Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 08.06.2020
Termin nadsyłania zgłoszeń: 22.06.2020

Asystent w Zakładzie Historii Literatury Polskiej po 1918 r

Miejscowości:
Wrocław
Dziedziny:
literaturoznawstwo

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Historii Literatury Polskiej po 1918 r. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie
wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 1.10.2020 r.
I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:
1. tytuł zawodowy magistra filologii polskiej;
2. poświadczony publikacjami dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa dotyczący historii literatury polskiej XX i XXI wieku, krytyki literackiej; nowych metodologii badań literackich;
3. doświadczenie dydaktyczne uzyskane na uczelni wyższej (uniwersyteckiej) w zakresie zajęć z literaturoznawstwa i nauk o kulturze, w tym zajęć o charakterze warsztatowym;
4. udokumentowany udział w projektach badawczych;
5. doświadczenie w pracach redakcyjnych;
6. komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem badawczym i dydaktycznym Zakładu Historii Literatury Polskiej po 1918 r.:
a/. doświadczenie w organizacji wydarzeń związanych ze współczesnym życiem literackim,
b/. doświadczenie w zakresie działalności krytycznoliterackiej,
c/. doświadczenie w zakresie redakcji publikacji literackich i krytycznoliterackich,
d/. znajomość języka obcego.


II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
1. podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
2. życiorys;
3. kwestionariusz osobowy;
4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych działań na polu organizacji nauki;
5. spis publikacji naukowych;
6. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę, która posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej;
7. dyplom magistra;
8. autorski konspekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin w zakresie historii literatury XXI wieku dla studentów filologii polskiej;
9. oświadczenie stwierdzające, że w wypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie
podstawowym miejscem pracy;
10. ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.
Miejsce składania dokumentów: sekretariat Instytutu Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15 b, 50-140 Wrocław.
Dokumenty można złożyć w formie elektronicznej (skany) na adres ifp@uwr.edu.pl. Po ogłoszeniu wyników konkursu wskazany przez komisję kandydat jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia oryginałów dokumentów.

Termin składania podań upływa 22.06.2020 r. o godz. 10:00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23.06.2020 r. *
* Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu
oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet
Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji
celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”

Informacje

Słowa kluczowe:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.