Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 02.01.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.01.2019

Profesor Nadzwyczajny

Miejscowości:
Częstochowa
Dziedziny:
językoznawstwo

Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko: profesora nadzwyczajnego, na I etacie na umowę o pracę na czas nieokreślony w Instytucie Filologii Polskiej w Uniwersytecie HumanistycznoPrzyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, o dorobku uwzględniającym problematykę onomastyki, stylistyki, językoznawstwa diachronicznego i socjolingwistyki, mogącym wykazać się współpracą z wiodącymi czasopismami naukowymi z zakresu językoznawstwa, posiadającym doświadczenie dydaktyczne w szkole wyższej oraz doświadczenie w organizacji działań naukowych.

 

Język wykładowy: polski Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zastrzega sobie prawo zamknięcia przedmiotowego konkursu bez rozstrzygnięcia z przyczyn niezależnych od Uczelni m.in. w związku z małą liczbą studentów. Niezależnie od powyższego wygranie konkursu nie gwarantuje zawarcia umowy o pracę na stanowisku profesora. O wyniku konkursu lub jego rozstrzygnięciu poinformujemy zainteresowanych.
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art.113  oraz art.119  ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz.U.2018, 1668).

- posiada znaczący dorobek naukowy i osiągnięcia dydaktyczne,

- złożył w okresie od uzyskania stopnia doktora habilitowanego, w roli kierownika lub członka zespołu badawczego, prawidłowy wniosek (indywidualny lub zespołowy) o dofinansowanie projektu badawczego;

1. Przez projekt badawczy rozumie się projekt, którego finansowanie przyznawane jest w drodze konkursu ze środków zewnętrznych.

2. Przez środki zewnętrze rozumie się środki finansowe przeznaczone na cele wymienione w art. 5 ust. 1, 3, 7, 10 ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U z 2014 r., poz.1620 z późn. zm), środki w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i informacji (2014-2020) „HORYZONT 2020” oraz środki Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

3. Kandydat, który w charakterze członka konsorcjum realizował projekt badawczy lub złożył wniosek o finansowanie projektu badawczego, składa wraz z wymaganą dokumentacją zaświadczenie lidera konsorcjum o udziale kandydata w projekcie.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest upłynięcie minimum 12 miesięcy od chwili uzyskania tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego. Wykaz wymaganych dokumentów (składanych w dwóch egzemplarzach):

- w treści oferty konkursowej należy podać numer konkursu: WFH/1220/51/2018

- podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku;

- kwestionariusz osobowy (zał. nr 1);

- odpis aktu nadania tytułu naukowego lub odpis dyplomu doktora habilitowanego (w zależności od statusu naukowego kandydata) a w przypadku stopnia doktora habilitowanego uzyskanego za granicą – dodatkowo potwierdzenie o uznaniu stopnia naukowego przez właściwe Ministerstwo;

-  skróconą charakterystykę dorobku naukowego lub artystycznego oraz kształcenia młodej kadry naukowej; (zał. nr 2)

- informację na temat działalności naukowej lub artystycznej, dydaktycznej i organizacyjnej – w przypadku konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego za okres od uzyskania stopnia doktora (zał. nr 3);

- poświadczone kopie 2 recenzji opracowanych dla potrzeb postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu, jeśli były one sporządzone dla postępowania w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego lub daty uchwały w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora lub dwóch opinii sporządzonych przez osoby posiadające tytuł naukowy i niebędące pracownikami Uniwersytetu oraz dotychczasowej jednostki zatrudniającej kandydata, potwierdzające, że kandydat spełnia wymagania merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie,

- oświadczenie o niekaralności

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (dla celów ewaluacji jakości naukowej). 

- oświadczenie o prowadzeniu działalności naukowej w jednej lud dwóch dyscyplinach naukowych - kandydat musi złożyć oświadczenie następującej treści: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu rekrutacji. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa;

- dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ujd.edu.pl, tel. 34 37-84-133;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

- Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończonej rekrutacji (gdy kandydat nie przejdzie jej pomyślnie);

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

- podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, że otrzymana oferta pracy nie będzie rozpatrywana;

- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 
 
Podania w związku z konkursem proszę składać w Dziekanacie Wydziału Filologiczno-Historycznego UJD Częstochowa, ul. Armii Krajowej 36a, pok. 9 do dnia 31.I.2019 r. tel. (34)370-42-60.
 
Termin rozstrzygnięcia konkursu –luty 2019 r.

Załączniki do pobrania na stronie www.wfh.ajd.czest.pl/718,Zatrudnienie-na-Wydziale---pliki-do-pobrania

 

Informacje

Słowa kluczowe:

Zobacz także

02.01.2019

Profesor Nadzwyczajny

Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko: profesora nadzwyczajnego, na I etacie na umowę o pracę na czas nieokreślony w Instytucie Filologii Polskiej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, o dorobku uwzględniającym problematykę literatury XX wieku ze szczególnym naciskiem na poezję awangardową, związki literatury i muzyki, doświadczeniu edytorskim, mogącym wykazać się współpracą z wiodącymi wydawnictwami naukowymi, posiadającym co najmniej jedna monografią wydaną w wiodącym wydawnictwie humanistycznym

04.06.2019

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Literatury Antycznej i Staropolskiej

Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko: profesora nadzwyczajnego, na I etacie na umowę o pracę na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury Antycznej i Staropolskiej w Instytucie Filologii Polskiej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

17.06.2019

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Literatury Antycznej i Staropolskiej

Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko: profesora nadzwyczajnego, na I etacie na umowę o pracę na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury Antycznej i Staropolskiej w Instytucie Filologii Polskiej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

05.06.2018

Starszy wykładowca w Instytucie Humanistycznym

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Humanistycznym

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.