metodycznym w zakresie nauczania języka kaszubskiego kierowane są do nauczycieli posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) lub studiów drugiego stopnia (magisterium) dowolnego kierunku kształcenia, którzy znają w mowie i piśmie język kaszubski.

Kwalifikacje:
Studia podyplomowe pozwalają absolwentom uzyskać pełne kwalifikacje konieczne do nauczania języka kaszubskiego w różnych etapach edukacji szkolnej, przy czym dla słuchaczy przystępujących do studium z dyplomem studiów licencjackich, uprawnienie dotyczy jedynie nauczania języka w przedszkolach i szkołach podstawowych. Studia umożliwiają również odpowiednie przygotowanie do złożenia egzaminu przed Komisją Kwalifikującą Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Rekrutacja:
Kolejność zgłoszeń chętnych oraz złożenie następujących dokumentów:
- Podanie - Życiorys (CV),
- Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
- Kwestionariusz osobowy i dwa zdjęcia

Sylwetka absolwenta:
Absolwenci studiów podyplomowych nauczania języka kaszubskiego otrzymają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne z zakresu kaszubistyki, tj. języka, literatury, historii, teatru i kultury Kaszub. Absolwenci wydatnie wzbogacają swój warsztat nauczycielski, zarówno w codziennej pracy szkolnej jak i w realizacjach programów pozaszkolnych (np. domy kultury). Świadomość istnienia oraz umiejętność korzystania z najnowszych tendencji metodycznych w nauczaniu języków (w tym i kaszubskiego) rozszerza merytoryczne i dydaktyczne umiejętności zawodowe absolwenta. Oprócz tego osoby kończące studia podyplomowe, pogłębią znajomość technik animacji życia kulturalnego regionu Kaszub, nauczą się korzystać z istniejących już form organizacyjnych (muzea, stowarzyszenia, szkoły) a także starając się tworzyć nowe inicjatywy i nowe grupy środowiskowe, co jest szczególnie ważną kompetencją społeczną. Absolwenci studiów będą przygotowani do pracy w charakterze nauczyciela języka kaszubskiego na różnych szczeblach edukacji szkolnej. Dzięki studiom mogą również znaleźć pracę jako animatorzy kultury kaszubskiej w jednostkach samorządowych (świetlice środowiskowe, domy kultury, centra sztuki). Absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wg aktualnego wzoru zatwierdzonego przez MNiSzW, na którym uwidoczniony będzie program studiów. Absolwenci otrzymają również bezterminowy lub terminowy certyfikat o znajomości języka kaszubskiego (w zależności od rezultatu egzaminu przed Komisją ZK-P) - konieczny w wypełnianiu pracy nauczyciela języka kaszubskiego - wystawiony przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Efekty kształcenia:
Zakładane przez program studiów podyplomowych efekty kształcenia należą do dwóch obszarów wiedzy (skodyfikowany w Krajowych Ramach Kwalifikacji):
a) Obszar nauk humanistycznych,
b) Obszar nauk społecznych.

Ad. A) Uczestnicy studiów będą wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu takich dyscyplin naukowych, należących do obszaru humanistyki, jak: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia. Do kształcenia na studiach podyplomowych nauczania języka kaszubskiego najbardziej przystają wyspecjalizowane działy wymienionych dyscyplin naukowych, które za przedmiot biorą sobie analizę i interpretację przejawów tradycji kaszubskiej.

Ad. B) Uczestnicy studiów ze względu na specyfikę wykonywanej pracy zawodowej będą wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne należące do obszaru nauk społecznych, z zakresu takich dyscyplin jak pedagogika, socjologia czy komunikacja społeczna. Charakter zajęć naznaczony będzie kwestiami kaszubskimi, które narzucać będą tematykę zajęć.

Zakończenie studiów oraz dyplomy:
Zakończenie studiów oraz uzyskanie dyplomu ich ukończenia jest równoznaczne z realizacją wszystkich zajęć wynikających z programu studiów oraz skutkuje otrzymaniem uprawnień do nauczania języka kaszubskiego w szkole. Jeśli słuchacz studium jest absolwentem studiów pierwszego stopnia dyplom może obejmować jedynie zakres pracy w przedszkolu i szkole podstawowej. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych wydaje Akademia Pomorska w Słupsku, natomiast certyfikat o znajomości języka kaszubskiego Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Bezterminowo przyznany certyfikat ze strony ZG ZK-P otrzyma student/ka z dobrymi i bardzo dobrymi wynikami z egzaminu językowego (75-100 % punktów egzaminacyjnych).

Egzamin końcowy z języka kaszubskiego:

  1. Część pisemna (min. 2 godz. lekcyjne) obrazujące kompetencje czytania, pisania, wiedzy i postaw społecznych zdającego słuchacza/ki,
  2. Część ustna w wybranej przez egzaminatorów formie Egzamin ze znajomości języka kaszubskiego odbywa się według kodyfikacji Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Ta właśnie organizacja wydaje również bezterminowy lub terminowy certyfikat znajomości języka kaszubskiego.

Procedury ewaluacji osiągnięć:
- ewaluacja efektów cząstkowych – w zakresie poszczególnych przedmiotów przeprowadza ten proces wykładowca danego przedmiotu,
- ewaluacja efektów kształcenia przez opinie Słuchaczy,
- hospitacja zajęć przez Kierownika,
- monitorowanie losów zawodowych absolwentów.

Studia podyplomowe spełniają wszystkie aktualne wymagania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaś ich program był konsultowany z członkami Rady Języka Kaszubskiego działającej przy Zarządzie Głównym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Źródło: https://polonistyka.apsl.edu.pl/index.php/studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-kwalifikacyjne-kulturoznawczo-metodyczne-nauczania-jezyka-kaszubskiego

Informacje

Wysokość czesnego:
1600 zł za semestr
Długość trwania kursu:
3 semestry
Data dodania:
12 września 2018; 20:00 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
28 września 2018; 18:52 (Mariola Wilczak)

Zobacz także

07.09.2016

Kwalifikacyjne Metodyczno-Kulturoznawcze Nauczania Języka Kaszubskiego

Studia podyplomowe kwalifikacyjne o profilu kulturoznawczo-metodycznym w zakresie nauczania języka kaszubskiego kierowane są do nauczycieli posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) lub studiów drugiego stopnia (magisterium) dowolnego kierunku kształcenia, którzy znają w mowie i piśmie język kaszubski.

12.09.2018

Studia Podyplomowe Nauczanie języka kaszubskiego

Studia podyplomowe Nauczanie języka kaszubskiego przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich), posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz znających jeden z dialektów kaszubskich, chcących podnieść swoje kwalifikacje językowe i zawodowe i uzyskać uprawnienia do nauczania języka kaszubskiego.

07.09.2016

Podyplomowe Studia Logopedii Ogólnej

Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie logopedii ogólnej adresowane są do absolwentów: • nauczycielskich studiów kierunków humanistycznych pierwszego i drugiego stopnia, • nauczycielskich studiów kierunków pedagogicznych drugiego stopnia, • podyplomowych studiów w zakresie przygotowania pedagogicznego, chcących uzyskać kwalifikacje z zakresu logopedii ogólnej do pracy jako nauczyciel-logopeda w placówkach oświatowych.

12.09.2018

Studia Podyplomowe Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom umiejętności efektywnego i selektywnego wyszukiwania informacji z różnych źródeł i baz danych, a także umiejętności poprawnego i skutecznego tworzenia różnego rodzaju komunikatów biznesowych i urzędowych.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.