Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 11.10.2019 - 12.10.2019
Data dodania: 25.01.2019

Słowiańska frazeologia gwarowa II

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Kraków
Organizatorzy:

Katedra Historii Języka i Dialektologii Wydziału Polonistyki UJ zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pod patronatem Komisji Frazeologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów i Sekcji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja odbędzie się w dniach 11–12 października 2019 r. na Wydziale Polonistyki UJ (ul. Gołębia 16).

Opłata konferencyjna wynosi 450 złotych i obejmuje materiały konferencyjne, uroczystą kolację oraz publikację wygłoszonych referatów. Opłata nie obejmuje kosztów noclegów i wyżywienia (organizatorzy nie uczestniczą w rezerwacji noclegów, ale mogą podać adresy hoteli).

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Katedry Historii Języka i Dialektologii WP UJ: http://www.dialektologia.polonistyka.uj.edu.pl. Zgłoszenia można nadsyłać do 15 maja 2019 r. wyłącznie na adres e-mail: frazeologiagwarowa@gmail.com.

O przyjęciu na konferencję decyduje trafność doboru tematyki wystąpienia. Wszystkie szczegółowe informacje zostaną przesłane drogą elektroniczną.

Przewidziany czas referatów wynosi około 20 minut. Języki konferencji: wszystkie słowiańskie.

Numer konta bankowego organizatorów zostanie podany w osobnym komunikacie po odebraniu formularza zgłoszeniowego uczestnika.

Komitet programowy:
Prof. dr hab. Alexander Bierich (Uniwersytet w Trewirze, Niemcy)
Prof. dr hab. Valerij M. Mokienko (Petersburski Uniwersytet Państwowy)
Prof. dr hab. Renata Przybylska (UJ)
Prof. dr hab. Anna Pajdzińska (UMCS)
Prof. dr hab. Harry Walter (Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy)

Organizatorzy:
Dr hab. Maciej Rak
Mgr Katarzyna Bolęba-Bocheńska
Mgr Olga Radziszewska


PROGRAM WYDARZENIA

11 października (piątek)

 • 9.00–9.30 – Rejestracja uczestników, sala 22, Wydział Polonistyki UJ, ul. Gołębia 20, 2. piętro

Miejsce obrad: sala 22, Wydział Polonistyki UJ, ul. Gołębia 20, 2. piętro
Otwarcie konferencji i przywitanie gości (9.30–10.00)
Wystąpienie Dziekana Wydziału Polonistyki prof. dr hab. Renaty Przybylskiej
Wystąpienie przedstawiciela Komisji Frazeologicznej przy MKS prof. Walerija M. Mokijenki
Wystąpienie organizatora dra hab. Macieja Raka, prof. UJ

 • Panel tematyczny (10.00–11.30)

FRAZEOLOGIA (GWAROWA) I JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA
Paneliści:
prof. WALERIJ M. MOKIJENKO (Petersburski Państwowy Uniwersytet, Petersburg, Rosja)
prof. JERZY BARTMIŃSKI (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)
prof. HARRY WALTER (Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy)
prof. WOJCIECH CHLEBDA (Uniwersytet Opolski, Polska)

Prowadzący: dr hab. MACIEJ RAK, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

 • 11.30–11.50 – przerwa na kawę

Przewodniczący: prof. W.M. Mokijenko

 • 11.50–12.10 dr hab. GABRIELA DZIAMSKA-LENART (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska), Gwarowe słowniki frazeologiczne języka polskiego – przegląd
 • 12.10–12.30 д-р. філол. наук НАТАЛІЯ ВЕНЖИНОВИЧ (Użhorodzki Narodowy Uniwersytet, Użhorod, Ukraina), Діалектна фраземіка як предмет лінгвокультурологічного аналізу
 • 12.30–12.50 prof. JOSEPH A. ROBERTS (USA, Direction of planning Teaching English), On temporal expressions in the formation of metaphor in modern Russian
 • 12.50–13.10 dr MIROSŁAWA HORDY (Uniwersytet Szczeciński, Polska), Polska i rosyjska somatyczna frazeologia gwarowa na tle języka ogólnonarodowego
 • 13.10–13.30 dr hab. EWA MŁYNARCZYK, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska) Frazemy gwarowe obrazujące sposób prowadzenia wiejskiego gospodarstwa domowego
 • 13.30–13.50 доц. ЕЛЕНА В. НИЧИПОРЧИК (Homelski Państwowy Uniwersytet im. Franciszka Skaryny, Homel, Białoruś), Диалектные лексикализованные предложно-падежные сочетания
 • 13.50–14.10 - dyskusja
 • 14.10–15.00 – przerwa

Przewodniczący: prof. Harry Walter

 • 15.00–15.20 доц. НАТАЛЬЯ Г. АРЕФЬЕВА (Odeski Narodowy Uniwersytet im. Ilji Miecznikowa, Odessa, Ukraina), К вопросу о создании „Фразеологического словаря русских говоров Одесщины”
 • 15.20–15.40 dr FABIAN KAULFÜRST (Serbski Instytut, Budziszyn, Niemcy), Awdijowy korpus maminorěcneje dolnoserbšćiny ako žrědło za pśeslěźowanje dolnoserbskeje dialektalneje frazeologije
 • 15.40–16.00 доц. НАТАЛІЯ КОВАЛЕНКО, доц. БОРИС КОВАЛЕНКО (Kamieniecki Narodowy Uniwersytet im. Iwana Ohijenki, Kamieniec Podolski, Ukraina), Інформативність сучасних фразеологічних словників українських говорів
 • 16.00–16.20 prof. ANNA TYRPA (Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, Polska), Frazematyka Ochotnicy Dolnej w Gorcach (na podstawie niewydanego słownika Witolda Truszkowskiego)
 • 16.20–16.40 проф. ТАТЬЯНА ФЕДУЛЕНКОВА, бак. АЛЕКСАНДРА МАЛЫШЕВА (Włodzimierski Państwowy Uniwersytet, Włodzimierz, Rosja), Сопоставительный анализ вариантности фразеологии с компонентом давать / give (на материале северных русских и британских диалектов)
 • 16.40–16.55 - dyskusja
 • 16.55–17.15 – przerwa na kawę

Przewodniczący: prof. Alexander Bierich

 • 17.15–17.35 doc. ZBYNĚK HOLUB (Uniwersytet Śląski w Opawie, Czechy), Obraz jihočeské frazeologie na přelomu tisíciletí a její reflexe v literatuře (se zřetelem k frazeologii lokálních nářečí, zejména doudlebského, blatského, prachatického a chodského)
 • 17.35–17.55 проф. ТЕТЯНА П. БЕЦЕНКО (Sumski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Antona Makarenki, Sumy, Ukraina), Поетична фразеологія у текстах українських народних дум
 • 17.55–18.15 проф. ЛЮДМИЛА М. МАРЧУК, доц. ОЛЕГ А. РАРИЦЬКИЙ (Kamieniecki Narodowy Uniwersytet im. Iwana Ohijenki, Kamieniec Podolski, Ukraina), Тематичні групи діалектної фразеології Поділля: лінгвокультурологічний аспект (на матеріалі збірки фразеологізмів села Оринин Кам’янець-Подільського району Хмельницької області)
 • 18.15–18.35 dr ELENA NEVZOROVA-KMECH (Uniwersytet Łódzki, Polska), Диалектизмы в субстандартных русскихи польских фразелогизмах
 • 18.35–18.55 mgr MAGDALENA GRUPA-DOLIŃSKA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska), Obcojęzyczne elementy w zasobie frazeologii rosyjskiej gwary staroobrzędowców w Polsce
 • 18.55–19.15 - dyskusja

12 października (sobota)

godz. 9.00–11.30
Przewodnicząca: dr Mirosława Hordy

 • 9.00–9.20 доц. МАРІЯ ФЕНКО (Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki, Łuck, Ukraina), Синергетична інтерпретація концепту рай (на матеріалі сакральної фразеології)
 • 9.20–9.40 доц. ЗОРЯНА МАЦЮК (Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki, Łuck, Ukraina), Вустами мед пити: символічно-етимологічний аналіз діалектної фразеології
 • 9.40–10.00 dr MONIKA BUŁAWA (Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, Polska), Święty Walenty we frazeologizmach i przysłowiach polskich
 • 10.00–10.20 dr RENATA DŹWIGOŁ (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska), Diabelski czyli jaki? Kilka słów o motywacji nazw
 • 10.20–10.40 dr EMIL POPŁAWSKI (Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, Polska), Rok rolniczo-gospodarski w świetle przysłów w gwarach polskich (od św. Eliasza – 20 lipca, do św. Tomasza – 21 grudnia)
 • 10.40–11.00 dr hab. LIDIA PRZYMUSZAŁA, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Polska), Gwarowe frazeologizmy określające wiek człowieka (na przykładzie materiału śląskiego)
 • 11.00–11.20 - dyskusja
 • 11.20–11.40 – przerwa na kawę
  Przewodnicząca: dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP
 • 11.40–12.00 prof. ALEXANDER PAVILCH (Białoruski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny, Mińsk, Białoruś), Badania porównawcze polskich i białoruskich odpowiedników frazeologicznych
 • 12.00–12.20 dr KATARZYNA KONCZEWSKA (Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, Polska), Baba jaka jest… czyli obraz kobiety w białoruskiej paremiologii grodzieńskiej
 • 12.20–12.35 mgr EWA SIKORA (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska), Podhalańska frazeologia i paremiologia jako źródło rekonstrukcji gwarowego obrazu głodu
 • 12.35–12.50 mgr KATARZYNA BOLĘBA-BOCHEŃSKA (Uniwersytet Jagielloński), Językowo-kulturowy obraz grzybów w polskiej frazematyce gwarowej
 • 12.50–13.05 mgr OLGA RADZISZEWSKA (Uniwersytet Jagielloński), Frazeologia gwarowa gminy Rzewnie w powiecie makowskim
 • 13.05–13.20 mgr PAULINA KARPETA (Uniwersytet Jagielloński), Frazeologia gwarowa pogranicza małopolsko-mazowieckiego
 • 13.20–13.40 - dyskusja

Przewodnicząca: prof. Renata Przybylska

 • 13.40–14.00 prof. ALEXANDER BIERICH (Uniwersytet w Trewirze, Niemcy), Диалекты как источник русской исторической фразеологии
 • 14.00–14.20 prof. HARRY WALTER (Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy), Диалектная фразеология в немецко-русском историко-этимологическом словаре
 • 14.20–14.40 проф. ВАЛЕРИЙ М. МОКИЕНКО (Petersburski Państwowy Uniwersytet, Petersburg, Rosja), Диалектная и историческая фразеология: перспективы взаимодействия
 • 14.40–15.00 dr hab. MACIEJ RAK, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), Do czego się przydaje frazeologia gwarowa?

ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

Informacje

Adres:
ul. Gołębia 16
Data zgłaszania prelegentów:
15.05.2019
Opłata:
450 zł
Data dodania:
25 stycznia 2019; 20:42 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
21 września 2019; 17:20 (Mariola Wilczak)

Zobacz także

17.06.2018

Media a edukacja. Człowiek – mediakreator

Tegoroczna, dziesiąta już, konferencja z cyklu "Media a edukacja", odnosi się tematycznie do roli człowieka w świecie mediów. Konferencje te, organizowane w Poznaniu od 1997 roku przez Zakład Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych oraz, od kilku lat, przy współudziale Uniwersytetu Rzeszowskiego, od początku istnienia stanowią miejsce refleksji naukowej nad edukacją medialną.

30.03.2016

W kręgu dawnej polszczyzny II

Konferencja W kręgu dawnej polszczyzny II, która odbędzie się w dniach 9-10 maja 2016 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kontynuuje cykl konferencji historycznojęzykowych o tym tytule (pierwsza konferencja odbyła się w grudniu 2014 r.). Spotkania naukowców, organizowane w celu dyskusji nad problematyką dawnej polszczyzny, odbywają się cyklicznie co dwa lata.

28.11.2019

Jerzy Harasymowicz – poeta Krakowa, poeta Karpat. Próba nowego odczytania

Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2019 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie (Audytorium im. prof. W. Danka, ul. Podchorążych 2) oraz w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” (ul. Szczepańska 1).

16.10.2017

Mózg – Język – Zachowanie. Ujęcie Interdyscyplinarne /XX Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne, Wydział Lekarski I Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Pedagogiczny Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach i Fundacja „Ponad …”

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.