Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 05.06.2018
Termin nadsyłania zgłoszeń: 14.06.2018

Asystent (2) w Zakładzie Historii Literatury Polskiej po 1918 r.

Miejscowości:
Wrocław
Dziedziny:
literaturoznawstwo

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (2) w Zakładzie Historii Literatury Polskiej po 1918 r. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) Podjęcie pracy przewidziane jest od 1.10.2018 r.

I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

1. tytuł zawodowy magistra filologii polskiej;

2. poświadczony publikacjami dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa dotyczący historii literatury polskiej XX i XXI wieku, krytyki literackiej, nowych metodologii badań literackich;

3. doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej (uniwersyteckiej) w zakresie zajęć z literaturoznawstwa o profilu zarówno historycznoliterackim, jak i kulturowym, w tym zajęć o charakterze warsztatowym;

4. udokumentowany udział w realizacji projektów badawczych;

5. doświadczenie w pracach organizacyjnych (konferencje naukowe) i redakcyjnych (tomy zbiorowe);

6. k omisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem badawczym i dydaktycznym Zakładu Historii Literatury Polskiej po 1918 r.:

a/. doświadczenie w organizacji wydarzeń związanych ze współczesnym życiem literackim,

b/. doświadczenie w zakresie działalności krytycznoliterackiej,

c/. komunikatywna znajomość języka angielskiego.

II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć nastę pujące dokumenty:

1. podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;

2. życiorys;

3. kwestionariusz osobowy;

4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych działań na polu organizacji nauki;

5. spis publikacji naukowych;

6. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę, która posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokre wnej;

7. dyplom magistra filologii polskiej;

8. autorski konspekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin w zakresie historii literatury XXI wieku;

9. oświadczenie stwierdzające, że w wypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy ,

10. ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

III. Miejsce składania dokumentów: sekretariat Instytutu Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15 b, 50 - 140 Wrocław.

IV. Termin składania podań upływa:  14 . 06.2018 r. o godz. 10.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 18.06.2018 r.

* * Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Na podaniu należy dopisać: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celac h organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersy tet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50 - 137 Wrocław.

Posiadam wiedzę, że podanie danych j est dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1 000)” Dziekan Wydziału Filologicznego

Informacje

Data dodania:
5 czerwca 2018; 22:59 (Sylwia Pikula)
Data edycji:
5 czerwca 2018; 22:59 (Sylwia Pikula)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.