Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 06.06.2016 - 06.06.2016
Added on: 03.06.2016

III Seminarium Zespołu realizującego projekt badawczy „Odnaleziony raptularz J. Słowackiego z podróży na Wschód jako romantyczne dzieło synkretyczne oraz źródło literackie ikonograficzne do badań nad historią i kulturą XIX w.” (grant NCN)

Type of the event:
Symposium
City or town:
Warszawa

Zespół Filhelleński i Pracownia Romantyczna Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić na kolejne seminarium zespołu realizującego grant NCN na opracowanie odnalezionego raptularza Juliusza Słowackiego z podróży na Wschód.

 

Program seminarium

Prof. Georgy Vekshin, Dep. of Editing and Journalism, Moscow State University of Printing

The Videotext Software as a Tool for Digital Genetic Reading and Literary Research

 

Dyskusja nad problematyką cyfrowej edycji raptularza

 

Prof. Ewa Łukaszyk, Wydział Artes Liberales UW, Wiedza i niewiedza Słowackiego o

Oriencie jako problem badawczy: w kręgu myśli Giorgio Agambena

 

Dr Magdalena Kubarek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uwagi o dykcjonarzu arabskim

Słowackiego – spojrzenie arabisty

 

Dr Urszula Makowska (Instytut Sztuki PAN), Prace plastyczne Słowackiego w

odnalezionym albumie – problematyka badań i kształt komentarzy

 

Dyskusja nad komentarzami do poszczególnych prac plastycznych Juliusza Słowackiego

 

Prof. Marek Troszyński (Instytut Badań Literackich PAN), Zeszyt do kaligrafii Fryderyka

 

Informacje o wystąpieniach członków zespołu na międzynarodowych konferencjach

(komunikaty Prof. E. Łukaszyk i Prof. A. Łukaszewicza, Instytut Archeologii UW)

 

 

Seminarium odbędzie się w poniedziałek, 6 czerwca 2016 r. w godz. 11.30-15.30

Warszawa 00-046 ul. Nowy Świat 69 (klatka schodowa B, IV piętro)

SALA KONFERENCYJNA

Information

Related to the event


See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.