Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 02.01.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.01.2019

Profesor Nadzwyczajny

Miejscowości:
Częstochowa
Dziedziny:
literaturoznawstwo

Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko: profesora nadzwyczajnego, na I etacie na umowę o pracę na czas nieokreślony w Instytucie Filologii Polskiej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, o dorobku uwzględniającym problematykę literatury XX wieku ze szczególnym naciskiem na poezję awangardową, związki literatury i muzyki, doświadczeniu edytorskim, mogącym wykazać się współpracą z wiodącymi wydawnictwami naukowymi, posiadającym co najmniej jedna monografią wydaną w wiodącym wydawnictwie humanistycznym

 
Kandydat powinien mieć doświadczenie dydaktyczne w szkole wyższej. Język wykładowy: polski Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zastrzega sobie prawo zamknięcia przedmiotowego konkursu bez rozstrzygnięcia z przyczyn niezależnych od Uczelni m.in. w związku z małą liczbą studentów. Niezależnie od powyższego wygranie konkursu nie gwarantuje zawarcia umowy o pracę na stanowisku profesora. O wyniku konkursu lub jego rozstrzygnięciu poinformujemy zainteresowanych.
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art.113  oraz art.119  ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz.U.2018, 1668).
- posiada znaczący dorobek naukowy i osiągnięcia dydaktyczne,
- złożył w okresie od uzyskania stopnia doktora habilitowanego, w roli kierownika lub członka zespołu badawczego, prawidłowy wniosek (indywidualny lub zespołowy) o dofinansowanie projektu badawczego;
1. Przez projekt badawczy rozumie się projekt, którego finansowanie przyznawane jest w drodze konkursu ze środków zewnętrznych. 2. Przez środki zewnętrze rozumie się środki finansowe przeznaczone na cele wymienione w art. 5 ust. 1, 3, 7, 10 ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U z 2014 r., poz.1620 z późn. zm), środki w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i informacji (2014-2020) „HORYZONT 2020” oraz środki Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
3. Kandydat, który w charakterze członka konsorcjum realizował projekt badawczy lub złożył wniosek o finansowanie projektu badawczego, składa wraz z wymaganą dokumentacją zaświadczenie lidera konsorcjum o udziale kandydata w projekcie.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest upłynięcie minimum 12 miesięcy od chwili uzyskania tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego. 
 
Wykaz wymaganych dokumentów (składanych w dwóch egzemplarzach):
- w treści oferty konkursowej należy podać numer konkursu: WFH/1220/50/2018
- podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku;
- kwestionariusz osobowy (zał. nr 1);
- odpis aktu nadania tytułu naukowego lub odpis dyplomu doktora habilitowanego (w zależności od statusu naukowego kandydata) a w przypadku stopnia doktora habilitowanego uzyskanego za granicą – dodatkowo potwierdzenie o uznaniu stopnia naukowego przez właściwe Ministerstwo;
-  skróconą charakterystykę dorobku naukowego lub artystycznego oraz kształcenia młodej kadry naukowej; (zał. nr 2 )
- informację na temat działalności naukowej lub artystycznej, dydaktycznej i organizacyjnej – w przypadku konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego za okres od uzyskania stopnia doktora (zał. nr 3);
- poświadczone kopie 2 recenzji opracowanych dla potrzeb postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu, jeśli były one sporządzone dla postępowania w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego lub daty uchwały w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora lub dwóch opinii sporządzonych przez osoby posiadające tytuł naukowy i niebędące pracownikami Uniwersytetu oraz dotychczasowej jednostki zatrudniającej kandydata, potwierdzające, że kandydat spełnia wymagania merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie,
- oświadczenie o niekaralności - oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (dla celów ewaluacji jakości naukowej). 
- oświadczenie o prowadzeniu działalności naukowej w jednej lud dwóch dyscyplinach naukowych
- kandydat musi złożyć oświadczenie następującej treści:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu rekrutacji. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że:
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa;
- dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ujd.edu.pl, tel. 34 37-84-133;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody; - Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;   
- Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończonej rekrutacji (gdy kandydat nie przejdzie jej pomyślnie);
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, że otrzymana oferta pracy nie będzie rozpatrywana;
- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 
 
Podania w związku z konkursem proszę składać w Dziekanacie Wydziału Filologiczno-Historycznego UJD Częstochowa, ul. Armii Krajowej 36a, pok. 9 do dnia 31.I.2019 r. tel. (34)370-42-60.
 
Termin rozstrzygnięcia konkursu –luty 2019 r.
 Załączniki do pobrania na stronie www.wfh.ajd.czest.pl/718,Zatrudnienie-na-Wydziale---pliki-do-pobrania
 

Informacje

Słowa kluczowe:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.