Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 09.02.2020
Termin nadsyłania zgłoszeń:

Asystent naukowy / adiunkt w obszarze lingwistyki komputerowej przy projekcie Słowosieć

Miejscowości:
Wrocław
Dziedziny:
językoznawstwo

Poszukujemy  językoznawców polskich do pracy na stanowisku asystenta naukowego lub adiunkta w obszarze lingwistyki komputerowej przy projekcie Słowosieć, realizowanym na Politechnice Wrocławskiej w ramach infrastruktury CLARIN-PL

Ogłoszenie kierowane jest do osób, które: 

- kończą studia II stopnia w zakresie językoznawstwa polskiego i planują studia III stopnia lub też realizują je obecnie (na posadę asystenta naukowego);

- posiadają tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (polskiego) i chciałyby się rozwijać zawodowo w obszarze technologii językowej dla polszczyzny (na posadę adiunkta);

- mają doskonałe umiejętności językowe i komunikacyjne w języku polskim (język natywny);

- posługują się językiem angielskim i niemieckim lub hiszpańskim;

- są związane z Wrocławiem – praca ma w dużej mierze charakter zdalny, ale konieczna jest możliwość brania udziału w zebraniach, konsultacjach i działaniach zintegrowanych z innymi zespołami w ramach CLARIN-PL (zwłaszcza w przypadku osób pracujących nad dysertacjami);

- są zainteresowane nabyciem i rozwojem umiejętności technicznych w ramach zadań (np. język programowania, bazy danych, arkusze kalkulacyjne itp.);

- potrafią definiować swoje zadania w porozumieniu z koordynatorem, w zakresie związanym z wykonywanymi obowiązkami, a także cechują się konsekwencją w ich realizacji.


Oferujemy: :
- wynagrodzenie na początkowym poziomie 3 200 zł netto (podstawa) na pełen etat dla asystentów naukowych, dla adiunktów odpowiednio wyższe, negocjowane indywidualnie w zależności od zakresu współpracy;

- stabilność zatrudnienia przez okres trwania projektu (4 lata) po okresie próbnym;

- możliwość publikacji w renomowanych czasopismach o zasięgu ogólnoświatowym w zakresie informatyki i językoznawstwa;

- możliwość pogodzenia pracy z doktoratem i życiem osobistym (możliwość uzgodnienia godzin pracy);

- uczestnictwo w nowatorskich projektach w zakresie przetwarzania języka naturalnego;

- możliwość nabycia umiejętności technicznych niezbędnych przy pracy analityka danych językowych.


Słowosieć (ang. plWordNet, zob. http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/) jest bazą leksykalno-semantyczną dla języka polskiego, rodzajem elektronicznego słownika relacyjnego w formacie bazy danych (SQL), budowanym od 2005 roku na Politechnice Wrocławskiej przy udziale programistów – specjalistów przetwarzania języka naturalnego i lingwistów. Od 2013 roku jest rozwijana w ramach infrastruktury technologii językowej dla języka polskiego CLARIN-PL (https://clarin-pl.eu/pl/strona-glowna/), będącej częścią ogólnoeuropejskiej infrastruktury CLARIN ERIC (https://www.clarin.eu/). Infrastruktura CLARIN-PL jest budowana od 2013 roku w ramach grantów MNiSW, a od br. również w ramach działania 4.2. POIR (http://www.poir.opi.org.pl/), którego celem jest dostosowanie jej do wykorzystania na rynku komercyjnym. Planowane są także badania podstawowe w zakresie językoznawstwa porównawczego na materiale wielowyrazowych jednostek leksykalnych w Słowosieci w związku z rozpoczynającym się w 2020 roku grantem NCN OPUS (praca dla doktoranta specjalizującego się w językoznawstwie polskim).

Elementy Słowosieci, które planujemy w najbliższym czasie rozwijać, a które jednocześnie mogą stać się materiałem prac badawczych naszych współpracowników, to m.in.:

- semantyka przymiotników i czasowników w języku polskim;

- kolokacje i wielowyrazowe jednostki leksykalne (w tym terminologia wielowyrazowa);

- relacje semantyczne i derywacyjne pomiędzy jednostkami z języka i wydobywanie ich z tekstów;

- ujednoznacznianie znaczeń leksykalnych (word sense disambiguation);

- ontologie wyższego i średniego rzędu oraz ontologie dziedzinowe;

- powiązania pomiędzy semantyką a innymi systemami języka;

- analiza semantyczno-kulturowa

oraz wiele innych, które zależą od obecnego kształtu Słowosieci, potencjalnych kierunków jej rozwoju i Państwa kreatywności.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mejlowy z koordynatorką polskich lingwistów Słowosieci, dr Agnieszką Dziob: agnieszka.dziob@pwr.edu.pl (prosimy nie odpowiadać na ten mejl na liście Ling). W mejlu prosimy zaznaczyć, jaki wymiar etatu Państwa interesuje.

Informacje

Zobacz także

03.11.2019

Profesor nadzwyczajny w zakresie językoznawstwa polskiego

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie językoznawstwa polskiego

20.12.2019

Asystent w Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego

  Warunki stawiane kandydatom:

16.01.2020

Specjalisty/ki ds. otwartej nauki

CHC szuka kandydatów na stanowisko Specjalisty/ki ds. otwartej nauki Specjalist(k)a ds. otwartej nauki – praca na pół etatu w CHC IBL PAN w ramach dwóch grantów europejskich (Horyzont 2020).

07.11.2019

Koordynator Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: organizowanie i przeprowadzanie konkursów na finansowanie badań podstawowych; organizowanie prac Zespołów Ekspertów; analiza pod względem formalnym wniosków złożonych w konkursach; ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów; przedkładanie Dyrektorowi NCN do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów; współpraca z polskimi i zagranicznymi naukowcami; udział w działaniach NCN obejmujących współpracę międzynarodową; prowadzenie działalności upowszechniającej informacje o konkursach NCN; prowadzenie szkoleń dla wnioskodawców; współpraca z Radą NCN; realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora NCN.           Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny; wykaz osiągnięć naukowych, w tym informacje na temat udziału w realizacji projektów badawczych; skan dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego; skan dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje; skan podpisanych odręcznie oświadczeń: o niekaralności za umyślne przestępstwo i przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl/BIP w zakładce „Oferty pracy”.      

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.