Biuletyn Polonistyczny

Oferta edukacyjna

Termin nadsyłania zgłoszeń: 16.09.2016
Data dodania: 05.09.2016

studia II stopnia na kierunku filologia polska

Miasto:
Kielce
Tryb:
stacjonarne
Rodzaj oferty:
Studia II stopnia

Instytut Filologii Polskiej zaprasza na studia magisterskie i proponuje specjalności:

 

  • nauczycielską (z logopedią - nowość, z elementami neurodydaktyki);
  • nienauczycielską (menedżer kultury, media i reklama, językowe kształtowanie wizerunku).

 

Po ukończeniu dwuletnich studiów II stopnia absolwent będzie wyposażony w wiedzę humanistyczną i kompetencje z zakresu filologii polskiej oraz wybranej specjalności, pozwalające rozumieć i badać zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Będzie dysponował umiejętnościami, które pozwolą mu na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych oraz elastyczność na rynku pracy.

Absolwent specjalności menedżer kultury, oprócz kwalifikacji zdobytych w toku kształcenia polonistycznego II stopnia, posiada obszerną wiedzę na temat szeroko rozumianej kultury (audiowizualnej, masowej, lokalnej itp). Zdobywa również umiejętności zawodowe, umożliwiające pracę w charakterze: lidera życia kulturalnego i artystycznego (animacja oraz promocja różnego rodzaju działalności kulturalnej, organizacja imprez kulturalnych, aktywizacja lokalnej społeczności); komentatora, interpretatora i krytyka zjawisk współczesnej kultury i sztuki;doradcy w zakresie rozwoju życia kulturalnego lokalnej społeczności (diagnozowanie potrzeb oraz warunków konkretnego środowiska, przygotowanie strategii przemian, pozyskiwanie środków finansowych).

Absolwent specjalności media i reklama, oprócz kwalifikacji zdobytych w toku kształcenia polonistycznego II stopnia, posiada obszerną wiedzę na temat współczesnych mediów i ich znaczenia w kulturze, a także umiejętności w zakresie konstruowania i rozumienia komunikatów reklamowych, projektowania kampanii promocyjnych oraz działań w obszarze public relations i media relations. Może podjąć pracę w mediach i reklamie (copywriter, specjalista public relations, organizator działalności promocyjnej i reklamowej).

Specjalność językowe kształtowanie wizerunku umożliwi podjęcie pracy w firmach zajmujących się public relations, obsługą prasową, komunikacją społeczną, reklamą. Poprzez nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznego i poprawnego wykorzystania języka w procesie wieloaspektowego budowania wizerunku w komunikacji społecznej na różnych poziomach absolwenci kierunku mogą być zatrudniani jako redaktorzy językowi i merytoryczni, korektorzy w wydawnictwach, mediach, urzędnicy różnych szczebli, w szczególności w miejscach, w których wymagana jest sprawność w zakresie posługiwania się językiem polskim, np. jako rzecznicy prasowi, dziennikarze, koordynatorzy projektów.

Absolwent specjalności filologia polska z logopedią może pracować jako nauczyciel języka polskiego we wszystkich typach szkół. Przede wszystkim zaś zdobywa uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń wad wymowy oraz różnego typu zaburzeń w zakresie komunikacji. Może zatem prowadzić indywidualną praktykę logopedyczną, pracować jako logopeda w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i w przedszkolach oraz szkołach. Zdobyte wykształcenie logopedyczne stanowi także podstawę dalszego rozwoju naukowego i specjalnościowego, m.in. uprawnia do studiowania neurologopedii oraz zagadnień pokrewnych, które umożliwią samodzielne kształtowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego. Łączenie kompetencji zawodowych nauczyciela i logopedy w szkole zwiększa szanse absolwentów na rynku pracy.  

 

          Absolwent specjalności filologia polska z elementami neurodydaktyki będzie wszechstronne przygotowany do pracy we współczesnej szkole, przede wszystkim poprzez zdobycie wiedzy i kompetencji pedagogicznych i metodycznych. Specjalność nauczycielską wzbogaciliśmy o przedmioty z kręgu neurodydaktyki (podstawy neurodydaktyki, elementy neurolingwistyki, specjalne potrzeby edukacyjne, dysleksja rozwojowa, biblioterapia, nowatorskie formy wspierające proces dydaktyczny). Pozwalają one na wykorzystanie w pracy zawodowej najnowszej wiedzy z zakresu neuroedukacji, w tym nauczania przyjaznego mózgowi (absolwent zdobywa umiejętności w zakresie określania stylów uczenia się i pracy ucznia, diagnozowania jego preferencji sensorycznych oraz typu inteligencji). Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani jako nauczyciele, ale też redaktorzy, urzędnicy, animatorzy kultury.

 

Ponadto absolwenci mogą podjąć studia trzeciego stopnia w zakresie literaturoznawstwa lub językoznawstwa. Dzięki kompetencjom uzyskanym w czasie studiów, są gotowi do podjęcia dodatkowego kształcenia, zgodnego z profilem firmy, bazującego na efektach kształcenia kierunku filologia polska. Mogą kontynuować naukę na kierunkach z obszaru nauk humanistycznych, także na studiach podyplomowych z innych obszarów, przede wszystkim tych, których podbudowę stanowią elementy filologii (np. na kierunku logopedia) oraz zdobyte w czasie studiów kompetencje zapisane w postaci efektów kształcenia.

KRYTERIA PRZYJĘĆ:

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata): ukończenie studiów I stopnia; osiągnięcie efektów kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych i/lub społecznych

Zasady rekrutacji:

Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata filologii polskiej specjalności: filologia polska:

– konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata po kierunkach humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, teologicznych, specjalności: filologia polska z językowym kształtowaniem wizerunku (specjalizacja nienauczycielska), filologia polska z dziennikarstwem (specjalizacja nienauczycielska):

– konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

Informacje

Wysokość czesnego:
------
Długość trwania kursu:
4 semestry
Data dodania:
5 września 2016; 22:16 (Magdalena Płusa)
Data edycji:
5 września 2016; 22:23 (Magdalena Płusa)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.