Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 22.06.2020
Termin nadsyłania zgłoszeń: 16.07.2020

Adiunkt w Katedrze Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego z Pracownią Logopedyczną

Miejscowości:
Lublin
Dziedziny:
językoznawstwo

R E K T O R UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego z Pracownią Logopedyczną w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:
- posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo;
- posiadanie znaczącego dorobku naukowego w zakresie badań procesów i sprawności poznawczych oraz językowych osób niepełnosprawnych intelektualnie;
- udokumentowany dorobek badawczy w zakresie badań porównawczych zachowań językowych osób w normie intelektualnej i osób niepełnosprawnych;
- posiadanie doświadczenia dydaktycznego i organizacyjnego;
- legitymowanie się czynnym udziałem w życiu naukowym;
- wykształcenie logopedyczne;
- kompetencje do prowadzenia zajęć z oligofazji i emisji głosu;
- plany prowadzenia badań w zakresie oligofazji;
- doświadczenie redakcyjne w zakresie redakcji czasopism i monografii naukowych.


II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:
- podanie skierowane do JM Rektora UMCS;
- odpis albo uwierzytelnioną kopię dyplomu doktora;
- kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;
- wykaz publikacji naukowych;
- wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
- oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85);
- oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;
- oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
- opinię osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy dydaktycznej i naukowej.


III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowym miejscu pracy.


IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Humanistyczny
Instytut Filologii Polskiej /pok. 205/
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin


Termin składania dokumentów upływa w dniu – 16 lipca 2020 r.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia – 20 lipca 2020 r.
Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.
Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu.

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów. Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .


Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl
Lublin, dnia 8 czerwca 2020 r

Informacje

Słowa kluczowe:
Data dodania:
22 czerwca 2020; 12:26 (Sylwia Pikula)
Data edycji:
22 czerwca 2020; 12:26 (Sylwia Pikula)

Zobacz także

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.