Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 23.05.2019 - 24.05.2019
Added on: 04.12.2018

Pamięć Juliusza Słowackiego

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Zakład Literatury Romantyzmu Instytutu Literatury Polskiej UW i Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie zapraszają do udziału w konferencji naukowej "Pamięć Juliusza Słowackiego". Przedmiotem rozważań będzie tematykę pamięci, wspomnień, upamiętniania w pisarstwie Juliusza Słowackiego.

Proponowane zagadnienia:

- filozofia pamięci (idee, formuły, definicje) w tekstach Słowackiego;

- pamięć w refleksji historycznej i historiozoficznej poety (dyskusje i rozrachunki z przeszłością, ironia w przedstawianiu dziejów, anachronizmy etc.);

- rola pamięci w doświadczeniu teraźniejszości i projektowaniu przyszłości;

- etyczny wymiar pamięci (pamięć wobec dobra i zła, kategoria „sumnienia”);

- autobiografizm i autotematyzm jako formy upamiętniania wizerunku poety;

- figury pamięci (np. mnemotopika – lokalizowanie przez Słowackiego wyobrażeń o przeszłości w określonym miejscu czy krajobrazie – Krzemieniec, Egipt, ruiny, pomniki, groby etc.);

- mitotwórcza funkcja pamięci (mitologizacje, sakralizacje przeszłości), mit jako świadectwo pamięci zbiorowej w utworach Słowackiego;

- pamięć i niepamięć genezyjska/metempsychiczna/mistyczna (zagadnienia anamnezy, hipolepsy, pamięć snu, wizji etc.);

- genologia pamięci (pamiętnik, raptularz, testament, poemat dygresyjny, wiersz-wspomnienie i in.) w twórczości pisarza;

- prace plastyczne Słowackiego (rysunki, akwarele) jako nośniki pamięci;

- osoby, zdarzenia i miejsca w pamięci Słowackiego;

- Słowacki w pamięci rodziny, przyjaciół, znajomych.

Przedstawiona lista stanowi propozycję i nie jest zamknięta.

Planowana jest publikacja materiałów w monografii zbiorowej w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. Tematy referatów wraz z kilkuzdaniowymi informacjami o ich treści oraz danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu, e-mail) należy nadsyłać do 15 stycznia 2019 roku pocztą elektroniczną na adres: natalia.alicja.szerszen@gmail.com lub o.krysowski@uw.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW

Zakład Literatury Romantyzmu

Instytut Literatury Polskiej

Wydział Polonistyki

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Organizatorzy nie przewidują opłat konferencyjnych. Oferują rezerwację miejsc w hotelu Hera (koszty noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie).

Organizatorzy:

Uniwersytet Warszawski                                                           Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

mgr Natalia Szerszeń                                                                 dr hab. Jarosław Klejnocki

dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW

Information

Address:
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Rynek Starego Miasta 20
Application deadline for speakers:
15.01.2019
Fee:
bez opłat

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.