Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 22.06.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.06.2017

Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS

Miejscowości:
Lublin
Dziedziny:
językoznawstwo
Data ogłoszenia:
22.06.2017

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz w Statucie UMCS z dnia 14 czerwca 2006 r. ze zm.

I. KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:

- posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo – specjalność językoznawstwo polskie;

- działalność dydaktyczno-organizacyjna;

- dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa polskiego, szczególnie: semantyka i teoria języka;

- koncepcja własnego rozwoju naukowego w zakresie językoznawstwa polskiego;

- szeroka wiedza i doświadczenie pozwalające na prowadzenie różnorodnych zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia w zakresie językoznawstwa ogólnego, semiotyki, frazeologii, stylistyki, kultury języka polskiego, semantyki tekstu artystycznego itp.;

- doświadczenie w zakresie pracy redaktorskiej;

- opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy naukowej oraz dydaktycznej;

- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

- podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

- odpis dyplomu doktora habilitowanego;

- kwestionariusz osobowy;

- życiorys albo CV;

- informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym wraz z wykazem publikacji;

- opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy naukowej oraz dydaktycznej;

- oświadczenie o niekaralności, zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.);

- oświadczenie, że UMCS będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;

- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

- zatrudnienie od dnia 1 października 2017 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy.

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Dziekanat Wydziału Humanistycznego, pok. 034 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin Termin składania dokumentów upływa w dniu 30 czerwca 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 6 lipca 2017 r. Uniwersytet nie zapewnia mieszkania. Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia. 

Informacje

Data dodania:
22 czerwca 2017; 07:31 (Sylwia Pikula)
Data edycji:
22 czerwca 2017; 07:31 (Sylwia Pikula)

Zobacz także

22.07.2016

Adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE: - posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego, logopedii; - dorobek naukowy w zakresie biologicznych uwarunkowań procesu mowy w tym szczególnie czynności w obrębie kompleksu twarzy,    przebudowy czynności prymarnych i powiązaniem tego z realizacją mowy; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, wymagana jest dodatkowo opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o perspektywach uzyskania habilitacji oraz predyspozycjach do pracy dydaktycznej; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego przedstawienie koncepcji rozprawy habilitacyjnej lub koncepcji badań naukowych pozwalających na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w wymaganym terminie; - posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego; - doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;  - udokumentowany udział w konferencjach naukowych związanych z prozodią mowy; - działalność organizacyjna

27.07.2017

Asystent w Zakładzie Studiów Conradoznawczych na Wydziale Humanistycznym UMCS

Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Studiów Conradoznawczych na Wydziale Humanistycznym UMCS.

22.06.2017

Asystent (Logopedia)

R E K T O R UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego z Pracownią Logopedyczną na Wydziale Humanistycznym UMCS

22.11.2016

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Kultury Polskiej w Instytucie Kulturoznawstwa

R E K T O R UNIWERSYTETU MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Kultury Polskiej w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UMCS

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.