Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Deadline for submitting applications: 10.07.2017
Added on: 25.05.2017

Filologia polska - studia I stopnia

City/Town:
Kielce
Mode of study:
stationary
Type of the programme:
First Degree Studies

Instytut Filologii Polskiej UJK w Kielcach zaprasza na studia I stopnia na kierunku filologia polska i proponuje następujące specjalności:

  •  nienauczycielska komunikacja medialna,
  • nienauczycielska redakcyjno-wydawnicza,
  • nauczycielska z logopedią.
Absolwent filologii polskiej posiada wiedzę humanistyczną i filologiczną w stopniu umożliwiającym rozumienie wybranych zjawisk i procesów literackich, językowych i kulturowych przeszłości i współczesności, rozmawianie o nich oraz ich badanie. Ma umiejętności pozwalające na podejmowanie pracy zawodowej zgodnie z wykształceniem w ramach konkretnej specjalności.
Wybór specjalności redakcyjno-wydawniczej gwarantuje wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności w zakresie sprawnego i poprawnego opracowania redakcyjnego różnorodnych tekstów pod względem językowym, merytorycznym, edytorskim. Absolwenci specjalności redakcyjno-wydawniczej mogą podjąć pracę w wydawnictwach, gazetach, mediach elektronicznych jako redaktorzy językowi i merytoryczni, korektorzy.
Celem specjalności komunikacja medialna jest uzyskanie kompetencji w zakresie sprawnego porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego na różnych poziomach, zarówno jako odbiorcy, jak i nadawcy. Miejscem pracy dla absolwentów specjalności komunikacja medialna mogą być firmy zajmujące się budowaniem wizerunku (PR), komunikacją społeczną, organizacją biur prasowych, reklamą, a także media czy urzędy.

Specjalizacja nauczycielska filologia polska z logopedią prowadzi do wszechstronnego przygotowania do nauczania języka polskiego we współczesnej szkole podstawowej, a także do pomocy innym nauczycielom w diagnozie zaburzeń o podłożu logopedycznym. Przede wszystkim zaś umożliwia kontynuowanie nauki na II stopniu i uzyskanie pełnych kwalifikacji jako logopedy z uprawnieniami do terapii, także w poradniach, oraz do prowadzenia własnej praktyki logopedycznej (co znaczenie zwiększa szanse na dobrą, satysfakcjonującą pracę). To są pierwsze takie studia stacjonarne w województwie świętokrzyskim na poziomie uniwersyteckim.

Naturalnym miejscem dla wszystkich absolwentów są także placówki kulturalne oraz wszystkie te instytucje, w których wymagane jest sprawne posługiwanie się językiem polskim. Absolwenci, dzięki kompetencjom uzyskanym w czasie studiów, są gotowi do podjęcia dodatkowego kształcenia, zgodnego z profilem danej firmy czy instytucji, bazującego na efektach kształcenia kierunku filologia polska. Mogą również kontynuować naukę na kierunkach z obszaru nauk humanistycznych na studiach magisterskich drugiego stopnia, do których uprawniają zdobyte w czasie studiów kompetencje zapisane w postaci efektów kształcenia.

Kryteria kwalifikacji:

1.  absolwent z nową maturą:

- konkurs świadectw

Wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

Przedmioty:

1. język polski
2. matematyka
3. język angielski lub
język francuski lub
język hiszpański lub
język niemiecki lub
język rosyjski lub
język włoski

2. absolwent ze starą maturą:

- konkurs świadectw

Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.

Przedmioty:

1. język polski
2. matematyka
3. język angielski lub
język francuski lub
język hiszpański lub
język niemiecki lub
język rosyjski lub
język włoski

Wymagane dokumenty

  • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
  • Świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną OKE);
  • Kserokopię dowodu osobistego;
  • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny.
  • Teczka wiązana A4 - biała

 

 

 

 

Information

Tuition fee:
0 zł
Duration of the course:
6 semestrów

See also

05.09.2016

studia I stopnia na kierunku filologia polska

 Instytut Filologii Polskiej UJK w Kielcach zaprasza na studia I stopnia i proponuje następujące specjalności:

25.05.2017

Filologia polska - studia II stopnia

Insytut Filologii Polskiej UJK zaprasza na studia II stopnia na kierunku filologia polska i proponuje następujące specjalności:

22.06.2016

FILMOZNAWSTWO (specjalność na studiach magisterskich z filologii polskiej)

Specjalność FILMOZNAWSTWO to uzupełnienie polonistycznych studiów magisterskich o kompleksowy kurs wiedzy filmowej, składający się z zajęć dotyczących między innymi światowego i polskiego kanonu filmowego, analizy dzieła audiowizualnego, strategii komunikacyjnych stosowanych w kinie oraz praktycznych umiejętności związanych z pracą nad filmową dramaturgią. Dla wszystkich studentów filologii polskiej zainteresowanych szeroko pojętą kulturą filmową będzie to doskonała okazja do rozwinięcia zainteresowań i zwiększenia swoich kompetencji zawodowych. Absolwenci specjalności filmoznawczej będą dysponować rozległą wiedzą teoretyczną i historyczną niezbędną do prowadzenia zajęć o filmie w szkołach (na wszystkich etapach kształcenia), w domach kultury, specjalistycznych kołach zainteresowań. W czasie studiów zdobędą umiejętności analityczne i interpretacyjne w zakresie odbioru dzieła filmowego, podstawy warsztatu krytyka oraz uzyskają kompetencje np. w zakresie pełnienia funkcji konsultanta na planie filmowym, animatora kultury podczas festiwali, specjalisty ds. edukacji filmowej w instytucjach kultury.

05.09.2016

studia II stopnia na kierunku filologia polska

Instytut Filologii Polskiej zaprasza na studia magisterskie i proponuje specjalności:  

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.