Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 17.06.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 26.06.2019

Asystent w Katedrze Teorii Komunikacji na Wydziale Polonistykiw zakresie językoznawstwa

Miejscowości:
Kraków
Dziedziny:
językoznawstwo

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze Teorii Komunikacji
na Wydziale Polonistyki w zakresie językoznawstwa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
- posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
- przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego lub rozprawę doktorską potwierdzoną wysoką oceną,
- przedłożyły pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego.

Dodatkowe wymagania:
- udokumentowane wykształcenie w zakresie językoznawstwa polonistycznego,
- minimum 10-letnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie kursów akademickich obejmujących zagadnienia: komunikacji interpersonalnej, teorii komunikacji, retoryki, teorii języka,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć o charakterze warsztatowym: debata, metoda dramy, autoprezentacja – w zakresie wskazanych wyżej tematów,
- dorobek naukowy w zakresie: retoryki, komunikacji interpersonalnej, języka polityki, komunikacji niewerbalnej ze szczególnym   uwzględnieniem badań gestów zależnych od mowy,
- opublikowane prace naukowe, w tym przynajmniej jedna pozycja książkowa,
- umiejętność pracy z materiałem audiowizualnym – nagrania kamerą, edycja komputerowa dźwięku i obrazu, analiza poklatkowa.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Polonistyki UJ, Kraków,
ul. Gołębia 16, pok. 45 następujące dokumenty:

1. podanie,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego,
5. ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
6. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
7. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
8. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał) oraz o działalności naukowej kandydata,
9. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
10. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
11. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.
12. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Termin rozpoczęcia konkursu: 29 maja 2019 r.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 26 czerwca 2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30 września 2019 r.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dlakandydatow-pracownikow
 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.