Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 01.05.2019
Deadline for submitting applications: 31.05.2019

Lektor języka polskiego (2 etaty)

Cities/towns:
Wrocław
Fields:
językoznawstwo

Opis stanowiska: 
Prowadzenie kursu intensywnego z języka polskiego jako obcego ze słuchaczami cudzoziemcami, lektoratu z języka polskiego jako obcego z obcokrajowcami - studentami PWr na różnych poziomach zaawansowania oraz zajęć z kultury języka polskiego ze studentami PWr. 
 
 

Zadania: 

 • przygotowanie materiałów dydaktycznych dla studentów,
 • udział w pracach pozadydaktycznych i organizacyjnych Studium​.

 Wymagania: 

 • tytuł zawodowy magistra filologii lub  filologii polskiej,
 • ukończenie specjalizacji z nauczania języka polskiego jako obcego,
 • doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
 • znajomość współczesnych metod nauczania języka polskiego jako obcego.

​ 

Wymagane dokumenty: 

Dokumenty w wersji elektronicznej proszę przesyłać na adres sekretariat.sjo@pwr.wroc.pl

 • CV,
 • kopia odpisu dyplomu magisterskiego oraz innych dyplomów (certyfikatów), potwierdzających ukończenie wymaganej specjalizacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO. Klauzula znajduje się w załączniku do ogłoszenia.
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu*.

*W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: dydaktyczną, naukową, naukowo-badawczą, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 129 ust. 4 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 129 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 129 ust. 6 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej.
*W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 129 ust. 3 Ustawy.​​

Dokumenty należy przesyłać wyłącznie na adres mailowy: sekretariat.sjo@pwr.edu.pl do dnia 31.05.2019 r.

 

 Oferujemy: 

 • zatrudnienie w prestiżowej instytucji,
 • pracę na pełny etat na czas określony, 
 • pracę w kreatywnym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego.​

 Dodatkowe informacje: 
Od kandydata na stanowisko lektora języka polskiego jako obcego wymaga się:

1. Wysokiej jakości kształcenia i predyspozycji do pracy dydaktycznej.

2. Pełnej aktywności i dyspozycyjności do pracy w SJPC.

3. Kreatywności w prowadzeniu zajęć z cudzoziemcami.

4. Realizacji obowiązujących programów nauczania.

5. Umiejętności interpersonalnych i organizatorskich.

6. Podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i doskonalenia warsztatu metodycznego.

7. Nieprowadzenia działalności, która pozostaje w konflikcie z interesem Uczelni i obowiązkami pracownika dydaktycznego.

8. Nienagannej postawy etycznej. 

Załączniki:

RODO_Klauzula_informacyjna_dla_Kandydata_do_konkursu_na_stanowiska_akademickie_do_ogłoszenia.pdf

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.