Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 11.01.2018 - 13.01.2018
Data dodania: 04.11.2017

Teksty – obrazy – performanse. Auto_bio_grafia na granicy doświadczenia życia codziennego, sztuki i nauki / IV Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja z cyklu: Rzeczywistości kulturowe i teksty pisane

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Rzeszów

Organizatorzy: Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Muzeologii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Sekcja Metodologii Badań Społecznych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Współorganizatorzy: Wrocławski i Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,  Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze (PTK), Rzeszowski Oddział PTK

Zapraszamy na konferencję TEKSTY – OBRAZY – PERFORMANSE. Auto_bio_grafia na granicy doświadczenia życia codziennego, sztuki i nauki, która wieńczy czteroletni cykl spotkań naukowych pod tytułem Rzeczywistości kulturowe i teksty pisane. Kończymy nawiązaniem do badawczych, teoretycznych i praktycznych sposobów łączenia i wykorzystywania „danych” charakterystycznych dla ikonosfery, fonosfery i logosfery. Akcentujemy zatem obecność analiz transdyscyplinarnych łączących różne tradycje naukowe, które poszukują dla historycznie wyodrębnionych dyscyplin wspólnego podłoża rzeczywistości.

Zapraszamy pozaakademickich i akademickich teoretyków i praktyków do dyskusji nad problemami łączenia danych narracyjnych, obrazowych, dźwiękowych, animowanych w nauce, sztuce, jak i w życiu codziennym. W spojrzeniu na sposoby rejestracji doświadczenia odwołujemy się m.in. do badań nad literackimi reprezentacjami doświadczenia (R. Nycz, W. Bolecki), w tym do badań nad zaistnieniem w zapisie tekstowym samej cielesności (za R. Shustermanem czy A. Dziadkiem).

Nowe i mieszane sposoby rejestracji doświadczenia auto_bio_graficznego oraz rozwój np. naukowych, językowych, artystycznych, digitalnych kompetencji autorów tych rejestracji, wymaga przyjęcia warsztatowo-konferencyjnej formuły spotkania. Jedna z ciekawszych kwestii dotyczy m.in. tego, co dzieje się w obszarze „pomiędzy” autorem a przyjmowaną przez niego formą rejestracji doświadczeń, a także sposobów identyfikowania intencji dzieła (tekstu, obrazu, filmu, sztuki), intencji autora i ich wzajemnych rozwijających się w czasie związków. Elementy społecznego zakorzenienia autora i sam autor stoją za wyborem sposobu utrwalenia doświadczenia, co pociąga za sobą wybór narzędzi tegoż utrwalenia (np. ołówka, pędzla, aparatu, kamery, dźwięku, komputera, własnego ciała), a w konsekwencji stworzenie  wielowymiarowego dzieła (np. dziennika, wiersza, utworu muzycznego, filmu, sztuki teatralnej).

Proponujemy następujące zagadnienia, choć lista ta jest jedynie otwartą propozycją:

  1. Teksty, obrazy, performanse – problemy teoretyczne, badawcze, praktyczne na przecięciu dyscyplin naukowych i w kontekstach pozanaukowych;
  2. Przykłady współpracy w interdyscyplinarnych zespołach;
  3. Tekstualność i narracyjność obrazu - wizualność tekstów: założenia, rozwiązania, zastosowania;
  4. Rejestracja doświadczenia w kontekstach narracyjnych, obrazowych, performatywnych;
  5. Problem performatywności i intertekstualności;
  6. Transgresje i marginesy:  zapisu doświadczenia w sytuacjach granicznych, w grupach wykluczanych i marginalizowanych, w praktykach m.in. terapeutycznych, edukacyjnych, mitotwórczych, marketingowych, organizacyjnych;          
  7. Doświadczenie czytelnika/odbiorcy (np. badacza, widza) wobec sposobów rejestracji doświadczenia – problem rozumienia i interpretacji w życiu codziennym, nauce i sztuce.

Kluczowe zatem hasła, do których chcemy się odwoływać to m.in.: triangulacja, performatywność,  intertekstualność, komparatystyka, narracyjność obrazu, obrazowość tekstu, melodyjność tekstu, auto_bio_grafia, polisemantyczność doświadczenia, transdyscyplinarność, analiza, opis, interpretacja, praktyka, teoria, działanie, Lebenswelt, living discourse.

Oczekujemy wystąpień związanych ze sferą teoretycznych założeń, badawczych rozwiązań, jak i praktycznych zastosowań ukazanych w przykładowych sposobach łączenia „danych” z ikonosfery, fonosfery i logosfery  (abstrakt 500-700 słów). Przewidywany czas wystąpienia to 20-25 minut.

Część warsztatowa będzie polegała na zaprezentowaniu w czasie otwartej sesji dowolnej metody/techniki analizy wybranych dokumentów nawiązujących do ikonosfery, fonosfery i logosfery. Planowane są osobne warsztaty dla każdego typu dokumentu lub grupy dokumentów. Ci sami badacze (pojedynczo lub w zespołach) mogą prowadzić różne warsztaty. Możliwa jest też organizacja warsztatów równoległych. Prosimy o zadeklarowanie w Karcie uczestnictwa chęć udziału w ‘tradycyjnej’ części konferencyjnej i/lub chęć przeprowadzenia zajęć warsztatowych ze wskazaniem na dokumenty warsztatowe (abstrakt 700-1000 słów). Czas pracy warsztatowej dla prowadzącego lub zespołu to 60-90 minut. Przewidujemy możliwość dodatkowego kontaktu z prowadzącymi. Teksty, które powstaną na podstawie wystąpień konferencyjnych i warsztatowych, zostaną opublikowane po pozytywnych recenzjach w osobnej monografii lub czasopismach naukowych.

Opłata konferencyjna:  420 zł (320 zł doktoranci, praktycy spoza środowiska akademickiego). Kwota zawiera obiady, kolację, przerwy kawowe, materiały konferencyjne, koszt zorganizowanego dojazdu do Sanoka, koszty publikacji (po pozytywnych recenzjach).

Organizatorzy nie zapewniają dojazdu do Rzeszowa i noclegów. Jest możliwość wcześniejszej rezerwacji noclegu w miejscu obrad

Wystąpienie w obu częściach spotkania naukowego nie skutkuje podwojeniem opłaty konferencyjnej.

Język konferencji:  polski, angielski

Terminy:

25 listopada 2017 – nadsyłanie abstraktów wystąpień z odniesieniem do rodzaju dokumentów oraz deklaracją udziału w części konferencyjnej i/lub w części warsztatowej (patrz KARTA ZGŁOSZENIA) – na adres: konferencjatekstypisane@gmail.com

1 grudnia 2017 – decyzja o zakwalifikowaniu abstraktów do części konferencyjnej i/lub warsztatowej;

10 grudnia 2017 – możliwość wcześniejszej rezerwacji noclegu w Hotelu Bona w Sanoku. Cena pokojów (ze śniadaniem): pojedynczy: 140 zł, podwójny 190 zł. Szczegółowe informacje zostaną wysłane wraz z decyzją o przyjęciu abstraktów.

15 grudnia 2017 – ostateczny termin dokonania wpłat na konto nr 09 1090 2503 0000 0001 1110 6022, Uniwersytet Wrocławski plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław; tytuł przelewu: „7003/2552/17 + imię i nazwisko uczestniczki_a”;

31 marca 2017 – nadsyłanie tekstów do publikacji (szczegóły w późniejszym terminie).

Rada Naukowa:

Przewodniczący: Dariusz Wojakowski (Zakład Studiów Środkowoeuropejskich UR) i Wojciech Doliński (Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii UWr); członkowie: Grzegorz Bryda (Instytut Socjologii UJ), Marcin Czerwiński (Instytut Filologii Polskiej UWr), Przemysław Kisiel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),  Zbigniew Kurcz (Instytut Socjologii UWr), Joanna Kurczewska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN), Katarzyna Leszczyńska (Wydział Humanistyczny AGH), Julita Makaro (Instytut Socjologii UWr) Witold Nowak (Zakład Antropologii Kultury UR), Mariusz Pandura (Wydział Nauk Społecznych UWr), Andrzej Piotrowski (Instytut Socjologii UŁ), Łukasz Rogowski (Zakład Badań Kultury Wizualnej i Materialnej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu), Andrzej W. Rostocki (Sekcja Metodologii Badań Społecznych PTS), Katarzyna Skowronek (Wydział Humanistyczny AGH), Marcin Stabrowski (Instytut Kulturoznawstwa UWr), Grażyna Woroniecka (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW), Jerzy Żurko (Instytut Socjologii UWr).

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący: Dariusz Wojakowski i Wojciech Doliński; członkowie: Dominik Porczyński, Karolina Cynk, Marcin Stabrowski, Jerzy Żurko, Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska, Sylwia Męcfal.

(informacja Organizatorów)

Informacje

Adres:
w Uniwersytecie Rzeszowskim , ul. Rejtana 16C; w Hotelu Bona, Sanok, ul. Białogórska 47
Opłata:
420 zł (320 zł doktoranci, praktycy spoza środowiska akademickiego)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.