Polish Studies Bulletin
Date of the event: 20.04.2017 - 21.04.2017
Added on: 03.10.2016

Popkulturowe formy pamięci

Type of the event:
Conference
City or town:
Olsztyn
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors

Szanowni Państwo!

Pragniemy zaprosić Państwa do Olsztyna na konferencję Popkulturowe formy pamięci, organizowaną w dniach 20-21 kwietnia 2017 roku. Chcemy przyjrzeć się formom, jakie przyjmuje pamięć i historia w popkulturze i kulturze masowej. Towarzyszy nam pytanie: czy sfera ta jest obecnie przestrzenią dialogu czy też obszarem kontestacji i konfliktu? Czy mamy do czynienia z nowymi obiegami przeszłości/pamięci? Czy może jesteśmy świadkami popkulturyzacji historii jako przeszłości?

Zwieńczeniem naszych poprzednich olsztyńskich spotkań są publikacje: Mody w kulturze i literaturze popularnej (Universitas, Kraków 2011), Tropy literatury i kultury popularnej (Wyd. IBL PAN, Warszawa 2014) oraz Tropy literatury i kultury popularnej II (Wyd. IBL PAN Warszawa 2016). Celem obecnego – czwartego – sympozjum jest ożywienie badań nad popkulturą w historii/przeszłości oraz pamięcią/historią w popkulturze – nie tylko globalną i współczesną, ale także rodzimą sprzed i po roku 1939.

Chcielibyśmy przyjrzeć się takim formom pamięci zbiorowej i prywatnej, jak np. mit Kresów, obraz Innego, w tym popkulturowy obraz relacji polsko-żydowskich, polsko-niemieckich, polsko-rosyjskich czy polsko-ukraińskich. Interesują nas (nad)pisane przez popkulturę wątki „historyczne” dotyczące powstania warszawskiego (np. rekonstrukcje walk ulicznych, gadżety), „żołnierzy wyklętych” (np. masowość koszulek z nadrukami patriotycznymi) czy czasów PRL-u. Zamierzamy opisać popkulturowe aspekty pamięci, tropić ślady obecności popkultury w uniwersum przeszłości i formy zawłaszczania przez nią „cudzych” opowieści/historii.

Tradycja badań nad kulturą popularną – wyznaczana m.in. przez prace Janusza Dunina, Stefana Żółkiewskiego, Antoniny Kłoskowskiej czy Władysława Lecha Karwackiego – uczy, że można w niej odzyskać czy przetransformować wszystko, zważywszy na labilność jej granic. Proponujemy zarówno zwrot ku dawnym sposobom odczytywania, jak i refleksję nad współczesnymi tendencjami w interpretacji zjawisk z kręgu kultury popularnej. Zachęcamy do ponownego namysłu nad jej zasadniczymi mechanizmami – recyklingiem historii rozumianej jako przeszłość, repetycją pamięci a pragnieniem doświadczania nowości. Oczekujemy refleksji, które łączyłyby w sobie dyskursy władzy i polityki.

Nasze zaproszenie kierujemy do lingwistów, literaturoznawców, historyków, kulturoznawców, medioznawców, socjologów, filozofów oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zainteresowanych między innymi poniższymi zagadnieniami:

 • Tropy znaczące w lekturze: mechanizmy konstruowania gatunku/fabuły/bohatera w opowieściach o  historii/przeszłości.
 • Mechanizmy tworzenia znaków, symboli i metafor popkultury w kontekście problematyki pamięci i przeszłości.
 • Emancypacyjna rola literatury i kultury popularnej jako przestrzeni kontestacji, konfliktu, dyskusji, przekraczania granic w namyśle nad przeszłością.
 • Popkultura a Inny oraz „dyskursy nieistniejące” – mechanizmy i narzędzia wyrażania tożsamości w literaturze i kulturze popularnej.
 • Ideologia i aksjologia popkulturowych ujęć przeszłości okresu dwudziestolecia międzywojennego w Polsce.
 • Potencjał i blamaż popkulturyzacji przeszłości (casus powstania warszawskiego, „żołnierzy wyklętych”, rzeczywistości doby PRL).
 • Podzwonne dla przeszłości w literaturze popularnej (popkultura i przeszłość – zagrożenia i szanse).
 • Paradygmat mówienia o przeszłości w mediach (prasa, kino, komiks, Sieć, gry RPG).
 • (Czy) Popkulturyzacja polityki pamięci?
 • Przeszłość/historia w Sieci.
 • Historia przez pryzmat kiczu (np. czasy prehistoryczne, wieki średnie, I i II wojna światowa, Holocaust, epoka powojenna i PRL).
 • Masowe formy upamiętniania (casus pomników w popkulturze, muzea, uroczystości jubileuszowe i rocznicowe dawniej i dziś)
 • Obraz historii i przeszłości w muzyce rockowej.

Planujemy opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł. Opłata pokrywa koszt dwóch posiłków obiadowych oraz druk wybranych materiałów pokonferencyjnych w postaci książkowej.

Na zgłoszenia od Państwa czekamy do 15 lutego 2017 roku. Prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego z internetowej strony konferencji Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM. Zgłoszenie prosimy przesłać wraz z abstraktem (rozmiar abstraktu – maksymalnie 1200 znaków) na adres mailowy popkulturowe_formy@wp.pl.

Informację o przyjęciu zgłoszenia otrzymają Państwo pocztą elektroniczną do 15 marca. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.

Organizatorzy konferencji:

Prof. dr hab. Sławomir Buryła

Dr Danuta Ossowska

Sekretarz konferencji:

Dr Lidia Gąsowska

Information

Application deadline for speakers:
15.02.2017 22:30
Application deadline for participants:
15.02.2017 22:30

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.