Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 05.06.2018
Deadline for submitting applications: 14.06.2018

Asystent (2) w Zakładzie Historii Literatury Polskiej po 1918 r.

Cities/towns:
Wrocław
Fields:
literaturoznawstwo

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (2) w Zakładzie Historii Literatury Polskiej po 1918 r. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) Podjęcie pracy przewidziane jest od 1.10.2018 r.

I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

1. tytuł zawodowy magistra filologii polskiej;

2. poświadczony publikacjami dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa dotyczący historii literatury polskiej XX i XXI wieku, krytyki literackiej, nowych metodologii badań literackich;

3. doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej (uniwersyteckiej) w zakresie zajęć z literaturoznawstwa o profilu zarówno historycznoliterackim, jak i kulturowym, w tym zajęć o charakterze warsztatowym;

4. udokumentowany udział w realizacji projektów badawczych;

5. doświadczenie w pracach organizacyjnych (konferencje naukowe) i redakcyjnych (tomy zbiorowe);

6. k omisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem badawczym i dydaktycznym Zakładu Historii Literatury Polskiej po 1918 r.:

a/. doświadczenie w organizacji wydarzeń związanych ze współczesnym życiem literackim,

b/. doświadczenie w zakresie działalności krytycznoliterackiej,

c/. komunikatywna znajomość języka angielskiego.

II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć nastę pujące dokumenty:

1. podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;

2. życiorys;

3. kwestionariusz osobowy;

4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych działań na polu organizacji nauki;

5. spis publikacji naukowych;

6. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę, która posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokre wnej;

7. dyplom magistra filologii polskiej;

8. autorski konspekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin w zakresie historii literatury XXI wieku;

9. oświadczenie stwierdzające, że w wypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy ,

10. ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

III. Miejsce składania dokumentów: sekretariat Instytutu Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15 b, 50 - 140 Wrocław.

IV. Termin składania podań upływa:  14 . 06.2018 r. o godz. 10.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 18.06.2018 r.

* * Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Na podaniu należy dopisać: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celac h organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersy tet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50 - 137 Wrocław.

Posiadam wiedzę, że podanie danych j est dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1 000)” Dziekan Wydziału Filologicznego

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.