Biuletyn Polonistyczny

Projekt badawczy

Data dodania: 17.02.2016

Odnaleziony raptularz Juliusza Słowackiego z podróży na Wschód jako romantyczne dzieło synkretyczne oraz źródło literackie i ikonograficzne do badań nad historią i kulturą XIX wieku

Instytucje:
Wydział "Artes Liberales" UW (Instytucja kierująca)
Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
Historia i teoria sztuki, sztuki plastyczne, kultura wizualna | Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka | Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe) | Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne | Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Dydaktycy, Inni
Termin:
10.07.2015-9.07.2018

Notatnik z podróży na Wschód Juliusza Słowackiego, odnaleziony niedawno w Moskwie przez dra hab. Henryka Głębockiego, jest źródłem literackim i kulturowym o bezcennej wartości. W całości dotąd nigdy nie był wydany i nie został poddany eksploracji naukowej, zaś większość rysunków notatnika znamy tylko ze wzmianek poprzednich edytorów. Raptularz, o którym od ponad pół wieku pisano, że spłonął w czasie II wojny światowej, zawiera uznawane dotąd za utracone brulionowe rękopisy dzieł poety (poematu "Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu" i wierszy), rysunki, notatki, zapiski podróżne, fragmenty narracji diariuszowych z okresu podróży poety na Bliski Wschód (1836-1837). Odnalezienie autografu Słowackiego jest samo w sobie wydarzeniem o wielkiej wadze dla polskiego dziedzictwa narodowego, ma jednak także ogromne – stricte naukowe – znaczenie dla badań nad twórczością poety i szerzej – XIX wiekiem. Przed rokiem 1939 raptularz ten należał do Biblioteki ord. Krasińskich w Warszawie (nr inw. 5217) i jego losy nie są do końca znane, a ich odtworzenie również mieści się w planach badawczych zespołu.

Dzisiejsza wiedza historycznoliteracka oraz edytorsko-tekstologiczna pozwala na w pełni naukowe wykorzystanie raptularza jako wieloaspektowego dokumentu do badań z zakresu kilku dyscyplin naukowych. Notatnik ten może być traktowany (zgodne ze współczesnymi tendencjami tekstologicznymi) jako dzieło synkretyczne i w tym sensie stanowi wyzwanie edytorsko-tekstologiczne dla badaczy-filologów.

Celem głównym projektu jest wielostronne naukowe zbadanie dokumentu i wykorzystanie go jako źródła historycznoliterackiego, historycznego, antropologicznego, biograficznego oraz edytorsko-tekstologicznego. Odnalezienie albumu stwarza możliwość nowego opisania podróży Słowackiego do Grecji i na Bliski Wschód w kontekstach politycznych, artystycznych i obyczajowych, a także zweryfikowania odczytań tekstów, których brudnopisy znajdują się w albumie.

Efektem prac zespołu ma być przygotowanie i zastosowanie oryginalnej koncepcji edycji i metody tekstologicznej służącej pełnemu, dokumentarno-krytycznemu opracowaniu rękopisu jako źródła wiedzy o kulturze i historii XIX wieku (wraz z pełnym aparatem krytycznym, komentarzami rzeczowymi oraz opracowaniem merytorycznym). Równie istotnym celem projektu jest wypracowanie nowej formuły prezentacji manuskryptów, łączącej standardy nowoczesnej edycji krytycznej z metodami krytyki genetycznej i możliwościami medium elektronicznych (edycje hybrydowe, edycje on-line).Wyniki prac zostaną opublikowane w dwóch częściach. Pierwszym etapem będzie opracowanie koncepcji udostępnienia albumu (w formach: książkowej i cyfrowej). Prace te pozostają w ścisłym związku z opracowaniami merytorycznymi, w których przygotowaniu weźmie udział cały zespół badaczy z różnych dziedzin. Tom drugi zawierać będzie wyniki konkretnych badań i opracowania zagadnień szczegółowych.

Informacje

Dofinansowanie:
Narodowe Centrum Nauki, decyzja nr 2014/15/B/HS2/01360
Kontakt:
sekretarz grantu - dr Przemysław Kaniecki, pkaniecki@gmail.com
Data dodania:
17 lutego 2016; 21:07 (Przemysław Kaniecki)
Data edycji:
18 marca 2019; 23:37 (Sylwia Pikula)

Powiązane z projektem


Zobacz także

09.04.2015

Notatniki Aleksandra Wata – spiralna nielinearność zapisu

Głównym celem projektu, który jest realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, jest teoretyczne opracowanie zagadnienia „spiralnej nielinearności zapisu” na podstawie odkrytych i nigdy dotąd nieopracowanych rękopisów Aleksandra Wata (1900–1967), jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku.

18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Cyfrowa edycja kaliskich ksiąg ziemskich i grodzkich z przełomu XV i XVI wieku

Katalog humanistycznych projektów cyfrowych w Polsce. Celem powstania katalogu jest prezentacja różnorodnych projektów z zakresu szeroko pojętej humanistyki cyfrowej w Polsce. Katalog powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród instytucji oraz osób prowadzących projekty, w których komponent cyfrowy stanowi kluczowy element pozyskania, analizy bądź prezentacji danych.

18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie

Głównym celem merytorycznym projektu jest poszerzenie portalu o najważniejsze i reprezentatywne dzieła muzyki polskiej okresu XVI-XIX wieku. Efektem ma być portal muzyki polskiej z możliwością przeszukiwania źródeł wg metadanych oraz elementów muzycznych. Jednym z celów jest także rozbudowa narzędzi dla badaczy (analiza muzyczna, przeszukiwanie metadanych, dostęp do źródeł) w tym skomputeryzowanej analizy muzycznej z uwzględnieniem specyfiki źródeł do muzyki polskiej. Istotnym elementem ma być stworzenie narzędzi umożliwiających crowd-sourcingowe opracowanie źródeł muzycznych oraz zbieranie danych we współpracy z ośrodkami naukowymi. Baza danych ma agregować informacje o źródłach muzycznych m.in. z RISM (źródło metadanych), repozytoriów i bibliotek cyfrowych (FBC, Polona).

18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Skamandrycka triada na emigracji. Edycja listów Jana Lechonia, Kazimierza Wierzyńskiego i Mieczysława Grydzewskiego (publikacja książkowa i cyfrowa)

Katalog humanistycznych projektów cyfrowych w Polsce. Celem powstania katalogu jest prezentacja różnorodnych projektów z zakresu szeroko pojętej humanistyki cyfrowej w Polsce. Katalog powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród instytucji oraz osób prowadzących projekty, w których komponent cyfrowy stanowi kluczowy element pozyskania, analizy bądź prezentacji danych.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.