Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 17.06.2019
Заявки принимаются до: 26.06.2019

Asystent w Katedrze Teorii Komunikacji na Wydziale Polonistykiw zakresie językoznawstwa

Местность:
Kraków
Области:
językoznawstwo

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze Teorii Komunikacji
na Wydziale Polonistyki w zakresie językoznawstwa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
- posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
- przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego lub rozprawę doktorską potwierdzoną wysoką oceną,
- przedłożyły pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego.

Dodatkowe wymagania:
- udokumentowane wykształcenie w zakresie językoznawstwa polonistycznego,
- minimum 10-letnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie kursów akademickich obejmujących zagadnienia: komunikacji interpersonalnej, teorii komunikacji, retoryki, teorii języka,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć o charakterze warsztatowym: debata, metoda dramy, autoprezentacja – w zakresie wskazanych wyżej tematów,
- dorobek naukowy w zakresie: retoryki, komunikacji interpersonalnej, języka polityki, komunikacji niewerbalnej ze szczególnym   uwzględnieniem badań gestów zależnych od mowy,
- opublikowane prace naukowe, w tym przynajmniej jedna pozycja książkowa,
- umiejętność pracy z materiałem audiowizualnym – nagrania kamerą, edycja komputerowa dźwięku i obrazu, analiza poklatkowa.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Polonistyki UJ, Kraków,
ul. Gołębia 16, pok. 45 następujące dokumenty:

1. podanie,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego,
5. ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
6. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
7. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
8. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał) oraz o działalności naukowej kandydata,
9. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
10. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
11. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.
12. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Termin rozpoczęcia konkursu: 29 maja 2019 r.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 26 czerwca 2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30 września 2019 r.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dlakandydatow-pracownikow
 

Информация

Смотреть также

22.04.2017

Adiunkt (2) w Katedrze Teorii Komunikacji na Wydziale Polonistyki w zakresie językoznawstwa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późniejszymi zmianami) i § 163 Statutu UJ oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

22.04.2017

Adiunkt w Katedrze Teorii Komunikacji na Wydziale Polonistyki w zakresie językoznawstwa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późniejszymi zmianami) i § 163 Statutu UJ oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

12.08.2016

Starszy wykładowca/ Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Warunki konkursu:   a) posiadanie stopnia doktora,  

02.05.2019

Asystent w Zakładzie Projektowania Komunikacji Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 208 poz. 1668). I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci: 1. posiadanie tytułu magistra (studia w dziedzinie nauk humanistycznych); 2. dorobek naukowy w zakresie projektowania komunikacji lub językoznawstwa; 3. doświadczenie dydaktyczne dotyczące prowadzenia na uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim zajęć kursowych i specjalizacyjnych w zakresie projektowania komunikacji względnie w zakresach pokrewnych; 4. biegła znajomość języka obcego, znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku; 5. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktyczno-badawczym Zakładu Projektowania Komunikacji: udokumentowana znajomość najnowszych zjawisk z obszaru projektowania komunikacji, doświadczenie w badaniach jakościowych i ilościowych. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах