Polish Studies Bulletin

Research project

Added on: 17.02.2016

Odnaleziony raptularz Juliusza Słowackiego z podróży na Wschód jako romantyczne dzieło synkretyczne oraz źródło literackie i ikonograficzne do badań nad historią i kulturą XIX wieku

Institutions:
Wydział "Artes Liberales" UW (Lead institution)
Cities/towns:
Warszawa
Fields:
Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka | Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa | Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne | Historia i teoria sztuki, sztuki plastyczne, kultura wizualna | Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Educators, Others
Deadline:
10.07.2015-9.07.2018

Notatnik z podróży na Wschód Juliusza Słowackiego, odnaleziony niedawno w Moskwie przez dra hab. Henryka Głębockiego, jest źródłem literackim i kulturowym o bezcennej wartości. W całości dotąd nigdy nie był wydany i nie został poddany eksploracji naukowej, zaś większość rysunków notatnika znamy tylko ze wzmianek poprzednich edytorów. Raptularz, o którym od ponad pół wieku pisano, że spłonął w czasie II wojny światowej, zawiera uznawane dotąd za utracone brulionowe rękopisy dzieł poety (poematu "Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu" i wierszy), rysunki, notatki, zapiski podróżne, fragmenty narracji diariuszowych z okresu podróży poety na Bliski Wschód (1836-1837). Odnalezienie autografu Słowackiego jest samo w sobie wydarzeniem o wielkiej wadze dla polskiego dziedzictwa narodowego, ma jednak także ogromne – stricte naukowe – znaczenie dla badań nad twórczością poety i szerzej – XIX wiekiem. Przed rokiem 1939 raptularz ten należał do Biblioteki ord. Krasińskich w Warszawie (nr inw. 5217) i jego losy nie są do końca znane, a ich odtworzenie również mieści się w planach badawczych zespołu.

Dzisiejsza wiedza historycznoliteracka oraz edytorsko-tekstologiczna pozwala na w pełni naukowe wykorzystanie raptularza jako wieloaspektowego dokumentu do badań z zakresu kilku dyscyplin naukowych. Notatnik ten może być traktowany (zgodne ze współczesnymi tendencjami tekstologicznymi) jako dzieło synkretyczne i w tym sensie stanowi wyzwanie edytorsko-tekstologiczne dla badaczy-filologów.

Celem głównym projektu jest wielostronne naukowe zbadanie dokumentu i wykorzystanie go jako źródła historycznoliterackiego, historycznego, antropologicznego, biograficznego oraz edytorsko-tekstologicznego. Odnalezienie albumu stwarza możliwość nowego opisania podróży Słowackiego do Grecji i na Bliski Wschód w kontekstach politycznych, artystycznych i obyczajowych, a także zweryfikowania odczytań tekstów, których brudnopisy znajdują się w albumie.

Efektem prac zespołu ma być przygotowanie i zastosowanie oryginalnej koncepcji edycji i metody tekstologicznej służącej pełnemu, dokumentarno-krytycznemu opracowaniu rękopisu jako źródła wiedzy o kulturze i historii XIX wieku (wraz z pełnym aparatem krytycznym, komentarzami rzeczowymi oraz opracowaniem merytorycznym). Równie istotnym celem projektu jest wypracowanie nowej formuły prezentacji manuskryptów, łączącej standardy nowoczesnej edycji krytycznej z metodami krytyki genetycznej i możliwościami medium elektronicznych (edycje hybrydowe, edycje on-line).Wyniki prac zostaną opublikowane w dwóch częściach. Pierwszym etapem będzie opracowanie koncepcji udostępnienia albumu (w formach: książkowej i cyfrowej). Prace te pozostają w ścisłym związku z opracowaniami merytorycznymi, w których przygotowaniu weźmie udział cały zespół badaczy z różnych dziedzin. Tom drugi zawierać będzie wyniki konkretnych badań i opracowania zagadnień szczegółowych.

Information

Funding:
Narodowe Centrum Nauki, decyzja nr 2014/15/B/HS2/01360
Contact:
sekretarz grantu - dr Przemysław Kaniecki, pkaniecki@gmail.com

Related to the project


See also

08.04.2015

Redefiniowanie filologii

Celem projektu jest przygotowanie trzytomowej antologii współczesnej refleksji nad filologią w Rosji, Francji i Stanach Zjednoczonych oraz reinterpretacja osiągnięć polskiej szkoły edytorstwa naukowego (Zofia Stefanowska i Zbigniew Goliński). Zespół grantowy będzie pracować nad wybranymi zagadnieniami związanymi z tekstologią oraz interpretacją i edycją tekstów różnych epok literackich, co pozwoli na zintegrowanie działań badaczy dotychczas zwykle pracujących oddzielnie i według różnych założeń metodologicznych. Dzięki projektowi stanie się możliwe sformułowanie zasad edycji tekstu uwzględniających współczesne szerokie rozumienie pojęcia tekst oraz dynamikę tekstu literackiego i nowe techniki publikacji. Poza planowanymi dziesięcioma publikacjami projekt przyniesie efekt w postaci skonsolidowania środowiska młodych uczonych, dobrze przygotowanych do dialogu z najnowszymi tendencjami filologicznymi na świecie i do pracy nad tekstem i filologiczną lekturą dzieła literackiego.

08.04.2015

Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności

Projekt poświęcony jest problematyce sensualności rozumianej jako historycznie zmienny zbiór form reprezentacji ludzkich zmysłów (np. wzrok, słuch, smak, dotyk, węch, ciało). Celem badawczym projektu jest przedstawienie sensualności w szerokim kontekście kulturowym (np. literatura, język, sztuka, filozofia, kultura ludowa, historia, teatr) oraz różnorodnych zagadnień związanych z poszczególnymi zmysłami. Tematem projektu jest sensualność w kulturze polskiej (w przyszłości jego zakres będzie poszerzany), w związku z czym konteksty innych kultur narodowych są w nim przedstawiane jedynie jako punkty odniesienia lub w perspektywie komparatystycznej. Projekt jest realizowany on-line w formie witryny pełniącej funkcję multimedialnej internetowej encyklopedii tematycznej. Więcej: http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/informacje-o-projekcie/

05.08.2016

Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918

Projekt Pamiętniki i Listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918 zakłada przeprowadzenie szerokiej kwerendy w archiwach i bibliotekach Polski, Rosji, Litwy, Białorusi, Łotwy, Ukrainy i Francji, której celem będzie odnalezienie i zinwentaryzowanie  znajdujących się tam pamiętników i listów polskich autorów.

13.09.2018

Etyka biblijna: synteza biblijnych koncepcji moralnych

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.