Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 15.06.2018
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.06.2018

Profesor nadzwyczajny UŁ

Instytucja:
Miejscowości:
Łódź
Dziedziny:
językoznawstwo, literaturoznawstwo

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):


1. posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie językoznawstwa lub literaturoznawstwa
2. odpowiedni dorobek naukowy z zakresu nauczania języka polskiego jako przedmiotu (literatury i/lub kształcenia językowego),
3. kilkuletni staż pracy w jednostce (zakład, katedra, pracownia) dydaktyki/metodyki,
4. doświadczenie w organizacji praktyk śródrocznych oraz praktyk ciągłych,
5. zainteresowanie nauczaniem języka polskiego jako ojczystego,
6. preferowany kilkuletni staż pracy w szkole, poświadczone zdolności organizacyjne oraz umiejętność kierowania pracą zespołu

 

Osoby  przystępujące  do  konkursu  powinny  złożyć podanie    o    zatrudnienie    skierowane    do
J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy,
  • życiorys,
  • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy  o szkolnictwie wyższym,
  • informacja dotyczącastopnia znajomości języków obcych,
  • autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata
  • wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (lista publikacji) oraz udziału w konferencjach i ich organizacji
  • informacj a o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
  • formularz ostatniej okresowej oceny, jeśli kandydat takiej ocenie podlegał,
  • kopie dyplomów

.
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
2 lipca 2018 roku
Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  mojej  ofercie  pracy  dla  potrzeb  do  realizacji  procesu
rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym
rozporządzeniem  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.
Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90 - 138 Łódź.
Dane zbierane są dla potrzeb  aktualnej  rekrutacji.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych
jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Klauzula dla kandydata do pracy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:
- dla potrzeb aktualnej rekrutacji (*)
- dla potrzeb przyszłych rekrutacji (*)


1)  Administratorem  Pani/Pana
danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90 -136 Łódź;
2)  Administrator  danych  osobowych  powołał  inspektora  ochrony  danych  nadzorującego  prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można się kontaktować  za pośrednictwem adresu email:
iod@uni.lodz.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej lub przyszłych rekrutacji
– na  podstawie  art.  6  ust.1  lit.  a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji lub przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora na poczet przyszłych rekrutacji;
5)  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody    w dowolnym momencie;
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7)  podanie  danych  osobowych  jest  obligatoryjne  w  oparciu  o  przepisy  prawa  a  w  przypadku  danych
kontaktowych jest dobrowolne.

Łódź , dnia
........................
..
...................................................
( podpis kandydat

 

Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny,
Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, pokój 3.94

Informacje

Słowa kluczowe:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.