Biuletyn Polonistyczny

Osoba

28.12.2019

dr hab. Mariya Bracka

Urodzona w Kijowie. Ukończyła slawistyczne studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Narodowego Uniwersytetu imienia Tarasa Szewczenki w Kijowie. W 2005 roku w swojej alma mater obroniła rozprawę doktorską, a w 2014 roku – habilitacyjną.

Jest autorką dwóch monografii: Етнічна парадигма поезії „української школи” польського романтизму (Paradygmat etniczny poezji „szkoły ukraińskiej” romantyzmu polskiego, Kijów 2009), Польська проза 40-80-х років ХІХ століття: міф – історія – цінності (Proza polska 40-80-tych lat XIX wieku: mit – historia – wartości, Kijów 2014), dwóch skryptów uczelnianych, ponad 60 artykułów naukowych.

Należy do Komitetu Redakcyjnego rocznika „Kijowskie Studia Polonistyczne”, wydawanego przez Katedrę Polonistyki, Rady Naukowej i Redakcyjnej „Bibliotekarza Podlaskiego” (Białystok). Jest współredaktorką serii „Problemy współczesnej humanistyki” wydawanej w Gdańsku (ukazały się 4 tomy).

Zainteresowania naukowe skupiają się wokół rozmaitych kwestii literaturoznawstwa i komparatystyki literackiej: historii literatury polskiej, kulturowego i literackiego pogranicza polsko-ukraińskiego XIX i XX wieku, imagologii literackiej, studiów postkolonialnych.

W Katedrze Polonistyki prowadzi wykłady, seminaria i zajęcia praktyczne z zakresu języka i literatury polskiej, m.in. „Historia literatury polskiej” (wszystkie okresy), „Język polski” (morfologia i składnia), „Literatura polska w kontekście europejskim”, „Literatura polska w kontekście literatur słowiańskich”.

Odbyła kilka staży naukowych w Polsce, m.in. w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych «Artes Liberales» Uniwersytetu Warszawskiego, w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego w ramach programu stypendialnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO dla naukowców z Europy Środkowo-Wschodniej. Przeprowadziła kwerendę zasobów Biblioteki Polskie w Paryżu w ramach stypendium imienia dr Marii Zdziarskiej-Zaleskiej Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu.

W latach 2016-2018 była zaproszona w charakterze profesora wizytującego do przeprowadzenia cyklu wykładów w Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii imienia Jana Długosza w Częstochowie (obecnie – Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego imienia Jana Długosza w Częstochowie).

W roku 2012 dostała odznaczenie „Zasłużony dla kultury polskiej”.

Jest zastępczynią Kierownika Katedry ds. naukowych.

 

Wybrane publikacje:

1. Брацка М. Танець у культурі: антропологічний контекст українського народного танцю в польському письменстві ХІХ століття // «Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв / Herald of the National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts», 2019, nr 1, s. 216-220.

http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/view/166917

2. Брацка М. Постколоніальне прочитання літератури польсько-українського пограниччя ХІХ століття, „Вісник Львівського університету. Серія філологічна”, вип. 60, част. 1, Львів 2014, с. 38-45.

http://old.philology.lnu.edu.ua/visnyk/60_1_2014/60_1_2014_BRATSKA.pdf

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.