Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 06.04.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 21.04.2017

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Literatury Współczesnej

Miejscowości:
Katowice
Dziedziny:
literaturoznawstwo
Data ogłoszenia:
06.04.2017

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Literatury Współczesnej w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego na Wydziale Filologicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Kandydat powinien posiadać:

 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa,

 znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego,

 udokumentowany dorobek badawczy z zakresu prozy i krytyki XX wieku, literatury najnowszej i krytyki literackiej,

 osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry naukowej (promotorstwo i opieka nad doktoratami, udział w postępowaniach habilitacyjnych, recenzje i opinie na stopnie naukowe),

 dorobek z zakresu edytorstwa (działalność wydawnicza),

 plan działań naukowych.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zatrudnienie / zgłoszenie do konkursu,

2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,

3. Kwestionariusz osobowy,

4. Kopie dyplomów: mgr, dr oraz dr hab. (wymagane będą oryginały celem uwierzytelnienia kopii),

5. Spis publikacji, w tym po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego,

6. Informacje o udziale w konferencjach oraz o działalności organizacyjnej,

7. Informacje o działalności dydaktycznej oraz o osiągnięciach w zakresie kształcenia kadry naukowej,

8. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,

9. Oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym,

10. Oświadczenie, że Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym),

11. Oświadczenie kandydata upoważniające wybraną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do zaliczania go do minimum kadrowego kierunku na studia pierwszego i drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim.

 

Informacja: Konkurs powinien być zakończony nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia.

Konkurs rozstrzyga rada wydziału.

Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, zaopiniowany przez radę wydziału.

Zatrudnienie może nastąpić w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony.

Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim następuje na czas określony.

Stanowisko profesora nadzwyczajnego bez tytułu naukowego można zajmować przez okres nie dłuższy niż 8 lat

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.