Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 01.05.2019
Заявки принимаются до: 31.05.2019

Lektor języka polskiego (2 etaty)

Местность:
Wrocław
Области:
językoznawstwo

Opis stanowiska: 
Prowadzenie kursu intensywnego z języka polskiego jako obcego ze słuchaczami cudzoziemcami, lektoratu z języka polskiego jako obcego z obcokrajowcami - studentami PWr na różnych poziomach zaawansowania oraz zajęć z kultury języka polskiego ze studentami PWr. 
 
 

Zadania: 

 • przygotowanie materiałów dydaktycznych dla studentów,
 • udział w pracach pozadydaktycznych i organizacyjnych Studium​.

 Wymagania: 

 • tytuł zawodowy magistra filologii lub  filologii polskiej,
 • ukończenie specjalizacji z nauczania języka polskiego jako obcego,
 • doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
 • znajomość współczesnych metod nauczania języka polskiego jako obcego.

​ 

Wymagane dokumenty: 

Dokumenty w wersji elektronicznej proszę przesyłać na adres sekretariat.sjo@pwr.wroc.pl

 • CV,
 • kopia odpisu dyplomu magisterskiego oraz innych dyplomów (certyfikatów), potwierdzających ukończenie wymaganej specjalizacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO. Klauzula znajduje się w załączniku do ogłoszenia.
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu*.

*W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: dydaktyczną, naukową, naukowo-badawczą, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 129 ust. 4 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 129 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 129 ust. 6 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej.
*W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 129 ust. 3 Ustawy.​​

Dokumenty należy przesyłać wyłącznie na adres mailowy: sekretariat.sjo@pwr.edu.pl do dnia 31.05.2019 r.

 

 Oferujemy: 

 • zatrudnienie w prestiżowej instytucji,
 • pracę na pełny etat na czas określony, 
 • pracę w kreatywnym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego.​

 Dodatkowe informacje: 
Od kandydata na stanowisko lektora języka polskiego jako obcego wymaga się:

1. Wysokiej jakości kształcenia i predyspozycji do pracy dydaktycznej.

2. Pełnej aktywności i dyspozycyjności do pracy w SJPC.

3. Kreatywności w prowadzeniu zajęć z cudzoziemcami.

4. Realizacji obowiązujących programów nauczania.

5. Umiejętności interpersonalnych i organizatorskich.

6. Podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i doskonalenia warsztatu metodycznego.

7. Nieprowadzenia działalności, która pozostaje w konflikcie z interesem Uczelni i obowiązkami pracownika dydaktycznego.

8. Nienagannej postawy etycznej. 

Załączniki:

RODO_Klauzula_informacyjna_dla_Kandydata_do_konkursu_na_stanowiska_akademickie_do_ogłoszenia.pdf

Информация

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах