Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 09.02.2020
Deadline for submitting applications:

Asystent naukowy / adiunkt w obszarze lingwistyki komputerowej przy projekcie Słowosieć

Cities/towns:
Wrocław
Fields:
językoznawstwo

Poszukujemy  językoznawców polskich do pracy na stanowisku asystenta naukowego lub adiunkta w obszarze lingwistyki komputerowej przy projekcie Słowosieć, realizowanym na Politechnice Wrocławskiej w ramach infrastruktury CLARIN-PL

Ogłoszenie kierowane jest do osób, które: 

- kończą studia II stopnia w zakresie językoznawstwa polskiego i planują studia III stopnia lub też realizują je obecnie (na posadę asystenta naukowego);

- posiadają tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (polskiego) i chciałyby się rozwijać zawodowo w obszarze technologii językowej dla polszczyzny (na posadę adiunkta);

- mają doskonałe umiejętności językowe i komunikacyjne w języku polskim (język natywny);

- posługują się językiem angielskim i niemieckim lub hiszpańskim;

- są związane z Wrocławiem – praca ma w dużej mierze charakter zdalny, ale konieczna jest możliwość brania udziału w zebraniach, konsultacjach i działaniach zintegrowanych z innymi zespołami w ramach CLARIN-PL (zwłaszcza w przypadku osób pracujących nad dysertacjami);

- są zainteresowane nabyciem i rozwojem umiejętności technicznych w ramach zadań (np. język programowania, bazy danych, arkusze kalkulacyjne itp.);

- potrafią definiować swoje zadania w porozumieniu z koordynatorem, w zakresie związanym z wykonywanymi obowiązkami, a także cechują się konsekwencją w ich realizacji.


Oferujemy: :
- wynagrodzenie na początkowym poziomie 3 200 zł netto (podstawa) na pełen etat dla asystentów naukowych, dla adiunktów odpowiednio wyższe, negocjowane indywidualnie w zależności od zakresu współpracy;

- stabilność zatrudnienia przez okres trwania projektu (4 lata) po okresie próbnym;

- możliwość publikacji w renomowanych czasopismach o zasięgu ogólnoświatowym w zakresie informatyki i językoznawstwa;

- możliwość pogodzenia pracy z doktoratem i życiem osobistym (możliwość uzgodnienia godzin pracy);

- uczestnictwo w nowatorskich projektach w zakresie przetwarzania języka naturalnego;

- możliwość nabycia umiejętności technicznych niezbędnych przy pracy analityka danych językowych.


Słowosieć (ang. plWordNet, zob. http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/) jest bazą leksykalno-semantyczną dla języka polskiego, rodzajem elektronicznego słownika relacyjnego w formacie bazy danych (SQL), budowanym od 2005 roku na Politechnice Wrocławskiej przy udziale programistów – specjalistów przetwarzania języka naturalnego i lingwistów. Od 2013 roku jest rozwijana w ramach infrastruktury technologii językowej dla języka polskiego CLARIN-PL (https://clarin-pl.eu/pl/strona-glowna/), będącej częścią ogólnoeuropejskiej infrastruktury CLARIN ERIC (https://www.clarin.eu/). Infrastruktura CLARIN-PL jest budowana od 2013 roku w ramach grantów MNiSW, a od br. również w ramach działania 4.2. POIR (http://www.poir.opi.org.pl/), którego celem jest dostosowanie jej do wykorzystania na rynku komercyjnym. Planowane są także badania podstawowe w zakresie językoznawstwa porównawczego na materiale wielowyrazowych jednostek leksykalnych w Słowosieci w związku z rozpoczynającym się w 2020 roku grantem NCN OPUS (praca dla doktoranta specjalizującego się w językoznawstwie polskim).

Elementy Słowosieci, które planujemy w najbliższym czasie rozwijać, a które jednocześnie mogą stać się materiałem prac badawczych naszych współpracowników, to m.in.:

- semantyka przymiotników i czasowników w języku polskim;

- kolokacje i wielowyrazowe jednostki leksykalne (w tym terminologia wielowyrazowa);

- relacje semantyczne i derywacyjne pomiędzy jednostkami z języka i wydobywanie ich z tekstów;

- ujednoznacznianie znaczeń leksykalnych (word sense disambiguation);

- ontologie wyższego i średniego rzędu oraz ontologie dziedzinowe;

- powiązania pomiędzy semantyką a innymi systemami języka;

- analiza semantyczno-kulturowa

oraz wiele innych, które zależą od obecnego kształtu Słowosieci, potencjalnych kierunków jej rozwoju i Państwa kreatywności.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mejlowy z koordynatorką polskich lingwistów Słowosieci, dr Agnieszką Dziob: agnieszka.dziob@pwr.edu.pl (prosimy nie odpowiadać na ten mejl na liście Ling). W mejlu prosimy zaznaczyć, jaki wymiar etatu Państwa interesuje.

Information

See also

03.11.2019

Profesor nadzwyczajny w zakresie językoznawstwa polskiego

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie językoznawstwa polskiego

20.12.2019

Asystent w Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego

  Warunki stawiane kandydatom:

16.01.2020

Specjalisty/ki ds. otwartej nauki

CHC szuka kandydatów na stanowisko Specjalisty/ki ds. otwartej nauki Specjalist(k)a ds. otwartej nauki – praca na pół etatu w CHC IBL PAN w ramach dwóch grantów europejskich (Horyzont 2020).

07.11.2019

Koordynator Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: organizowanie i przeprowadzanie konkursów na finansowanie badań podstawowych; organizowanie prac Zespołów Ekspertów; analiza pod względem formalnym wniosków złożonych w konkursach; ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów; przedkładanie Dyrektorowi NCN do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów; współpraca z polskimi i zagranicznymi naukowcami; udział w działaniach NCN obejmujących współpracę międzynarodową; prowadzenie działalności upowszechniającej informacje o konkursach NCN; prowadzenie szkoleń dla wnioskodawców; współpraca z Radą NCN; realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora NCN.           Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny; wykaz osiągnięć naukowych, w tym informacje na temat udziału w realizacji projektów badawczych; skan dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego; skan dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje; skan podpisanych odręcznie oświadczeń: o niekaralności za umyślne przestępstwo i przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl/BIP w zakładce „Oferty pracy”.      

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.