Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 22.04.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 02.06.2017

Adiunkt (2) w Katedrze Teorii Komunikacji na Wydziale Polonistyki w zakresie językoznawstwa

Miejscowości:
Kraków
Dziedziny:
językoznawstwo
Data ogłoszenia:
22.04.2017

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późniejszymi zmianami) i § 163 Statutu UJ oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

- posiadanie stopnia naukowego,

- wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,

- odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,

- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,

- pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, również informacje o perspektywach uzyskania habilitacji,

- umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzona opinią kierownika zakładu/katedry (dotyczy kandydata bez habilitacji)

oraz:

- posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa,

- zainteresowania badawcze: semiotyka komunikacji, komunikacja medialna i interpersonalna zapośredniczona medialnie, funkcja ludyczna komunikacji,

- odpowiedni dorobek naukowy obejmujący pozycje naukowe (monografie, redakcje naukowe, artykuły) z zakresu semiotyki, komunikacji społecznej i medialnej, językoznawstwa, relacji kultury, mediów i języka

- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w licznych wystąpieniach na konferencjach krajowych i międzynarodowych

- pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, również informacje o perspektywach uzyskania habilitacji,

- kilkuletnie doświadczenie w zakresie dydaktyki uniwersyteckiej, w tym samodzielne prowadzenie wykładów i seminarium licencjackiego (kompetencje do prowadzenia kursów „Semiotyka praktyczna”, „Komunikacja medialna”, „Nowoczesne technologie i media społecznościowe”).

Dodatkowymi atutami będą:

- doświadczenie w prowadzeniu zajęć o charakterze warsztatowym

– praktycznym,

- doświadczenie w pracy organizacyjnej

– członkostwo w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych i wydarzeń kulturalnych, funkcje organizacyjne w obrębie jednostek naukowych i naukowo-dydaktycznych

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Polonistyki UJ, Kraków, ul. Gołębia 16, pok. 48 następujące dokumenty:

1) podanie,

2) życiorys,

3) kwestionariusz osobowy,

4) odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego,

5) autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,

6) wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

7) informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,

8) recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej,

9) formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

10) opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał, a w przypadku kandydata bez stopnia doktora habilitowanego, również informacje o perspektywach uzyskania habilitacji,

11) oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

12) oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

13) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/ kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu.

14) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 2 czerwca 2017 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2017 r. Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dlakandydatow-pracownikow

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późniejszymi zmianami). 

Źródło: http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_04/053a80b55371d67f7b52c9d36ec78822.pdf

Zobacz także

22.04.2017

Adiunkt w Katedrze Teorii Komunikacji na Wydziale Polonistyki w zakresie językoznawstwa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późniejszymi zmianami) i § 163 Statutu UJ oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

17.06.2019

Asystent w Katedrze Teorii Komunikacji na Wydziale Polonistykiw zakresie językoznawstwa

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze Teorii Komunikacji na Wydziale Polonistyki w zakresie językoznawstwa

12.08.2016

Starszy wykładowca/ Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Warunki konkursu:   a) posiadanie stopnia doktora,  

02.05.2019

Asystent w Zakładzie Projektowania Komunikacji Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 208 poz. 1668). I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci: 1. posiadanie tytułu magistra (studia w dziedzinie nauk humanistycznych); 2. dorobek naukowy w zakresie projektowania komunikacji lub językoznawstwa; 3. doświadczenie dydaktyczne dotyczące prowadzenia na uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim zajęć kursowych i specjalizacyjnych w zakresie projektowania komunikacji względnie w zakresach pokrewnych; 4. biegła znajomość języka obcego, znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku; 5. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktyczno-badawczym Zakładu Projektowania Komunikacji: udokumentowana znajomość najnowszych zjawisk z obszaru projektowania komunikacji, doświadczenie w badaniach jakościowych i ilościowych. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.