Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 22.04.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.05.2017

Adiunkt w zakresie literaturoznawstwa (literatura polska 2 poł. XIX i XX wieku)

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
literaturoznawstwo
Data ogłoszenia:
22.04.2017

Do konkursu mogą przystąpić osoby:

 mające stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwa;

 mające stopień doktora nauk humanistycznych;

 mające dorobek naukowy w dyscyplinie literaturoznawstwa (literatura polska 2 poł. XIX i XX wieku);

 mające wieloletnie doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej;

 mające doświadczenie w organizacji i prowadzeniu programów oraz studiów interdyscyplinarnych i międzyobszarowych

 posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;

 które nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie;

 które nie zostały ukarane karą pozbawienia wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w sekretariacie Wydziału AL UW następujące dokumenty:

 zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału „Artes Liberales” opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

 kwestionariusz osobowy z fotografią, kwestionariusz można pobrać ze strony: http://portal.uw.edu.pl/web/biurospraw-pracowniczych/formularze-/-druki-do-pobrania

 życiorys zawodowy wraz z informacją o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej;

 kopię dyplomu doktorskiego;

 kopię dyplomu habilitacyjnego;

 spis publikacji;

 plany dydaktyczne zgodne z potrzebami Wydziału „Artes Liberales”

 inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy.

Ww. dokumenty mogą zostać złożone osobiście lub przesłane drogą pocztową na adres: Wydział „Artes Liberales” UW, Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa. T

ermin składania dokumentów upływa z dniem 10 maja 2017 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Dziekana Wydziału „Artes Liberales” UW.

Komisja może zaprosić wypranych kandydatów na spotkanie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 31 lipca 2017 r.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

O wyniku konkursu kandydaci zostaną poinformowanie drogą mailową. 

 

Wydział „Artes Liberales ” Uniwersytet Warszawski 00-046 Warszawa, Nowy Świat 69 tel.: + 48 (22) 828 02 84; fax: +48 (22) 828 02 85 al@al.uw.edu.pl • http://www.al.uw.edu.pl

Żródło: http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_04/d124419d244d7e1ef6cdfe078cdefbef.pdf

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.