Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 22.04.2017
Deadline for submitting applications: 02.06.2017

Adiunkt (2) w Katedrze Teorii Komunikacji na Wydziale Polonistyki w zakresie językoznawstwa

Cities/towns:
Kraków
Fields:
językoznawstwo
Announced on:
22.04.2017

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późniejszymi zmianami) i § 163 Statutu UJ oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

- posiadanie stopnia naukowego,

- wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,

- odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,

- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,

- pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, również informacje o perspektywach uzyskania habilitacji,

- umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzona opinią kierownika zakładu/katedry (dotyczy kandydata bez habilitacji)

oraz:

- posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa,

- zainteresowania badawcze: semiotyka komunikacji, komunikacja medialna i interpersonalna zapośredniczona medialnie, funkcja ludyczna komunikacji,

- odpowiedni dorobek naukowy obejmujący pozycje naukowe (monografie, redakcje naukowe, artykuły) z zakresu semiotyki, komunikacji społecznej i medialnej, językoznawstwa, relacji kultury, mediów i języka

- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w licznych wystąpieniach na konferencjach krajowych i międzynarodowych

- pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, również informacje o perspektywach uzyskania habilitacji,

- kilkuletnie doświadczenie w zakresie dydaktyki uniwersyteckiej, w tym samodzielne prowadzenie wykładów i seminarium licencjackiego (kompetencje do prowadzenia kursów „Semiotyka praktyczna”, „Komunikacja medialna”, „Nowoczesne technologie i media społecznościowe”).

Dodatkowymi atutami będą:

- doświadczenie w prowadzeniu zajęć o charakterze warsztatowym

– praktycznym,

- doświadczenie w pracy organizacyjnej

– członkostwo w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych i wydarzeń kulturalnych, funkcje organizacyjne w obrębie jednostek naukowych i naukowo-dydaktycznych

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Polonistyki UJ, Kraków, ul. Gołębia 16, pok. 48 następujące dokumenty:

1) podanie,

2) życiorys,

3) kwestionariusz osobowy,

4) odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego,

5) autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,

6) wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

7) informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,

8) recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej,

9) formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

10) opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał, a w przypadku kandydata bez stopnia doktora habilitowanego, również informacje o perspektywach uzyskania habilitacji,

11) oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

12) oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

13) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/ kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu.

14) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 2 czerwca 2017 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2017 r. Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dlakandydatow-pracownikow

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późniejszymi zmianami). 

Źródło: http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_04/053a80b55371d67f7b52c9d36ec78822.pdf

Information

See also

22.04.2017

Adiunkt w Katedrze Teorii Komunikacji na Wydziale Polonistyki w zakresie językoznawstwa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późniejszymi zmianami) i § 163 Statutu UJ oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

17.06.2019

Asystent w Katedrze Teorii Komunikacji na Wydziale Polonistykiw zakresie językoznawstwa

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze Teorii Komunikacji na Wydziale Polonistyki w zakresie językoznawstwa

12.08.2016

Starszy wykładowca/ Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Warunki konkursu:   a) posiadanie stopnia doktora,  

02.05.2019

Asystent w Zakładzie Projektowania Komunikacji Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 208 poz. 1668). I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci: 1. posiadanie tytułu magistra (studia w dziedzinie nauk humanistycznych); 2. dorobek naukowy w zakresie projektowania komunikacji lub językoznawstwa; 3. doświadczenie dydaktyczne dotyczące prowadzenia na uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim zajęć kursowych i specjalizacyjnych w zakresie projektowania komunikacji względnie w zakresach pokrewnych; 4. biegła znajomość języka obcego, znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku; 5. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktyczno-badawczym Zakładu Projektowania Komunikacji: udokumentowana znajomość najnowszych zjawisk z obszaru projektowania komunikacji, doświadczenie w badaniach jakościowych i ilościowych. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.