Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 02.01.2019
Deadline for submitting applications: 31.01.2019

Profesor Nadzwyczajny

Cities/towns:
Częstochowa
Fields:
językoznawstwo

Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko: profesora nadzwyczajnego, na I etacie na umowę o pracę na czas nieokreślony w Instytucie Filologii Polskiej w Uniwersytecie HumanistycznoPrzyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, o dorobku uwzględniającym problematykę onomastyki, stylistyki, językoznawstwa diachronicznego i socjolingwistyki, mogącym wykazać się współpracą z wiodącymi czasopismami naukowymi z zakresu językoznawstwa, posiadającym doświadczenie dydaktyczne w szkole wyższej oraz doświadczenie w organizacji działań naukowych.

 

Język wykładowy: polski Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zastrzega sobie prawo zamknięcia przedmiotowego konkursu bez rozstrzygnięcia z przyczyn niezależnych od Uczelni m.in. w związku z małą liczbą studentów. Niezależnie od powyższego wygranie konkursu nie gwarantuje zawarcia umowy o pracę na stanowisku profesora. O wyniku konkursu lub jego rozstrzygnięciu poinformujemy zainteresowanych.
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art.113  oraz art.119  ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz.U.2018, 1668).

- posiada znaczący dorobek naukowy i osiągnięcia dydaktyczne,

- złożył w okresie od uzyskania stopnia doktora habilitowanego, w roli kierownika lub członka zespołu badawczego, prawidłowy wniosek (indywidualny lub zespołowy) o dofinansowanie projektu badawczego;

1. Przez projekt badawczy rozumie się projekt, którego finansowanie przyznawane jest w drodze konkursu ze środków zewnętrznych.

2. Przez środki zewnętrze rozumie się środki finansowe przeznaczone na cele wymienione w art. 5 ust. 1, 3, 7, 10 ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U z 2014 r., poz.1620 z późn. zm), środki w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i informacji (2014-2020) „HORYZONT 2020” oraz środki Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

3. Kandydat, który w charakterze członka konsorcjum realizował projekt badawczy lub złożył wniosek o finansowanie projektu badawczego, składa wraz z wymaganą dokumentacją zaświadczenie lidera konsorcjum o udziale kandydata w projekcie.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest upłynięcie minimum 12 miesięcy od chwili uzyskania tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego. Wykaz wymaganych dokumentów (składanych w dwóch egzemplarzach):

- w treści oferty konkursowej należy podać numer konkursu: WFH/1220/51/2018

- podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku;

- kwestionariusz osobowy (zał. nr 1);

- odpis aktu nadania tytułu naukowego lub odpis dyplomu doktora habilitowanego (w zależności od statusu naukowego kandydata) a w przypadku stopnia doktora habilitowanego uzyskanego za granicą – dodatkowo potwierdzenie o uznaniu stopnia naukowego przez właściwe Ministerstwo;

-  skróconą charakterystykę dorobku naukowego lub artystycznego oraz kształcenia młodej kadry naukowej; (zał. nr 2)

- informację na temat działalności naukowej lub artystycznej, dydaktycznej i organizacyjnej – w przypadku konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego za okres od uzyskania stopnia doktora (zał. nr 3);

- poświadczone kopie 2 recenzji opracowanych dla potrzeb postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu, jeśli były one sporządzone dla postępowania w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego lub daty uchwały w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora lub dwóch opinii sporządzonych przez osoby posiadające tytuł naukowy i niebędące pracownikami Uniwersytetu oraz dotychczasowej jednostki zatrudniającej kandydata, potwierdzające, że kandydat spełnia wymagania merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie,

- oświadczenie o niekaralności

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (dla celów ewaluacji jakości naukowej). 

- oświadczenie o prowadzeniu działalności naukowej w jednej lud dwóch dyscyplinach naukowych - kandydat musi złożyć oświadczenie następującej treści: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu rekrutacji. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa;

- dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ujd.edu.pl, tel. 34 37-84-133;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

- Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończonej rekrutacji (gdy kandydat nie przejdzie jej pomyślnie);

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

- podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, że otrzymana oferta pracy nie będzie rozpatrywana;

- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 
 
Podania w związku z konkursem proszę składać w Dziekanacie Wydziału Filologiczno-Historycznego UJD Częstochowa, ul. Armii Krajowej 36a, pok. 9 do dnia 31.I.2019 r. tel. (34)370-42-60.
 
Termin rozstrzygnięcia konkursu –luty 2019 r.

Załączniki do pobrania na stronie www.wfh.ajd.czest.pl/718,Zatrudnienie-na-Wydziale---pliki-do-pobrania

 

Information

Added on:
2 January 2019; 22:22 (Sylwia Pikula)
Edited on:
2 January 2019; 22:22 (Sylwia Pikula)

See also

02.01.2019

Profesor Nadzwyczajny

Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko: profesora nadzwyczajnego, na I etacie na umowę o pracę na czas nieokreślony w Instytucie Filologii Polskiej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, o dorobku uwzględniającym problematykę literatury XX wieku ze szczególnym naciskiem na poezję awangardową, związki literatury i muzyki, doświadczeniu edytorskim, mogącym wykazać się współpracą z wiodącymi wydawnictwami naukowymi, posiadającym co najmniej jedna monografią wydaną w wiodącym wydawnictwie humanistycznym

04.06.2019

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Literatury Antycznej i Staropolskiej

Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko: profesora nadzwyczajnego, na I etacie na umowę o pracę na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury Antycznej i Staropolskiej w Instytucie Filologii Polskiej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

17.06.2019

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Literatury Antycznej i Staropolskiej

Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko: profesora nadzwyczajnego, na I etacie na umowę o pracę na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury Antycznej i Staropolskiej w Instytucie Filologii Polskiej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

05.06.2018

Starszy wykładowca w Instytucie Humanistycznym

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Humanistycznym

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.