Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 08.06.2020
Deadline for submitting applications: 22.06.2020

Asystent w Zakładzie Literatury Ludowej, Popularnej i Dziecięcej

Cities/towns:
Wrocław
Fields:
literaturoznawstwo

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Literatury Ludowej, Popularnej i Dziecięcej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie
wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 1.10.2020 r.


I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:
1. tytuł zawodowy magistra filologii polskiej (praca magisterska z zakresu literaturoznawstwa);
2. poświadczony publikacjami dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa (ze szczególnym uwzględnieniem literatury i kultury popularnej);
3. doświadczenie w zakresie edytorstwa (w tym redakcji tekstów naukowych);
4. doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia bądź współprowadzenia na filologii polskiej i innych kierunkach humanistycznych (na uczelni uniwersyteckiej) zajęć z zakresu literaturoznawstwa, zwłaszcza literatury i kultury popularnej, wiedzy o kulturze, historii literatury analizy i interpretacji tekstów;
5. doświadczenie w zakresie pracy zespołowej w ramach procesów redakcyjnych oraz organizowania procesów redakcyjnych;
6. doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i popularyzatorskich;
7. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę inne kompetencje i umiejętności kandydata mieszczące się w profilu naukowym i dydaktycznym Zakładów IFP: Literatury Ludowej, Popularnej i Dziecięcej oraz Edytorstwa.

II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
1. podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
2. życiorys;
3. kwestionariusz osobowy;
4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych działań na polu organizacji nauki;
5. spis publikacji naukowych;
6. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę, która posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej;
7. dyplom magistra;
8. autorski konspekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin w zakresie literatury popularnej;
9. oświadczenie stwierdzające, że w wypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
10. ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.
Miejsce składania dokumentów: sekretariat Instytutu Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15 b, 50-140 Wrocław.
Dokumenty można złożyć w formie elektronicznej (skany) na adres ifp@uwr.edu.pl.

Po ogłoszeniu wyników
konkursu wskazany przez komisję kandydat jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia oryginałów dokumentów.
Termin składania podań upływa 22.06.2020 r. o godz. 10:00.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 23.06.2020 r. *
* Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i
przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż
administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę,
że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”

Information

Added on:
8 June 2020; 22:31 (Sylwia Pikula)
Edited on:
8 June 2020; 22:31 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.