Biuletyn Polonistyczny

Osoba

05.12.2019

dr Oksana Wiśniewska

Dziedziny: Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Metodyka i dydaktyka nauczania literatury i języka, glottodydaktyka, kultura języka
Doktor/docent Katedry Filologii Słowiańskiej na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki

Urodziła się 2 października 1962 r. w m. Dubno w obwodzie rówieńskim. W roku 1978 w tym samym mieście ukończyła szkołę średnią numer 7. W latach 1978–1982 studiowała na Wydziale Filologicznym Łuckiego Państwowego Instytutu Pedagogicznego im. Łesi Ukrainki. Po ukończeniu studiów pracowała jako nauczyciel języka rosyjskiego oraz rosyjskiej literatury. Od roku 1987 była zatrudniona na stanowisku asystenta na wydziale literatury rosyjskiej w Łuckim Państwowym Instytucie im. Łesi Ukrainki, a w roku 2001 została przeniesiona na stanowisko starszego wykładowcy na Wydziale Historii Literatury Krajów Obcych na Wołyńskim Uniwersytecie Państwowym im. Łesi Ukrainki. W roku 2002 obroniła doktorat Recepcja antyczności w twórczości neoklasyków, akmeistów i skamandrytów oraz otrzymała stopień kandydata nauk filologicznych za specjalnością 10.01.05 – porównawcze literaturoznawstwo. Zgodnie z decyzją prezydium Najwyższej Komisji Akredytacyjnej Ukrainy z dnia 15 grudnia 2004 roku otrzymała stopień naukowy kandydata nauk filologicznych. W czerwcu 2005 roku otrzymała dyplom docenta katedry filologii słowiańskiej.

Po obronie pracy doktorskiej Oksana Wiśniewska nadal zajmuje się nauką, pracą dydaktyczną oraz metodyczną. Prowadzi wykłady na tematy takie jak: „Literatura polska epoki średniowiecza i renesansu”, „Literatura polska epoki baroku”, „Literatura polska epoki  oświecenia”, „Literatura polska epoki romantyzmu”, „Literatura polska epoki pozytywizmu”, „Polska twórczość ludowa”, jest promotorem prac magisterskich, przygotowuje studentów do udziału w olimpiadach, jest kierownikiem naukowym grupy „Polsko-ukraińskie kontakty literackie”, dwukrotnie odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Prowadzi badania naukowe dotyczące takich zagadnień jak: „Polski romantyzm w kontekście europejskim", „Memuarystyka polskiego baroku”, „Badania porównawcze twórczości polskich pisarzy-pozytywistów”, „Problemy polsko-ukraińskiego tłumaczenia literackiego”.

Główne publikacje:

1. Рецепція українського фольклору в думках Юзефа Богдана Залеського та Тараса Шевченка // Тарас Шевченко і народна культура: Зб. Праць Міжнародної (35-ї) наукової шевченківської конференції.  Книга І.  Черкаси, 2004.  С. 129–134.

2. Історія польської літератури Середніх віків і Відродження: Робоча навчальна програма для студентів філологічного факультету спеціальності «Мова та література (польська)».  Луцьк, 2007.  23 с.

3. Історія польської літератури. Середні віки і Відродження. Бароко: тестові завдання для студентів філологічного факультету спеціальності «Мова та література  (польська)».  Луцьк, 2007.  22 с.

4. Ігнацій Красіцький про жанр байки // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. № 13.  Луцьк, 2011.  С. 20-23.

5. Балади «Втеча» А. Міцкевича та «Маруся» Л. Боровиковського: компаративний аналіз // Język polski w ukraińskiej edukacji – perspektywy w aspekcie integracji europejskiej.  Kielce–Chmielnicki, 2014.  S. 11–16. 

6. Волинське Полісся в селянських повістях Юзефа Ігнація Крашевського  // Józef Ignacy Kraszewski. Pamięć Pisarza – pamięć o Pisarzu.  Lublin, 2015.  S. 95–103.

W wolnym dostępie (open access) dostępne są publikacje:

1. «Канівський замок» С. Гощинського та «Гайдамаки» Т. Шевченка: романтичний дискурс історичних подій  // Україна і Польща: діалог культур. Луцьк: Вежа, 2005. С. 457–473.

2. Polskie pamiętnikarstwo barokowe – specyfika gatunku // Волинь філологічна: текст і контекст. Література non-fiction: зб. наук. пр. / упоряд. Н. Г. Колошук, Т. П. Левчук. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. Вип. 25.  С. 127–135.

Brała udział w Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji „Język polski w ukraińskiej edukacji – perspektywy w aspekcie integracji europejskiej", która była częścią międzynarodowego ukraińsko-polskiego projektu „Rozwój polskiej edukacji na Ukrainie”, realizowanego w ramach projektu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji obywatelskiej w 2014 r.” –  Chmielnicki – Kielce – 22 października 2014 roku.

Ukończyła kurs: „Szkolenie z języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych” (4–6 kwietnia 2016 r.).

Udział w nagraniach filmów dokumentalnych o polskich pisarzach: Józefie Ignacym Kraszewskim (Wołyńska Państwowa Obwodowa Teleradiokompania, 2012 r.) oraz Gabrieli Zapolskiej (Wołyńska Państwowa Obwodowa Teleradiokompania, 2014 r.).

Prowadziła konkursy recytatorskie poezji polskiej XIX–XX wieku oraz wieczory literackie poświęcone wybitnym polskim pisarzom – Adamowi Mickiewiczowi, Juliuszowi Słowackiemu, a także Wisławie Szymborskiej.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.