Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 16.09.2016
Added on: 05.09.2016

studia II stopnia na kierunku filologia polska

City/Town:
Kielce
Mode of study:
stationary
Type of the programme:
Second Degree Studies

Instytut Filologii Polskiej zaprasza na studia magisterskie i proponuje specjalności:

 

  • nauczycielską (z logopedią - nowość, z elementami neurodydaktyki);
  • nienauczycielską (menedżer kultury, media i reklama, językowe kształtowanie wizerunku).

 

Po ukończeniu dwuletnich studiów II stopnia absolwent będzie wyposażony w wiedzę humanistyczną i kompetencje z zakresu filologii polskiej oraz wybranej specjalności, pozwalające rozumieć i badać zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Będzie dysponował umiejętnościami, które pozwolą mu na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych oraz elastyczność na rynku pracy.

Absolwent specjalności menedżer kultury, oprócz kwalifikacji zdobytych w toku kształcenia polonistycznego II stopnia, posiada obszerną wiedzę na temat szeroko rozumianej kultury (audiowizualnej, masowej, lokalnej itp). Zdobywa również umiejętności zawodowe, umożliwiające pracę w charakterze: lidera życia kulturalnego i artystycznego (animacja oraz promocja różnego rodzaju działalności kulturalnej, organizacja imprez kulturalnych, aktywizacja lokalnej społeczności); komentatora, interpretatora i krytyka zjawisk współczesnej kultury i sztuki;doradcy w zakresie rozwoju życia kulturalnego lokalnej społeczności (diagnozowanie potrzeb oraz warunków konkretnego środowiska, przygotowanie strategii przemian, pozyskiwanie środków finansowych).

Absolwent specjalności media i reklama, oprócz kwalifikacji zdobytych w toku kształcenia polonistycznego II stopnia, posiada obszerną wiedzę na temat współczesnych mediów i ich znaczenia w kulturze, a także umiejętności w zakresie konstruowania i rozumienia komunikatów reklamowych, projektowania kampanii promocyjnych oraz działań w obszarze public relations i media relations. Może podjąć pracę w mediach i reklamie (copywriter, specjalista public relations, organizator działalności promocyjnej i reklamowej).

Specjalność językowe kształtowanie wizerunku umożliwi podjęcie pracy w firmach zajmujących się public relations, obsługą prasową, komunikacją społeczną, reklamą. Poprzez nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznego i poprawnego wykorzystania języka w procesie wieloaspektowego budowania wizerunku w komunikacji społecznej na różnych poziomach absolwenci kierunku mogą być zatrudniani jako redaktorzy językowi i merytoryczni, korektorzy w wydawnictwach, mediach, urzędnicy różnych szczebli, w szczególności w miejscach, w których wymagana jest sprawność w zakresie posługiwania się językiem polskim, np. jako rzecznicy prasowi, dziennikarze, koordynatorzy projektów.

Absolwent specjalności filologia polska z logopedią może pracować jako nauczyciel języka polskiego we wszystkich typach szkół. Przede wszystkim zaś zdobywa uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń wad wymowy oraz różnego typu zaburzeń w zakresie komunikacji. Może zatem prowadzić indywidualną praktykę logopedyczną, pracować jako logopeda w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i w przedszkolach oraz szkołach. Zdobyte wykształcenie logopedyczne stanowi także podstawę dalszego rozwoju naukowego i specjalnościowego, m.in. uprawnia do studiowania neurologopedii oraz zagadnień pokrewnych, które umożliwią samodzielne kształtowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego. Łączenie kompetencji zawodowych nauczyciela i logopedy w szkole zwiększa szanse absolwentów na rynku pracy.  

 

          Absolwent specjalności filologia polska z elementami neurodydaktyki będzie wszechstronne przygotowany do pracy we współczesnej szkole, przede wszystkim poprzez zdobycie wiedzy i kompetencji pedagogicznych i metodycznych. Specjalność nauczycielską wzbogaciliśmy o przedmioty z kręgu neurodydaktyki (podstawy neurodydaktyki, elementy neurolingwistyki, specjalne potrzeby edukacyjne, dysleksja rozwojowa, biblioterapia, nowatorskie formy wspierające proces dydaktyczny). Pozwalają one na wykorzystanie w pracy zawodowej najnowszej wiedzy z zakresu neuroedukacji, w tym nauczania przyjaznego mózgowi (absolwent zdobywa umiejętności w zakresie określania stylów uczenia się i pracy ucznia, diagnozowania jego preferencji sensorycznych oraz typu inteligencji). Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani jako nauczyciele, ale też redaktorzy, urzędnicy, animatorzy kultury.

 

Ponadto absolwenci mogą podjąć studia trzeciego stopnia w zakresie literaturoznawstwa lub językoznawstwa. Dzięki kompetencjom uzyskanym w czasie studiów, są gotowi do podjęcia dodatkowego kształcenia, zgodnego z profilem firmy, bazującego na efektach kształcenia kierunku filologia polska. Mogą kontynuować naukę na kierunkach z obszaru nauk humanistycznych, także na studiach podyplomowych z innych obszarów, przede wszystkim tych, których podbudowę stanowią elementy filologii (np. na kierunku logopedia) oraz zdobyte w czasie studiów kompetencje zapisane w postaci efektów kształcenia.

KRYTERIA PRZYJĘĆ:

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata): ukończenie studiów I stopnia; osiągnięcie efektów kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych i/lub społecznych

Zasady rekrutacji:

Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata filologii polskiej specjalności: filologia polska:

– konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata po kierunkach humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, teologicznych, specjalności: filologia polska z językowym kształtowaniem wizerunku (specjalizacja nienauczycielska), filologia polska z dziennikarstwem (specjalizacja nienauczycielska):

– konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

Information

Tuition fee:
------
Duration of the course:
4 semestry
Added on:
5 September 2016; 22:16 (Magdalena Płusa)
Edited on:
5 September 2016; 22:23 (Magdalena Płusa)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.