Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 23.08.2018
Deadline for submitting applications: 21.09.2018

Asystent (Wydział Filologiczno-Historyczny)

Cities/towns:
Częstochowa
Fields:
literaturoznawstwo, media, dziennikarstwo

Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019 w ramach umowy zlecenia w Instytucie Filologii Polskiej.

1. Do konkursu przystąpić mogą osoby, które:
- spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
2016. 1842t.j. z póź. zm.)
- posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra;
- posiadają dorobek naukowy i dydaktyczny w obrębie reprezentowanej dyscypliny naukowej;
- są dyspozycyjne.

Przewiduje się powierzenie prowadzenia zajęć z następujących przedmiotów:

Instytut Filologii Polskiej:
Dziennikarstwo i kultura mediów

 • Źródła informacji dziennikarskiej – 15 ćw., semestr 2
 • Prawo i etyka w mediach, semestr 4 – 15 w+15 ćw. – konkurs zlecone
 • Multimedialne strategie marketingowe oraz PR-owe, semestr 3 – 15 w
 • Redakcja prasowa: metodyka prasy, semestr 3 – 15 godzin
 • Redakcja portalu: metodyka pracy, semestr 4 – 15 godzin
 • Warsztat multimedialny dziennikarza, semestr 3 – 15 godzin

Studia niestacjonarne

 • Prawo i etyka w mediach, semestr 4 – 10 w+10 ćw.
 • Multimodalne strategie marketingowe oraz PR-owe, semestr 3 – 10 w
 • Redakcja prasowa: metodyka prasy, semestr 3 – 10 godzin
 • Redakcja portalu: metodyka pracy, semestr 4 – 10 godzin
 • Warsztat multimedialny dziennikarza, semestr 3 – 15 godzin
 • Kulturoznawstwo europejskie, specjalność kreacje światów gier
 • Ikonosfera gier, semestr 5 – 30 godzin
 • Gry fabularne, semestr 5 – 30 godzin
 • Mechanika gier bez prądu – testowanie gier, semestr 5 – 30 godzin
 • Mechanika i logika gier – testowanie gier, semestr 6 – 30 godzin

Filologia polska, stopień I, rok II (specjalność dziennikarska)

 • Prawo mediów i etyka dziennikarska, semestr 4 15 w.
 • Warsztat zawodowy dziennikarza, semestr 4 15 ćw.
 • Ilość i zakres przewidywanych zajęć może ulec zmianie.

2. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej, w budynku przy ul. Armii Krajowej 36 a, następujących dokumentów:


- podanie o zatrudnienie w trybie umowy zlecenie w roku 2018/2019 skierowane do Prorektora ds.studenckich Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie;
- kwestionariusza osobowego;
- dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
- formularza zgłoszeniowego zleceniobiorcy niebędącego pracownikiem UJD;
- oświadczenia o niekaralności, o posiadaniu pełnej zdalności do czynności prawnych, o nieukaraniu karą pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony (zawierające stwierdzenie, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz stwierdzenie, że składający oświadczenie jest świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy);
- zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
- dokumentacji dorobku naukowego i dydaktycznego.


3. Wynagrodzenie za zrealizowane zajęcia dydaktyczne będzie wypłacane co miesiąc w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które jest należne. Rachunki należy składać za każdy miesiąc trwania umowy do dnia 5-tego danego miesiąca, w którym ma nastąpić wypłata wynagrodzenia.


4. Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi instytutu/jednostki międzywydziałowej sprawozdanie z wykonanych czynności, w tym z weryfikacji osiągniętych przez studentów efektów kształcenia.


Podstawowym kryterium wyboru oferty przez komisję powołaną w drodze uchwały Rady Wydziału jest dorobek naukowy i dydaktyczny złożony przez kandydata.


5. Warunkiem podpisania umowy zlecenie jest przedstawienie przez wykonawcę programu autorskiego zgodnego z pakietem informacyjnym ECTS kierunku, podpisanego przez autora, zatwierdzonego przez dyrektora instytutu i dziekana lub zatwierdzone przez dyrektora jednostki międzywydziałowej i prorektora ds. studenckich. Programy autorskie ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów winny być dodatkowo akceptowane przez pracownika naukowego odpowiedzialnego za określony blok zajęć (np. prowadzącego wykład, egzaminatora).


6. Termin składania dokumentów upływa w dniu: 21.09.2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu: październik 2018r.
Podania w związku z konkursem proszę składać w Instytucie Filologii Polskiej ul. Armii Krajowej 36 a w Częstochowie


7. Kandydatura osoby, która pomyślnie przeszła procedurę konkursową, musi być potwierdzona uchwałą rady wydziału wyrażoną w formie opinii.


8. Kandydat musi złożyć oświadczenie następującej treści:
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych – KANDYDACI (UMOWA CYWILNOPRAWNA NA PROWADZENIE ZAJĘĆ)
………………………………………………
Imię i nazwisko
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ujd.edu.pl, tel. 34 37-84-133;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończonej rekrutacji (gdy kandydat nie przejdzie jej pomyślnie);
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia konkursu spowoduje, że kandydatura nie będzie rozpatrywana;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
…………………………………
Data
Przyjmuję do wiadomości
……………..…………………………………………..
Podpis osoby 

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.