Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 22.07.2016
Termin nadsyłania zgłoszeń: 07.09.2016

Adiunkt w Zakładzie Leksykologii i Pragmatyki w Instytucie Filologii Polskiej

Miejscowości:
Lublin
Dziedziny:
językoznawstwo
Data ogłoszenia:
22.07.2016

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:
- stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego;
- co najmniej 4-letni okres pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego na wyższej uczelni;
- dorobek naukowy w zakresie semantyki, lingwistyki kulturowej;
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu leksykologii, lingwistyki kulturowej, lingwistyki porównawczej, pragmatyki;
- dobra znajomość współczesnych teorii z zakresu semantyki kulturowej;
- w związku z pożądanymi badaniami porównawczymi, znajomość języków zachodnioeuropejskich, zwłaszcza języka francuskiego i kultury Romańskiej;
- aktywność organizacyjna w uniwersytecie i środowisku naukowo-akademickim (konferencje itd.);
- dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia (studia podyplomowe, certyfikaty, ukończone kursy itd.)
- publikacje z zakresu teorii i praktyki przekładu;
- w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, wymagana jest dodatkowo opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o perspektywach uzyskania habilitacji oraz predyspozycjach do pracy dydaktycznej;
- w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego przedstawienie koncepcji rozprawy habilitacyjnej lub koncepcji badań naukowych pozwalających na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w wymaganym terminie.
 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:
- zatrudnienie od dnia 1 października 2016 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania. 
Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.
Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.
Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WYMAGANE DOKUMENTY

- podanie skierowane do JM Rektora UMCS;
- odpis dyplomu doktora;
- kwestionariusz osobowy;
- życiorys lub CV;
- w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego przedstawienie koncepcji rozprawy habilitacyjnej lub koncepcji badań naukowych pozwalających na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w wymaganym terminie;
- aktualna opinia lub list rekomendacyjny kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy dydaktycznej, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego również o perspektywach uzyskania habilitacji;
- informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym wraz z wykazem publikacji;
- oświadczenie o niekaralności, zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.);
- oświadczenie, że UMCS będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy; 
- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.);
 

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dziekanat Wydziału Humanistycznego, pok. 034
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin

Termin składania dokumentów upływa w dniu 7 września 2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 15 września 2016 r.

Źródło: http://www.umcs.pl/pl/oferty-pracy-na-umcs,927,adiunkt,38823.chtm

Informacje

Data dodania:
22 lipca 2016; 09:05 (Sylwia Pikula)
Data edycji:
18 września 2016; 22:58 (Sylwia Pikula)

Zobacz także

22.07.2016

Adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE: - posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego, logopedii; - dorobek naukowy w zakresie biologicznych uwarunkowań procesu mowy w tym szczególnie czynności w obrębie kompleksu twarzy,    przebudowy czynności prymarnych i powiązaniem tego z realizacją mowy; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, wymagana jest dodatkowo opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o perspektywach uzyskania habilitacji oraz predyspozycjach do pracy dydaktycznej; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego przedstawienie koncepcji rozprawy habilitacyjnej lub koncepcji badań naukowych pozwalających na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w wymaganym terminie; - posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego; - doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;  - udokumentowany udział w konferencjach naukowych związanych z prozodią mowy; - działalność organizacyjna

22.07.2016

Adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE: - posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych, w zakresie nauk o mediach; - posiadanie dorobku naukowego, organizacyjnego oraz osiągnięć dydaktycznych z zakresu nauk o mediach, ze szczególnym uwzględnieniem prasoznawstwa, a także uznanego dorobku naukowego w zakresie badań nad prasą polską przed I wojną światową; - udział w konferencjach i projektach badawczych krajowych i międzynarodowych; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, wymagana jest dodatkowo opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o perspektywach uzyskania habilitacji oraz predyspozycjach do pracy dydaktycznej; - w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego przedstawienie koncepcji rozprawy habilitacyjnej lub koncepcji badań naukowych pozwalających na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w wymaganym terminie; - doświadczenie w pozyskiwaniu grantów;  - biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych; - przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim oraz w języku angielskim. WARUNKI ZATRUDNIENIA: - zatrudnienie od dnia 1 października 2016 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy.

09.02.2017

Adiunkt w Katedrze Teatru i Dramatu

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (ze stopniem doktora habilitowanego) w Katedrze Teatru i Dramatu na Wydziale Polonistyki w zakresie literaturoznawstwa.

22.06.2017

Adiunkt Zakładzie Informatologii w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UMCS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz w Statucie UMCS z dnia 14 czerwca 2006 r. ze zm.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.