Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 10.01.2017
Deadline for submitting applications: 20.01.2017

Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Cities/towns:
Kraków
Fields:
literaturoznawstwo
Announced on:
10.01.2017

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

w dziedzinie: nauki humanistyczne, dyscyplinie: literaturoznawstwo, w zakresie: teorii i historii gatunków dziennikarskich oraz publicystyczno-literackich (ze szczególnym uwzględnieniem reportażu), z dorobkiem badawczym i doświadczeniem dydaktycznym w tym obszarze. Wskazana jest także wcześniejsza praca w mediach lub instytucjach okołomedialnych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późniejszymi zmianami) i § 163 Statutu UJ oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

- posiadanie stopnia naukowego,

- wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,

- odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,

- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,

- pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, również informacje o perspektywach uzyskania habilitacji, - umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzona opinią kierownika zakładu/katedry (dotyczy kandydata bez habilitacji).

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków, ul. prof. S.Łojasiewicza 4, p.0.207, następujące dokumenty:

1) podanie,

2) życiorys,

3) kwestionariusz osobowy,

4) odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego,

5) autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,

6) wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

7) informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,

8) recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej,

9) formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

10) opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał, a w przypadku kandydata bez stopnia doktora habilitowanego, również informacje o perspektywach uzyskania habilitacji,

11) oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

12) oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

13) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/ kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu.

14) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 20.01.2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.02.2017 roku.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatowpracownikow

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późniejszymi zmianami) oraz numer konkursu (widniejący pod logo UJ).

Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Dr hab. Piotr Jedynak, prof. UJ

 

Adres siedziby: Ul. prof. S.Łojasiewicza 4, pok.0.206, 30- 348 Kraków Tel. / fax.: 012/664-55-82 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.